Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0126-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0026
Наименование: Център за консултативни и информационни услуги „Социално включване и социална икономика”
Бенефициент: "Сдружение за социална солидарност и просперитет"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 11.11.2009
Дата на приключване: 01.03.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Въвеждане и развитие на иновативен подход за подкрепена заетост, защитена заетост и социално включване на хора от целевите групи посредством създаването на център за консултативни и информационни услуги посредством интернет базирана консултантско-информационна услуга – интерактивна информационна среда, сайт и база данни с модули „Социални услуги в общността”, „Социални предприятия” и „Консултации”;Разработване на методика за изработване на интернет базирана консултантско –информационна услуга (интерактивна информационна среда, сайт и база данни) и инструкция за поддържане и експлоатация на създадената информационно-консултантска услуга. Развитие на модул „Консултиране”, чрез който ще бъде оказвана подкрепа за разработване на индивидуалните трудови, терапевтични и интеграционни програми и тяхното прилагане в съществуващи социални предприятия; Ангажиране и обучение на представители от целевите групи за участие в проекта с цел повишаване на техните умения, осигуряване на социална интегр
Дейности: Сформиране на екип по проекта и провеждане на работна среща и избор на консултанти Изпълнението на дейността включва следните поддейности: 1. Провеждане на работна среща на екипа за разпределяне на отговорностите по осъществяване на отделните дейности; 2. Изготвяне и сключване на договори с членовете на екипа, с подробно разпределение на функциите им; 3. Изготвяне на длъжностни характеристики за членовете на екипа; 4. Установяване на процедура за вътрешен мониторинг и отчитане и механизми за добра координация между членовете на екипа по реализирането на различните дейности; 5. Избор на консултанти за изпълнение на специфичните дейности по проекта. Обосновка на дейността: Последователното изпълнение на посочените поддейности ще допринесе за осигуряване доброто управление и ефективното изпълнение на дейностите по проекта. Значимостта на доброто управление на проекта и сформирането на професионален екип е голяма с оглед мащабността на проекта чрез обхващането на голям брой съществуващи социални предприятия и социални услуги в общността, от една страна и насочване на информацията към всички уязвими групи с цел информирането и консултирането им, от друга.
Избор на представители на целевите групи за участие в проекта Дейността ще бъде извършена чрез: 1. Среща на екипа по проекта с представители от целевите групи, насочени от Центъра за работа с деца в риск – гр.Суворово или ползвали услугите на центъра; 2. Оценка на възможностите и желанието им за ангажиране в проекта; 3. Избор на 5 лица /младежи/ вследствие на изготвената индувидуална оценка. Обосновка на дейността: Изборът на представители от целевите групи ще бъде осъществен от партньора по проекта, който управлява Центъра за работа с деца в риск – гр.Суворово. Ангажирането на младежи по проекта ще доведе до тяхното социално включване, създаване на трудовите навици и умения и като цяло за по-добро себеусещане.
Проведжане на социологическо проучване Дейността е провеждане на социологическо проучване сред представители на целевите групи в Североизточен район за планиране относно: • Потребностите им за ползване на социални услуги в общността; • Потребностите на целевите групи за трудова реализация; • Познават ли формата на социално предприятие; • Каква е необходимостта от консултации във връзка с ползването на социалните услуги и трудовата им заетост. Подготовката за провеждането на социологическото проучване чрез изработването на задание ще бъде осъществена от екипа по проекта в първия месец от изпълненението на проекта. Обосновка на дейността: Извършването на дейността се обуславя от необходимостта да бъдат проучени нагласите и възможностите на представителите на целевите групи за социалното им включване чрез ползването на социалните услуги и осигуряването им на заетост чрез социалните предприятия.
Изготвяне на правен анализ за дейността на социалните предприятия Изготвянето на правния анализ за дейността на социалните предприятия ще включва: • Анализ на правния статут на социалните предприятия; • Анализ на възможностите на законодателството за развитие на социалната икономика; • Анализ на възможностите на социалните предприятия да осигуряват заетост на целевите групи; • Препоръки за усъвършенстване формата на социалните предприятия Обосновка на дейността: Изготвянето на правния анализ на дейността на социалните предприятия ще бъде извършено от правен консултант с опит в разработването на законодателството в областта на социалната политика и икономика и познания за практиката в страни-членки на ЕС и ще бъде основа за разработването на методиката за изработването на сайта, ще подпомогне заинтересованите страни за развитие на социалните предприятия и по този начин ще допринесе за подобряване положението на уязвимите групи.
Осигуряване на оборудване  Закупуване на два преносими компютъра;  Закупуване на една копирна машина. Обосновка на дейността: Осигуряването на два преносими компютъра и една копирна машина ще доведе до подпомагане на социалното включване на лицата от целевите групи чрез обучението им за работа с техниката и ангажирането им за изпълнение на помощните дейности по реализиране на проекта. Техниката ще бъде използвана и за събиране и анализ на необходимата информация, и основно за разработването и поддържането на сайта.
Изготвяне на методика за изработване на интернет базирана консултантско –информационна услуга (интерактивна информационна среда, сайт и база данни) Дейност 6 е изготвяне на методика, която ще осигури основата за изработването на интернет базираната информационно – консултантска услуга Методиката ще включва:  Вид и обем на данните, които ще съдържа продукта в цялост:  Методи за разработване на модул „Социални предприятия”  Методи за разработване на модул „Социални услуги в общността”  Методи за разработване на модул „Консултации”  Модел на взаимодействие между отделните модули;  Модел на функциониране на продукта;  Възможности за анализ на данните;  Начини и възможности за обновяване;  Въпросници за оценка функционирането на продукта;  Механизъм за осигуряване на устойчивост. Обосновка на дейността: Методиката за изработването на продукта ще съдържа основните моменти по отношение на: организацията на информацията, която ще съдържа, възможностите за анализ и ползването й, както и механизма за поддържането на продукта. Изготвянето на функциониращ сайт и базата данни е необходимо да следва ясно структурирана методика. Дейността е изключително важна с оглед характеристиката на групите по отношение на които е заложен ефектът и важността информацията да бъде добре структурирана.
Събиране на информация за съществуващите социални предприятия и социалните услуги в общността в Североизточен район за планиране Дейност 7 е основата за захранване с информация на консултантско – информационната услуга (интерактивна информационна среда, сайт и база данни). Събирането на информацията ще се осъществи в посочения район от екипа по проекта, консултанти и ангажираните хора от целевите групи, чрез следните методи: - Анализ на съществуваща информация за реализирани проекти за създадени и функциониращи социални предприятия в избрания район; - Анализ на информацията за видовете, социални услуги в общността, както и получаване на централизирана информация за капацитета на услугата, координатите, дейностите, които се осъществяват и целевата група към която е насочена в района; - Водене на кореспонденция с действащите социални предприятия и социални услуги в района; - Съставяне на анкети за получаване на допълнителна информация от НПО и общини в района, и органи на централната изпълнителна власт; - Посещение на действащи социални предприятия и социални услуги в района. Обосновка на дейността: Дейността е ключова за реализирането на основната дейност по проекта. Събирането, анализът и обобщаването на данните ще допринесе за дейността по информиране на обществеността и в частност на уязвимите групи за потенциала на социалната икономика за преодоляване на социалната изолация.
Изработване и тестване на интернет базираната консултантско –информационна услуга Изработването на интерактивна информационна среда, база данни и сайт ще се осъществи чрез:  Запазване на име на сайта;  Изработване на платформа, база данни и сайт, съобразно изработената вече методика.  Интегриране на модул за незрящи хора;  Хостване и поддръжка; Тестване на услугата – тестването на услугата ще се осъществи не само чрез работа в интерактивна среда, но и чрез обособяването на офис, в който ангажираните представители от целевите групи по проекта и консултанти ще оказват подкрепа на ползвателите на Центъра. Тестването на сайта ще се реализира в рамките на два месеца Обосновка на дейността: Изработването и тестването на услугата – център за консултативни и информационни услуги представлява въвеждане и развитие на иновативен подход за подкрепена заетост, чрез създаване на реална възможност за социално включване. Изработеният сайт ще осигури три основни за постигане целите на операцията елемента: информиране на хората от целевите групи за възможностите за социално включване, консултиране на всички целеви групи за възможностите за развитие и социално включване и популяризиране дейността на социалните предприятия чрез събиране на опита и възможностите на социалната икономика.
Обучение на ангажираните представители на целевите групи в ключови компетенции за подкрепа на ползвателите на услугата Обучението ще се проведе по следните модули: • „Ключови компетенции за работа в интернет базирана среда”; • „Умения за комуникация с представителите на различните целеви групи”; • „Ключови компетенции за работа със създадената услуга”; Обосновка на дейността: Обучението на представителите на целевите групи ще допринесе до тяхното социално включване чрез създаване на нови умения и чрез осигуряването им на заетост.
Съставяне на инструкция за поддържане и експлоатация на създадената информационно-консултантска услуга Настоящата дейност ще се осъществи чрез разработването на два модула на инструкцията: 1. Методи за поддържане на актуална информация на сайта; 2. Методи за поддържане на интерактивна комуникация с целевите групи 3. Правила за ползване на отделните модули на сайта от целевите групи – модул социални предприятия, модул социални услуги и модул консултации. Обосновка на дейността: Съставянето на инструкцията ще осигури правилата за ползване и поддържане на услугата, което е от изключителна важност с оглед обхвата на дейността по проекта и предоставяне на информация на всички целеви групи и възможност за индивидуално консултиране.
Съставяне и издаване на наръчник „Център за консултативни и информационни услуги „Социално включване и социална икономика” Наръчникът ще осигурява информация за: • възможностите за социална рехабилитация в района, • възможностите за трудова заетост, чрез ползването на информацията за социалните предприятия и • формуляри, заявления и др, свързани с ползването на социалните услуги и осигуряването на трудова заетост. Обосновка на дейността: Материализиране на информацията от създадения сайт за представители на целевите групи, които нямат възможност да ползват интернет базирания център.
Популяризиране на проекта Кампанията по популяризиране на дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта, сред целевите групи и заинтересованите страни ще включва:  Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни брошури;  Отпечатване и разпространение на плакати;  Публикации в национален ежедневник;  Популяризиране на сайта чрез интернет търсещи системи, индексиран по ключови думи. Обосновка на дейността: Дейността по популяризиране на проекта ще допринесе за информиране на обществеността за възможностите и потенциала на социалната икономика и възможностите за ползване на новите форми на социални услуги с цел преодоляване на социалната изолация.
Партньори
Партньори:
Сдружение за социално развитие и интеграция
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 286 702 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз