Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0044-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/92
Наименование: Качествено образование - визия за бъдещето
Бенефициент: Основно училище "Свети Паисий Хилендарски" – град Кюстендил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за развитие на подкрепяща училищна среда, основана на знанието, осигуряваща успешна социална реализация.
Дейности: 1.Сформиране на екип по проекта.
2.Изготвяне на Анкети за проучване нагласите на децата и техните родители / българи и роми / за обучение в смесени паралелки.
3.*Пресконференция.
4.Кръгла маса.
5.Издаване на книжка "Аз и моите корени"
6.Провеждане на "Академия за социални умения".
7.Мюзикъл “Полярен експрес”.
8.Квалификация на учителските кадри за работа в смесени паралелки.
9.Провеждане на двуседмичен подготвителен адаптационен курс.
10.*Подобряване на материално-техническата база в училище.
11.Създаване на интернет – сайт на училището.
12.*Национален интернет конкурс "Аз и моите корени".
13.Обогатяване на библиотечния фонд чрез закупуване на комплекти учебници / 80 / за ученици от V-VІІІ клас.
14.Назначаване на възпитател в Начален етап за 2 учебни години.
15.Сформиране на допълнителна полуинтернатна група в Начален етап със засилено внимание към ромите.
16.Учебни екскурзии.
17.Провеждане на Панорама на професионалните гимназии във физкултурния салон на училището / за ученици VІІ-VІІІ клас и техните родители/
18.Майсторски клас.
19.Изложба "Аз видях и избрах".
20.Сключване на трудов договор с психолог.
21.Консултации с деца с обучителни трудности.
22.Инициатива “С мама и татко в голямото училище”
23.Сключване на договор с фирма – изпълнител за осъществяване на обедното хранене на учениците / роми и българи / включени в ПИГ.
24.*Изработване на учебно помагало по Български език и литература за ученици І-ІV / V-VІІІ клас.
25.Закупуване на учебни помагала и пособия за ОВП.
26.Изработване на рекламен филм за резултатите от проектното предложение.
27.Заключителна – трета по ред пресконференция, запознаваща обществеността с резултатите от приключване на проекта и мултиплицирането му.
Дейност 2-1.* Обучение
Дейност 2-2 Адаптационен курс
Дейност 2-3* Учебно помагало
Дейност 2-4 Закупуване на учебни помагала
Дейност 2-5 Продължаване на договора с възпитател
Дейност* 2-6 Сформиране на доп. полуинтернатна група
Дейност 2-7* Учебни екскурзии
Дейност 2-8 Майсторски клас
Дейност 2-9 Трудов договор с психолог
Дейност 2-10 Kонсултации с деца с обучителни трудности
Дейност 2-11 Инициатива "с мама и татко в голямото училище"
Дейност 2-12 Сключване на договор с фирма за обедно хранене
Дейност 2-13 Изработване на рекламен филм
Дейност 2-14 Заключителна пресконференция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 230 BGN
Общ бюджет: 66 190 BGN
БФП: 66 190 BGN
Общо изплатени средства: 66 176 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 846 BGN
2009 29 536 BGN
2010 16 794 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 176 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 869 BGN
2009 25 106 BGN
2010 14 275 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 250 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 977 BGN
2009 4 430 BGN
2010 2 519 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 926 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз