Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0037-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/94
Наименование: Екип за сътрудничество и подкрепа, за сближаване и развитие чрез образование в мултикултурна среда, педагогическо консултиране и професионално ориентиране
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Разширяване на обхвата на деца и ученици от ромски произход от квартал „Изток” – Кюстендил в приемните училища в града, чрез изграждане на Екип за сътрудничество и подкрепа за сближаване и развитие чрез образование, педагогическа консултация, професионално ориентиране и работа с родители.
Дейности: 1.Формиране на екип (подготовка и изпълнение)
2. Подреждане на офис за работа на екипа, зала за занимания с ученици и за срещи с учители
3.Представяне на проекта (подготовка и изпълнение)
4. Извеждане на деца и ученици (подготовка и изпълнение).
10. Работа с деца и ученици от квартал "Изток", записани в начален етап в приемните училища в Кюстендил по разработен график
6. Разработване на характеристики на дейността на заетите в екипа по проекта експерти; утвърждаване на гражданските договори, съдържащи характеристика на дейностите и график за работа в училищата
5. Закупуване на оборудване и монтирането му в офиса и залата за обучение - изпълнение
11. Работа с родители от квартал "Изток", чиито деца са записани в приемните основни училища в града
12. Работа с отпадащи ученици - разработване на регистър на застрашените от отпадане ученици във всички училища на територията на община Кюстендил - подготовка и изпълнение
7. Провеждане на семинар - спецификата на обучението в междукултурна среда
8. Провеждане на кръгла маса - обучението в начален етап - основополагащ момент на интегрираното обучение
17. Изработване на първи междинен отчет
13. Професионално ориентиране - разработване на теми за занимание по групи и тестове за самоопределяне - подготовка и изпълнение
14. Публичност и информация - подготовка и изпълнение
15. Организиране и провеждане на обучение на подагогически съветници и класни ръководители по темата Работа с родители и мотивацията им да подкрепят усилията на децата да се образоват
16. Кръгла маса на тема "Проблемът "Отпадане от училище"
18. Извеждане на деца и ученици - начало на подготовката за следващата година
19. Извеждане на деца и ученици - изпълнение
20. Работа с деца и ученици от квартал "Изток", записани в начален етап в приемните училища в Кюстендил
21. Работа с родители - изпълнение. Работа на експертите РР с родителите на деца и ученици, за които предстои да се запишат в детска градина и в първи клас
22. Работа с отпадащи ученици - работа на експерта ПОУ
23. Професионално ориентиране
24. Публичност и информация - подготовка на материали - брошури, дипляни, статии и предавания по местните медии, отразяващи работата по проекта и постигнатите резултати
25.* Обучения на учители, класни ръководители, родители и педагогически съветници по темите: - философия на образованието без предразсъдъци; бит и специфика на всяко семейство - отражение върху развитието на децата; ценностната ориентация на семейств
26. Организиране на специални консултации за по-тежки педагогически казуси
27. Изготвяне на ежемесечни, полугодишни, годишни и окончателни доклади и отчети за изразходваните средства и извършените дейности по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 220 BGN
Общ бюджет: 60 967 BGN
БФП: 60 967 BGN
Общо изплатени средства: 60 956 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 044 BGN
2009 10 239 BGN
2010 36 673 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 956 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 937 BGN
2009 8 703 BGN
2010 31 172 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 813 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 107 BGN
2009 1 536 BGN
2010 5 501 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 143 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз