Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0144-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/064
Наименование: Обособяване на социален център в сградата на ПГ “Яне Сандански”
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.05.2009
Начална дата: 28.12.2009
Дата на приключване: 28.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да осигури подходяща, рентабилна, енергоефективна и достъпна социална инфрастуктура, която да допринесе за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Сандански.
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Организация, управление, наблюдение и отчетност
Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Строително-монтажни работи, мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа на хора с увреждания
Доставка на специализирано оборудване Дейността ще се осъществи месеците - пети, десети и единадесети
Осигуряване на публичност, информираност, визуализация и прозрачност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 363 574 BGN
Общ бюджет: 313 072 BGN
БФП: 313 072 BGN
Общо изплатени средства: 313 072 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 313 072 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 109 072 BGN
2011 203 999 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
313 072 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 266 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 92 711 BGN
2011 173 399 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
266 111 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 361 BGN
2011 30 600 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 961 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 4 Създаване на нови работни места : - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз