Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0107-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0024
Наименование: EНТЕР – 2 - развитие на модела за социално включване на бивши затворници
Бенефициент: Фондация "Фонд за превенция на престъпността - Инициативи и гражданска активност" - гр. Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 11.11.2009
Дата на приключване: 01.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Развитие на социалното предприятие и разработване на методика на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за целевата група по проекта. Разработване на модела ЕНТЕР – 2; Провеждане на обучителни и информационни дейности по проекта; Подбор и обучение на АСТМ – активни социално-трудови ментори; институционализиране на ЦСРИ в Пазарджик и Пловдив; Национално проучване за действащите в страната социални услуги и социални предприятия, които предоставят или имат капацитет да предоставят услуги на бивши затворници; Обучение на доставчици на услуги в прилагане на модела ЕНТЕР-2;
Дейности: „Подготовка и провеждане на тръжни процедури” Веднага след създаването на екипа по проекта ръководителят, ръководителят и счетоводителят ще подготвят необходимата тръжна документация съгласно изискванията. В рамките на тази дейност ще се организират тръжни процедури за избор на доставчици на необходимите компютри, хардуер, оборудване и обзавеждане, както и материали и консумативи необходими за реализацията на дейностите, външни услуги (съгласно описите и технически спецификации в приложение към бюджета на проекта).
„Провеждане на маркетингово проучване за пазарните нужди и нивото на клиентска удовлетвореност от услугите, предоставени от социалното предприятие към ВО и Партньор 1 и идентифициране на нужда от нови услуги” Проучване на клиентската удовлетвореност и пазарните нужди от нови услуги, които да разширят портфолиото на социалното предприятие. 3-ма експерти в рамките на по 15 дни ще извършат следното: - Desk research (кабинетно проучване) на пазарните нужди от нови услуги - 10 дълбочинни интервюта с клиенти на социалното предприятие (представители на общини, институции и търговски клиенти) - 3 дълбочинни интервюта с мениджъри към настоящето социално предприятие - 1 фокус група бивши затворници и лица, напускащи институциите В анализа от проучването ще се изследват възможностите за превръщане на Центъра за професионално обучение към водещата организация и партньор и в ресурсен център в национален план, който предлага квалификационни, обучителни и консултантски услуги на: бивши затворници и лица, напускащи институции; на доставчици на социални услуги, включително общини и на свободни клиенти /компютърни обучения, допълнителни професии в НАПОО, други видове обучения/. Ще се анализира възможността да се развие капацитета на социалното предприятие с нови професии, подходящи за целевата група или клиенти – Общини, държавни институции, НПО, бизнес – носещи приходи на социалното предприятие
Разработване на методика на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за целевата група по проекта. Разработване на модела ЕНТЕР – 2. „ Тази дейност се състои от два основни елемента: 4.1. Разработване на методиката на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, изтърпели наказанието лишаване от свобода. Екип от 4 човека в това число 1 ръководител ще участват в разработването на методиката. Ръководителят в рамките на общо 60 работни дни, а останалите специалисти – в рамките на общо 100 работни дни. Плана за съдържанието и изготвянето на заданието на Методиката ще бъде разработено от 2 експерти, различни от основния екипа, в рамките на по 10 работни дни всеки. В рамките на дейността ще бъде извършен обучение на специалисти от ДСП в Пловдив и Пазарджик и мониторинг и пробиране на услугата ЦСРИ в Пазарджик и Пловдив. 4.2. Разработване на окончателния вариант на модела „ЕНТЕР-2” – 2-ма експерти в рамките на 10 работни дни ще финализират модела. Той ще включва два основни модула: - социална услуга за целевата група – ЦСРИ – център за социална рехабилитация и интеграция, включваща подкрепена заетост за представители на същата група чрез АСТМ – активен социално-трудов менторинг; - социално предприятие – ЦПО – предоставящо квалификационни, обучителни програми и консултация за доставчици на социални услуги и други клиенти. Социалното предприятия подпомага чрез печалбата от своята дейност предоставянето на социалната услуга. - важен елемент на модела е процедурата за работа преди освобождаване и след освобождаването от затвора на целевата група. Моделът ще обхваща периода – 3 месеца преди освобождаване и 3 месеца след освобождаване от затвора; - работа в мрежа е другия важен елемент на модела. Ще бъде разработена система за мулдисциплинарни екипи от общините, затворите, пробацията, ДБТ, работодатели, медиите и др. - бизнес и маркетинговия план, методиките, програмите и наръчника ще бъдат част от модела. Разработеният модел ще бъде изцяло включен в изданието и разпространението на Наръчника по дейност 11.
„Подготвителна и логистична дейност за провеждане на обучителните и информационните дейности по проекта” Разработване на пакет от обучителни и информационни документи и презентационен вариант на модела – ЕНТЕР-2” ще включва мултимедийни презентации на модела ЕНТЕР-2 /услугите и видовете обучения/, книжен вариант и СД вариант за всеки участник. Дейността ще се реализира от 2-ма консултанти в рамките на по 2-ва дни всеки. Продуктът ще се използва по време на информационните дни.
Разработване на нови методики и програми в рамките на социалното предприятие” В равките на тази дейност ще се разработят: 3.а. Методика и програма за квалификация в активен социално-трудов менторинг – АСТМ като част от професия „социален работник”. Тази програма ще бъде насочена към обучение на лица, изтърпели наказание лишаване от свобода и ще се базира на модела ЕНТЕР и АСТП – разработен от Водещата организация и Партньор 1 (виж 5.2.1). 4-ма експерти в рамките по 10 работни дни всеки ще разработят програмата и методиката. Програмата ще съдържа 80 часа – 50 практика и 30 часа теория за всеки завършил ще се получава удостоверение по НАПОО. Същността на тази услуга ще включва: асистиране за намиране на работа; оценка на индивидуалните умения, нагласи, поведение и интереси, свързани с работата; осигуряване на професионална рехабилитация и/или друг тип обучение; предлагане на работни възможности. 3.б. Методика и обучителна програма за доставчици на социални услуги. За основа ще се използват продуктите по проекта „Оценка и управление на случай” – едноименно издание ISBN 978-954-9492-16-3, (виж 5.2.1), финансиран по програма Леонардо. 4-ма експерти в рамките на по 10 работни дни всеки ще разработят програмата и методиката. Програмата ще се разработи в 2-ва варианта: Разширен: като част от професия социален работник за специалисти, работещи директно с целевата група. 80 часа – 45 практика и 35 часа теория. За всеки завършил ще се получава удостоверение по НАПОО. Кратък: за мениджъри на социални центрове и социални предприятия, работещи с целевата група. 3.в. Разработване на нови професии и услуги към социалното предприятие: - С помощта на 4-ма експерти в рамките на по 5 работни дни ще бъдат разработени 10 нови професии към ЦПО по НАПОО. Ще бъде подадено заявление за изменение на издадената лицензия. - 2-ма експерти в рамките на по 10 работни дни ще разработят мотивационна програма за лица, изтърпели наказание лишаване от свобода и наръчник за прилагане на програма „Работа” за същата целева група. Наръчник ще бъде адаптирана версия на английски и американски разработки на JOBS CLUB – за бивши затворници и опита на Клубовете «Работа» към ДБТ в страната и подобните клубове в системата на местата за лишаване от свобода.
Подбор и обучение на АСТМ – активни социално-трудови ментори” 6.1. Идентифициране и подбор – 3-ма консултанти в рамките на по 10 работни дни ще подберат 12 лица, изтърпели наказание лишаване от свобода – на територията на областите Пазарджик и Пловдив. За целта предварително ще бъдат изготвени критерии. При подбора ще бъдат интервюирани лица от целевата група, включени като потребители на социални услуги в ЦСРИ на водещата организация, Партньор 1 и Партньор 3. Освен това ще се интервюират и лица, регистрирани в ДБТ в двата града, както и регистрирани в Дирекциите за социално подпомагане. 6.2. – Обучението ще се проведе в офисите на водещата организация и Партньор 3. Ще включва общо 80 часа, от които 50 часа практика и 30 часа теория, средно по 4 часа дневно. Всички успешно завършили ще получат удостоверение за част от професията „социален работник” по НАПОО, направление „социални дейности”.
„Дейност на АСТМ по предоставяне на услугата” 7.1. Шестима от успешно завършилите АСТМ ще бъдат назначени в Пазарджик и Пловдив като социални работници към действащите ЦСРИ на водещата организация, партньор 1 и 3 в рамките на 9 месеца. Всеки АСТМ ще работи с по 6-ма освободени от затвора лица. Дейността на АСТМ ще обхваща цялата процедура по работа с лица, изтърпели наказание лишаване от свобода: консултации в затвора преди освобождаване; изготвяне на социална оценка и индивидуален план след освобождаване; асистиране и посредничество пред Бюро по труда; дирекциите за социално подпомагане; пробационна служба; община; ЕСГРАОН; здравни служба; търсене на жилище; посредничество при намиране на работа; асистиране след започване на работа за постигане устойчива заетост. 7.2. Супервизия на АСТМ – трима консултанти от водещата организация, Партньор 1 и 3 в рамките на 9 месеца по 40 часа месечно ще извършват супервизия и наставничество на АСТМ при тяхната работа с клиенти от целевата група.
„Дейности по институционализиране на ЦСРИ в Пазарджик и Пловдив” Дейността се реализира от екипа на проекта и включва следните елементи: 8.1. – Срещи с общинската администрация – кметове, зам.кметове, директори на дирекция – обсъждане на предложения за откриване на услугата ЦСРИ като делегирана от държавата дейност; 8.2. - Срещи с общински съветници, участие в комисии на общинските съвети; иницииране на процедури по откриване на социална услуга в общините Пловдив и Пазарджик; 8.3. Срещи с методисти в АСП – обсъждане за приемане модела на социалната услуга ЦСРИ за лица, освободени от МЛС; 8.4. Стартиране на процедури по откриване на услугите в двата града: предложения до общинските съвети; обсъждане по комисии; гласуване; предложение до АСП за откриване на услугите и включване и като делегирана държавна дейност;
„Национално проучване за действащите в страната социални услуги и социални предприятия, които предоставят или имат капацитет да предоставят услуги на бивши затворници” Националното проучване за идентифициране на участниците в инфо-дните и обучението ще се проведе от 3-ма експерти в рамките на по 25 дни всеки по следната методология: - Desk research (кабинетно проучване) на съществуващите социални предприятия и социални услуги в страната, подходящи за развитие по Ентер-2 - Изработване на методология за документална Селекция / одит по финансови показатели, административен капацитет и налична материална база - 50 телефонни интервюта с потенциални участници - 20 дълбочинни полуструктурирани интервюта face to face с потенциални участници - Създаване на Long list (дълъг списък) - Провеждане на селекция/одит по административен, финансов капацитет и материална база на участниците в „дългия списък” - Създаване на окончателен кратък списък на идентифицирани и одобрени участници в инфо-дни и обучение.
Провеждане информационни дни в 6-те планови региона В рамките на тази дейност ще се проведат 6 информационни дни в подбрана община във всеки от плановите региони /в рамките на проучването/. Във всеки ден ще участва по 40 представители на местната власт, доставчици на социални услуги, представители на социални предприятия, работодатели. Всеки инфоден ще бъде проведен в рамките на 8 часа. За всеки участник ще бъде подготвен информационен пакет - /виж Дейност - 4/. Във всеки информационен ден ще участват по 4-ма лектори по 12 дни всеки. Всички участници в дните ще бъдат анкетирани. Всеки инфоден ще започва с пресконференции за медиите.
„Обучение на доставчици на услуги в прилагане на модела ЕНТЕР-2” В рамките на тази дейност ще се обучат 30 доставчици на социални услуги – ЮЛНЦ и общини, в групи по 15 участника. Всяка група ще участва в по 4 обучения по 5 дни. В обученията ще се използва разработената методики, програми и обучителни пакети от дейности 2,3 и 4. Обученията ще бъдат водени от фасилитатор и 5-ма лектори по 12 дни всеки. Най-общо темите на обученията ще включват: - особености при работа с лица, напускащи местата за лишаване от свобода; - социална оценка и оценка на риска; планиране на работа по случай; управление на случай; - методика на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция за лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; - мотивационни програми за лица, напускащи институции; - модела ЕНТЕР -2 – основни елементи; възможности за прилагане на модела на местно ниво; - маркетинг на социално предприятие; - мениджмънт и финансово управление на социално предприятие; - обучение по активно социално-трудово посредничество, професионална ориентация и квалификация; - Мениджърски и комуникационни умения
„Дейности за промотиране на модела” – Разработване, издаване и разпространение на 2 вида информационни диплени по проекта в 500 тираж от всеки вид и един вид постер в 300 броя; – Изработване и излъчване на ТВ клип в местни телевизии в Пазарджик и Пловдив; – Организиране и провеждане на две ТВ дискусии в местни телевизии в Пазарджик и Пловдив; – Изработване и поддържане на Специален интернет сайт на проекта – в рамките на 18 месеца; – Редактиране, подготовка за печат, издаване и разпространение на „Наръчник за прилагане на модела ЕНТЕР – 2” в тираж 500; – Заключителна конференция по проекта – един ден; 50 участника; 6-ма лектори. Ще бъдат представени резултатите от проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 313 452 BGN
Общ бюджет: 309 561 BGN
БФП: 292 814 BGN
Общо изплатени средства: 292 811 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 292 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 000 BGN
2011 0 BGN
2012 287 811 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
292 811 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 248 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 250 BGN
2011 0 BGN
2012 244 640 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
248 890 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 750 BGN
2011 0 BGN
2012 43 172 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 922 BGN
Финансиране от бенефициента 17 928 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Подкрепени социални предприятия
Индикатор 3 Създадени социални услуги
Индикатор 4 Обучени АСТМ от целевата група
Индикатор 5 Обучени доставчици на социална услуга.
Индикатор 6 Проведени информационни дни
Индикатор 7 Участници в информационни дни
Индикатор 8 Разработени методики и програми
Индикатор 9 Брой лица преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на преоставени интегрирани социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз