Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0053-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/133
Наименование: Община Искър - многоетнически образователен модел
Бенефициент: Българска асоциация за социално-икономическо развитие
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.12.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Подпомагане процеса на интеграция и повишаване качеството на учебно-възпитателния процес на учениците от малцинствените групи от община Искър, както и изграждане на загрижена общност от родители, учители и общественост, която да стимулира мотивацията и интереса на учениците към по-високо образование и по-успешна реализация в живота.
Дейности: Дейност 1: Мобилизиране на екипа по проекта за ефективно реализиране на целите му
Дейност 2: Проучване и анализ на потребностите на учителите от междукултурно обучение
Дейност 3: Организиране и провеждане на междукултурно обучение за учителите от община Искър
Дейност 4: Проучване и анализ на образователния и социален статус на децата от малцинствен произход в община Искър
Дейност 5: Разработване на програма за обучение, подпомагащо интеграцията на децата от малцинствен произход
Дейност 6: Организиране и провеждане на обучение, подпомагащо интеграцията на децата от малцинствен произход
Дейност 7*: Организиране „Клуб на родителя” с родителите на деца от малцинствен произход и провеждане на регулярни срещи
Дейност 8: Текущо анкетиране за удовлетвореността на целевите групи
Дейност 9: Популяризиране на проекта
Партньори
Партньори:
Община Искър
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 246 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз