Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0065-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 21.12.2009
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се подпомогне България да достигне съответствие с Мерките за околна среда на ЕС, във връзка с Директивите за питейната и градска вода, включително и с Рамковата Директива 200/60/ЕС, Директивата отнасяща се до вода за консумация от човека 98/83/ЕС и Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, както и 91/271/ЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места. Проекта предвижда управление на водния цикъл на град Враца и включва следните елементи:  Реконструкция и рехабилитация на 77 749 м от водоснабдителната мрежа, в която има много течове;  Реконструкция и рехабилитация на 8 057 м от съществуващите главни колектори на град Враца;  Реконструкция и рехабилитация на 13 112 м от второстепенната канализационна мрежа на град Враца;  Удължаване на колекторната мрежа с 25 524 м в два от кварталите на града - Бистрец и Кулата и улици в град Враца;  Обновяв
Дейности: Подготовка на проект Разходи за проучвания и проектиране
Подготовка на обект и строителни дейности Реконструкция на водоснабдителната мрежа; Удължаване на канализационната межа; Реконструкция на канализационната мрежа; Пречиствателна станция за отпадни води;
Покупка на оборудване Покупка и изграждане на съоръжения и оборудване: Многостъпални помпи, Измервателни устройства, Устройства за регулиране на налягането, Механично и електрическо оборудване за ПСОВ;
Организация и Управление на проект Включва: Надзор по време на строителството, подготовка на тръжни досиета, FIDIC договори; Финансов одит; Разходи за звено за управление на проекта; Мерки за публичност;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 123 523 616 BGN
Общ бюджет: 34 922 629 BGN
БФП: 31 767 970 BGN
Общо изплатени средства: 58 585 675 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 767 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 899 406 BGN
2012 7 247 167 BGN
2013 4 590 597 BGN
2014 14 321 723 BGN
2015 7 526 783 BGN
58 585 675 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 292 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 19 919 524 BGN
2012 5 797 734 BGN
2013 3 672 478 BGN
2014 11 457 378 BGN
2015 6 021 427 BGN
46 868 540 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 475 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 979 881 BGN
2012 1 449 433 BGN
2013 918 119 BGN
2014 2 864 345 BGN
2015 1 505 357 BGN
11 717 135 BGN
Финансиране от бенефициента 11 851 758 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разширение на канализационната мрежа
Индикатор 2 Рехабилитация на второстепенната канализация
Индикатор 3 Рехабилитация на съществуващите главни канализационни колектори
Индикатор 4 Рехабилитация на водоснабдителната мрежа
Индикатор 5 Намаляване загубите във водоснабтителната мрежа
Индикатор 6 Количество дъждовна вода навлизащо в камализационната мрежа
Индикатор 7 Население допълнително свързано с канализацията
Индикатор 8 Реконструкция на съществуващата ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз