Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0040-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/36
Наименование: "Равен старт в първи клас"
Бенефициент: Училищно настоятелство на Средно общообразователно училище "Димитър Талев"- град Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Да предложим равен достъп до качествено образование за деца от малцинствата, децата със специални образователни нужди и деца в социална изолация, постъпващи в първи клас и посещаващи шест ЦДГ намиращи се в района на СОУ „Димитър Талев”. Да мотивираме ромските деца и техните семейства да станат част от образователната система, като детската градина и училището станат привлекателни за тях. Да привлечем в училище деца, които не посещават детска градина, като им помогнем да преодолеят езиковата и психологическа бариера. Да им вдъхнем самочувствие и увереност в собствените сили.
Дейности: 1.*Популяризиране идеите, целите и задачите на проекта (подготовка).
1.Популяризиране идеите, целите и задачите на проекта.
2.Проучване и изследователска дейност.
3.Подбор на фирми изпълнители на рекламни материали, доставчици на канцеларски и други материали, необходими за реализацията на проекта.
4.Практическа работа по изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 749 BGN
Общ бюджет: 67 705 BGN
БФП: 67 705 BGN
Общо изплатени средства: 67 705 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 550 BGN
2009 12 835 BGN
2010 37 321 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 705 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 917 BGN
2009 10 909 BGN
2010 31 723 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 549 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 632 BGN
2009 1 925 BGN
2010 5 598 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 156 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 брой деца включени в извънкласни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз