Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0023-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-02/21
Наименование: Повишаване на научния потенциал в областта на инженерните науки и информатиката
Бенефициент: Технически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 1 Закупуване на специализирана научна апаратура
Изпълнение на дейност 1
Изпълнение на дейност 2* Мобилизация на партниращите страни за сътрудничество
Изпълнение на дейност 3* Провеждане на обучение на постдокторанти и на млади учени по предварително разработени учебни планове;
Изпълнение на дейност 4* Информационна и промоционална кампания
Изпълнение на дейност 5* Разработване на Програма за парт-ньорство между ТУ – Варна и ИККС - БАН за съвместни дейно-сти в областта на инж. науки и информатиката.
Изпълнение на дейност 6 Изготвяне на междинен и окончателен доклад по изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:
Институт по компютърни и комуникационни системи БАН
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 437 BGN
Общ бюджет: 169 841 BGN
БФП: 169 841 BGN
Общо изплатени средства: 168 491 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 35 887 BGN
2009 71 855 BGN
2010 35 000 BGN
2011 25 749 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
168 491 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 30 504 BGN
2009 61 077 BGN
2010 29 750 BGN
2011 21 887 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 218 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 383 BGN
2009 10 778 BGN
2010 5 250 BGN
2011 3 862 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 274 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз