Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-1-01
Наименование: Префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2009
Начална дата: 12.11.2009
Дата на приключване: 20.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Проектът много добре кореспондира с конкретните цели на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които имат за цел да се:  Подобри, обнови и модернизира държавната културна инфраструктура в градските ареали;  Осигури социално включване и равен достъп за групите в неравностойно положение; В тази насока изпълнението на проекта ще допринесе за посрещане повишените нужди на град Бургас от модерна, привлекателна и достъпна културна инфраструктура.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на работен екип
Дейност 2: Информационна кампания и дейности по осигуряване публичност на проекта
Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури
Дейност 4: Провеждане на тръжна процедура за избор на проектант за разработка на работен проект
Дейност 5: Разработване на работен проект
Дейност 6: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР, строителен надзор и оборудване
Дейност 7: Изпълнение на Строително-монтажни дейности
Дейност 8: Извършване на дейности по строителен надзор
Дейност 9: Доставка на оборудване
Дейност 10: Въвеждане на проекта в експлоатация
Дейност 11: Одит на проекта
Дейност 12: Изготвяне и предаване на финален технически и финансов отчет по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 335 588 BGN
Общ бюджет: 987 579 BGN
БФП: 987 579 BGN
Общо изплатени средства: 950 984 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 987 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 71 996 BGN
2011 525 678 BGN
2012 353 910 BGN
2013 - 600 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
950 984 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 839 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 61 197 BGN
2011 446 826 BGN
2012 300 824 BGN
2013 - 510 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
808 337 BGN
В т.ч. Национално финансиране 148 137 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 799 BGN
2011 78 852 BGN
2012 53 087 BGN
2013 - 90 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 648 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 3 Създадени нови работни места (Общо)!
Индикатор 4 Реконструирани/ ремонтирани/ обновени сгради на държавна културна инфраструктура
Индикатор 5 Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз