Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0004-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/137
Наименование: Интеркултурното Образование - Ключ към Междуетническа Толерантност, и Разбирателство
Бенефициент: Институт за международно сътрудничество към Сдружението на германските народни университети
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Подбор на учениците –участници по проекта.
2.Осъществяване контакт с приемните училиша, подбор на паралелки и специалности.
3.Напасване на нуждите на учениците бенефициенти и приемните училища.
4.Включване на децата/ученците бенефициенти в новите приемни училища и постоянен мониторинг на процеса.
5.СИП часове по ромски фолклор, език и култура.
6.Допълнителни часове за изостващите деца.
7.Организиране на извънкласни мероприятия включително и с привличне на родители българи и роми.
8.Подпомагане на социално слабите деца с учебни помагала, карти за транспорта.
9.Организиране на родителски срещи с родителите на децата участници в проекта.
10.*Обучителни модули по интеркултурно учене за учителите от приемните училиша и за родителите на ромските деца.
11.Създаване и постоянно актуализиране на уебстраница на проекта.
12.*Организиране на пресконференции с местните медии и обществеността.
13.Издаване на информационна брошура за целите, дейностите и резултатите от проекта, съдържаща също така и мнения на участниците в проекта.
14.Оценка на дейностите и резултатите от проект чрез преиодични срещи на партньорите по проекта, въпросници, анкети, интервюта и анализ на резултатите, публикуването им на уебстраницата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 170 BGN
Общ бюджет: 78 013 BGN
БФП: 75 766 BGN
Общо изплатени средства: 75 766 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 434 BGN
2009 20 166 BGN
2010 36 166 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 766 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 519 BGN
2009 17 141 BGN
2010 30 741 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 401 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 915 BGN
2009 3 025 BGN
2010 5 425 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 365 BGN
Финансиране от бенефициента 3 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз