Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0231-C0001
Номер на проект: ЕSF-2102-01-04004
Наименование: Квалификацията - предпоставка за повишаване на конкурентноспособността на компанията и ефективността на процесите и служителите
Бенефициент: "Синовейт" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 22.12.2009
Дата на приключване: 22.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се повиши квалификацията и компетенциите на заетите лица в съответствие с изискванията на практиката и европейските критерии за качество, повишаване на благосъстоятелността на работещите във фирмата чрез увеличаване на знанията и постигане на по-висока ефективност на труда.
Дейности: Дейност 1 Формиране на обучителни групи Провеждане на диагностика за установяване на специфичните нужди от обучение на конкретните групи служители с цел изготвяне на по-детайлен и прецизен дизайн и съдържание на курсовете от програмата за обучение Формиране на обучителни групи
Дейност 2 Събиране на информация , подготовка на програма и обучителни модули Подготовка на обучителни материали Събиране на информация , подготовка на програма и обучителни модули Подготовка на обучителни материали
Дейност 3 Провеждане на курсове по ключови компетентности и професионална квалификация Организиране на обучителни курсове – осигуряване на логистика Провеждане на курсове по ключови компетентности и професионална квалификация
Подготовка Дейност 4 Разработване на програми за продължаващо професионално обучение Включването на програмите в плановете за лично развитие Разработване на програми за продължаващо професионално обучение Включването на програмите в плановете за лично развитие
Дейност 5 Организиране на публични събития и подготовка на информационни материали. Провеждане на дни на отворени врати във фирмата, разпространение информационни материали , публикации по темата. Организиране на публични събития и подготовка на информационни материали. Провеждане на дни на отворени врати във фирмата, разпространение информационни материали , публикации по темата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 46 216 BGN
Общ бюджет: 43 492 BGN
БФП: 34 793 BGN
Общо изплатени средства: 34 265 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 34 265 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 265 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 125 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 125 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 140 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 140 BGN
Финансиране от бенефициента 11 554 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз