Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0077-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0020
Наименование: Социално предприятие „Услуги в дома и градината"
Бенефициент: Сдружение “Асоциация на доставчиците на социални услуги в общността за стари хора и лица с увреждания”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 11.11.2009
Дата на приключване: 01.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: 1. Управление, финансово-счетоводна и отчетна дейност 2. Информиране за проекта и популяризиране на модела на социално предприятие “Услуги в дома и градината” 3. Маркетинг на новите услуги в общините Айтос, Благоевград, Бяла Слатина и Велико Търново и възможностите за тяхното включване в социалното предприятие 4. Разработване на цялостен Модел на социално предприятие “Услуги в дома и градината” 5. Подбор на преките доставчици на новите услуги “Домашен майстор” и “Градинарство” за работа в социалното предприятие 6. Обучение и консултиране на целевата група 7. Промотиране на новите социални услуги и Модела на социалното предприятие “Услуги в дома и градината” 8. Организация и дейност на новите услуги в социалното предприятие “Услуги в дома и градината” 9. Мониторинг и оценка
Дейности: Управление, финансово-счетоводна и отчетна дейност Екипът отговаря за цялостната организация и координация на дейностите. Членовете на екипа ще бъдат обучени в целите на настоящата схема и на социалното предприемачество. Екипът включва ръководител, счетоводител и по един координатор във всяка община. Дейността включва: 1.1. Подготовка на технически задания/длъжностни характеристики на членовете на екипа. 1.2. Сключване на договори с членовете на екипа. 1.3. Изготвяне на ежемесечни графици на дейностите. 1.4 Провеждане на 3-месечни срещи на екипа. 1.5. Непрекъсната електронна комуникация между членовете на екипа. 1.6. Текущо обработване и поддържане на проектната документация. 1.7. Текущо осчетоводяване на извършените разходи и счетоводна дейност 1.8. Изготвяне на технически и финансови доклади.
Информиране за проекта и популяризиране на Модела на социално предприятие “Услуги в дома и градината” Дейностите включват: 2.1. Изготвяне на информационна табела за офиса на проекта и 4 табели в четирите местни офиси на проекта. 2.2. Публикуване на информация в сайта на Асоциацията. 2.3. Публикации в местни медии в четирите общини за хода на проекта. 2.4. Организиране на 4 пресконференции за презентиране на проекта. 2.5. Провеждане на заключителна национална конференция за популяризиране на модела на социалното предприятие. 2.6. Изработване на информационни материали (плакати и дипляни) за проекта. 2.7. Изработване на CD с Модела и стратегията на социалното предприятие и разпространение.
Разработване на Модел на социално предприятие “Услуги в дома и градината” Дейността включва: 4.1. Изготвяне на задание и провеждане на процедура по ПМС 55 за избор на подизпълнител – консултанска фирма и сключване на договор. 4.2. Прецизиране на критериите за подбор на преките доставчици на двете нови услуги в социалното предприятие и изготвяне на необходимата документация за информиране, набиране на кандидати за доставчици на услуги, подборна процедура и окончателен избор. 4.3. Прецизиране на критериите за подбор на клиентите в неравностойно положение - нуждаещи се от услуги стари хора и хора с увреждания, и изготвяне на необходимата за това документация. 4.4. Изготвяне на образци на необходимите документи за предоставянето на двете нови услуги в рамките на социалното предприятие (договори за предоставяне и ползване на услугите, задания за работа/длъжностни характеристики за услугите “Домашен майстор” и “Градинарство”, оперативна документация). 4.5. Разработване на методика за изчисляване на потребителска такса на двете услуги за клиентите в неравностойно положение. 4.6. Изчисляване на финансов стандарт и пазарна цена на двете услуги в целевите общини. 4.7. Изготвяне на финансов план за осигуряване на устойчивост на двете услуги като част от социалното предприятие в целевите общини.
Подбор на преките доставчици на услугите “Домашен майстор” и “Градинарство” в социалното предприятие Дейността включва подбор на кандидати за доставчици на двете услуги (продължително безработни и хора с увреждания) по разработена процедура в модела на социалното предприятие, която ще включва: 5.1. Приемане на заявление по образец от желаещите да предоставят услугите “Домашен майстор” и “Градинарство” лица. 5.2. Подбор по документи. 5.3. Провеждане на интервю с одобрените по документи кандидати от местна комисия във всяка от целевите общини. 5.4. Изготвяне на списък с одобрените кандидати за обучение и заетост.
Обучение и консултиране на преките доставчици на двете услуги Дейността включва: 6.1. Изготвяне на задание и провеждане на процедура по ПМС 55 за избор на подизпълнител – обучителна организация и склюване на договор. 6.2. Подготовка на дизайн, учебна програма и материали за мотивационно обучение на преките доставчици на двете услуги. 6.3. Провеждане на 5-дневно мотивационно обучение за професионално ориентиране, подкрепа и мотивиране към активно търсене на работа и професионална мобилност. Чрез тази дейност ще бъдат обхванати 20 души във всяка от целевите общини (общо 80 души индикативно). Мотивационното обучения включва: • Диагностициране на индивидуалните възможности и нагласи на участниците за придобиване/ усъвършенстване на професионални умения и трудова заетост; • Запознаване с етичните норми и формиране на нагласи за предоставяне на услуги в домашна среда; • Трениране на самоутвърждаващо поведение и излизане от позицията на “заучена безпомощност на безработен”. 6.4. Подготовка на дизайн, учебна програма и материали за две обучения (“Домашен майстор” и “Градинарство”). 6.5. Провеждане на 20-дневно обучение за услугата “Домашен майстор” за 40 души индикативно (по 10 д. във всяка община). 6.6. Провеждане на 20-дневно обучение за услугата “Градинарство” за 40 души индикативно (по 10 д. във всяка община), съгласно установените индивидуалните нагласи и възможностите за обучение и заетост на лицата. След приключване на цялостното обучение ще се издаде сертификат на участниците преминали успешно обучение. 6.7. Анализ и оценка на проведените обучения за целите на дейността на социалното предприятие (профил на обучаваните лица, мотивация за работа с хора в неравностойно положение, ниво на активност в процеса на обучение, налични и развиващи се компетентности, др.). 6.8. Психо-социално консултиране на обучените за работа с клиенти на социалното предприятие (индикативно 40 часа месечно към всеки от 4-те офиса, след проведеното обучение). 6.9. Професионално консултиране на обучените за правилата и процедурите на работа в социалното предприятие, както и за реализация на пазара на труда и извън социалното предприятие (индикативно 40 часа към 4-те офиса, след проведеното обучение). 6.10. Консултиране и подкрепа за търсене на работа за обучените лица, необхванати от социалното предприятие
Промотиране на услугите и Модела на социалното предприятие “Услуги в дома и градината” Дейността включва пакет от поддейности, разработени в Модела на социалното предприятие,: 7.1.Информиране на досегашните потребители на социални услуги в общността (индикативно 100 д.), както и на потенциални нови клиенти и/или техни близки за новите услуги, предоставяни от социалното предприятие в рамките на настоящия проект, както и за условията за ползването им (документация, потребителска такса, пазарна цена, договорни отношения, правила на работа на социалното предприятие, др.). 7.2. Рекламна кампания на двете нови услуги сред нови целеви групи-потенциални клиенти. 7.3. Обратна връзка за ефективността на услугите от страна на клиента. 7.4. Подготовка на 2-дневно обучение за доставчици на социални услуги и общини по Модела на социално предприятие – разработване на дизайн на обучението, учебна програма и материали, подготовка и изпращане на покани за участие, обработка на формуляри за участие, осигуряване на зали и техника за обучението, настаняване на участниците. 7.5. Провеждане на две 2-дневни обучения за доставчици на социални услуги и общини по Модела на социално предприятие, съгласно предварително изготвена програма – едно 2-дневно обучение за южна България (30 участника) и едно 2-дневно обучение за северна България (30 участника).
Организация и дейност на социалното предприятие “Услуги в дома и градината” в две от целевите общини Дейността включва: 8.1. Определяне на 2 от целевите общини за стартиране на двете нови услуги “Домашен майстор” и “Градинарство” – като част от разширената дейност на социалното предприятие – съобразно ясни и обективни критерии (наличие на пазар на двете услуги, наличие на мотивирани и добре обучени доставчици на двете услуги, успешно партньорство с общинска администрация, други допълнително разработени критерии – при необходимост). 8.2. Изготвяне на техническо задание, провеждане на процедура по ПМС 55 и закупуване на необходимото оборудване за дейностите в двете нови услуги на социалното предприятие в 2 общини ( 2 бр. мини фрези, 2 бр. косачки, дребен градински инвентар (ножици, лопати, мотики, гребла, инструменти и консумативи за ремонтни дейности и за производство на посадъчен материал – цветя). 8.3. Сключване на договори с преките доставчици на двете нови услуги и осъществяване на дейности, свързани с българското трудово законодателство (провеждане на инструктаж за безопасни условия на труд. 8.4. Организация и предоставяне на услугата “Градинарство”: • Закупуване на семена/разсад и консумативи (торови смески, препарати за растителна защита и др.) за производство на 5 вида х 1500 бр. цветя; • Предоставяне на разсада и материали/консумативите на обучените градинари за производство на цветята. Спецификата на отглеждане на цветен разсад позволява това да стане в домовете и личните градини на наетите на почасова заетост лица; • Документална и процедурна обезпеченост на услугата - заявления по образец за ползване на услугата; договаряне на вида, продължителността, честотата и обема на услугата с конкретния клиент; • Изкупуване/ и засаждане на произведения разсад за цветя; • Поддръжка на градини по заявка на клиенти. 8.5.Организация и предоставяне на услугата “Домашен майстор”: • Закупуване на инструменти и материали/консумативи за извършване на дребни ремонти; • Документална и процедурна обезпеченост на услугата - заявления по образец за ползване на услугата; договаряне на вида, продължителността, честотата и обема на услугата с конкретния клиент; • Извършване на: В и К, ел. услуги ; боядисване и др. 8.6. Сключване и изпълнение на договори по пазарни цени на услугите с клиенти, които не са представители на уязвимите групи.
Мониторинг и оценка Вътрешният мониторинг и контрол са задължителен елемент за гарантирането на успешна реализация на всеки вид дейност и включва: 9.1. Преглед на документация. 9.2. Анализ на събраната информация и проследяване на напредъка и ежемесечните графици. 9.3. Разработване на подробен план-график на дейностите по проекта с конкретни срокове и отговорности на членовете на екипа. 9.4. Разработване на система за вътрешен мониторинг, включваща протоколи от срещите на екипа по проекта, отчети по изпълнение на дейностите. Системата за мониторинг предвижда осъществяване на постоянен контрол от ръководителя на проекта върху спазването на графика за изпълнение на заложените дейности, както и върху ежедневната работа по проекта. 9.5. Мониторинг, анализ и оценка на цялостната дейност на социалното предприятие - работа с безработните лица и лицата с увреждания; работа с клиентите; сравнителен анализ на ефективността и качеството на услугите “Домашен майстор” и “Градинарство” с тази на другите услуги, предоставяни от социалното предприятие (“Социален асистент”, Домашен помощник”); анализ на трудностите, ресурсите и резултатите в другите две общини, в които услугите още не са стартирали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 305 BGN
Общ бюджет: 123 982 BGN
БФП: 114 348 BGN
Общо изплатени средства: 113 494 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 661 BGN
2011 82 667 BGN
2012 - 835 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 494 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 912 BGN
2011 70 267 BGN
2012 - 709 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 470 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 749 BGN
2011 12 400 BGN
2012 - 125 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 024 BGN
Финансиране от бенефициента 13 332 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Изготвени графици на дейността на екипа
Индикатор 3 Работни срещи на екипа
Индикатор 4 Изготвен информационен материал (табло)
Индикатор 5 Публикации в медии и сайт на АДСУ
Индикатор 6 Проведени пресконференции.
Индикатор 7 Отпечатани и разпространени дипляни
Индикатор 8 Отпечатан и поместен плакат
Индикатор 9 Проведена национална конференция
Индикатор 10 Изготвен и разпространен диск с Модел
Индикатор 11 Участници в маркетингово проучване
Индикатор 12 Презентации на маркетинговата стратегия
Индикатор 13 Сформирани местни комисии за подбор
Индикатор 14 Проведени интервюта с кандидати за доставчици
Индикатор 15 Изготвени списъци с одобрени кандидати за доставчици на услуги
Индикатор 16 Изработени пакети с материали за обучение (мотивационно обучение, Домашен майстор, Градинарство)
Индикатор 17 Участници в обучителна програма
Индикатор 18 Проведено мотивационно обучение
Индикатор 19 Проведено обучение за услугата “Домашен майстор”
Индикатор 20 Проведено обучение за услугата “Градинарство”
Индикатор 21 Проведени психосоциални консултации
Индикатор 22 Проведени професионални консултации за пазара на труда
Индикатор 23 Проведено обучение по Модела за доставчици на услуги
Индикатор 24 Рекламна кампания за промотиране на социалното предприятие
Индикатор 25 Закупено оборудване за дейността на социалното предприятие
Индикатор 26 Закупени семена/разсад
Индикатор 27 Дейности на социалното предприятие
Индикатор 28 Проведено вътрешно наблюдение и контрол на дейностите
Индикатор 29 Ефективно работещ екип
Индикатор 30 Информирани за проекта представители на целевите групи
Индикатор 31 Популяризирани резултати за дейността на социалното предприятие
Индикатор 32 Разработен и действащ Модел на социално предприятие
Индикатор 33 Активно участие на целевите групи в маркетинговото проучване за моделиране на социалното предприятие
Индикатор 34 Подбрани по обективни критерии безработни, включително хора с увреждания
Индикатор 35 Обучени доставчици на двете услуги със сертификат
Индикатор 36 Обучени доставчици
Индикатор 37 Консултирани доставчици за работа с клиенти
Индикатор 38 Консултирани доставчици за работа на пазара на труда
Индикатор 39 Запознати НПО с Модела на социално предприятие
Индикатор 40 Осигурени материални ресурси за дейността на социалното предприятие
Индикатор 41 Заетост за преки доставчици на услугите “Домашен помощник” и “Градинарство” в социалното предприятие (СП)
Индикатор 42 Заетост на доставчиците извън СП
Индикатор 43 Клиенти на социалното предприятие, получили услуги
Индикатор 44 Подобрена жизнена среда на клиенти на социалното предприятие
Индикатор 45 Анализ на дейността на социалното предприятие с препоръки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз