Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0050-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0013
Наименование: С.И.Л.А. „Социалната Икономика – Лост и Алтернатива в развитието на Община Лясковец”
Бенефициент: Община Лясковец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 10.11.2009
Дата на приключване: 01.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Лясковец
Описание
Описание на проекта: 1.Организационно управленски дейности за ефективно управление на проекта – разпределение на отговорностите. 2. Оценка и подбор на кандидати от целевата група, които ще бъдат включени в дейностите на социалното предприятие. 3. Изграждане на Център за трудова подкрепа на лица, останали трайно извън трудовия пазар и лица с увреждания. 4. Развитие на професионални умения и ключови компетенции за лица с увреждания и безработни лица в сферата на рекламната дейност и комуникациите с цел подобряване на адаптивността им към реалния пазар на труда. 5. Създаване на социално предприятие „Ателие за реклама” и „Детски център” чрез обособяване на материална база, техническо обезпечаване, изработване на правилник за вътрешния трудов ред, изработка на технологични карти и методики за работа, подбор и обучение на екип за управление на социалното предприятие. 6. Развитие на услугите на социалното предприятие, маркетинг и популяризация на новите услуги в общността – рекламна дейност, грижи за децата и о
Дейности: Организационно управленски дейности за ефективно управление на проекта Тази дейност включва сформиране на екип за управление на проекта, който ще се състои от: Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. За членовете на екипа ще бъдат разработени длъжностни характеристики и подписани граждански договори. Екипът на проекта ще провежда регулярни срещи за планиране на дейности по проекта, разпределяне на отговорности и вземане на решения за оперативно управление на проекта. За ефективна координация с партньора, както и за включване на всички заинтересовани страни, ще бъде създадена консултативна група „Партньорство за развитие на социалната икономика”, която ще включва представители на: екипа на проекта, Община Лясковец, както и представител на партньора – Сдружение „Бъдеще за нас”, представители на организациите на хората с увреждания, Бюро по труда и отдел „Социална закрила”. В рамките на проекта консултативната група ще има най-малко 4 срещи за обсъждане напредъка на проекта. За ефективна организация на проекта ще бъдат приети процедури за организация и контрол, които да гарантират качествено и навременно изпълнение на дейностите за постигане целите на проекта. Правилата за организация и управление на проекта ще бъдат разработени и приети от екипа, в рамките на два месеца след началото му.
Оценка и подбор на кандидати от целевите групи, които ще бъдат включени в изпълнение дейностите на социалното предприятие. В рамките на тази дейност ще се извърши огласяване на инициативата сред лица от целевите групи и ще се съставят списъци с желаещите безработни лица за участие в дейностите на проекта. За извършвване на оценката и подбора ще се изработи методика, която да включва два етапа – оценка на социални и трудови умения, както и ще се набележат ключовите компетенции. Тази дейност ще се извърши от екипа на проекта и партньора, при спазване принципите за пълна прозрачност, информираност и недопускане на дискриминация. В комисията за оценка ще се включат представители на дирекция „Бюро по труда”, обучителни организации и представители на хората с увреждания. Обучението за дейностите на социалното предприятие ще се извърши след избор на организации които ще могат да подготвят лицата от целевата група за реализиране дейностите по съответните направления
Изграждане на Център за трудова подкрепа като иновативна социална услуга Центъра за трудова подкрепа ще предлага индивидуални консултации за възстановяване трудовите навици на хора от целевата група чрез повишаване на техните умения за намиране на работа и мотивирането им за по-активно търсене на заетост от самите тях. С цел прилагане на иновативен подход, различен от дейността на Дирекция „Бюро по труда” гр.Горна Оряховица – филиал Лясковец, ще се използват методологии базирани на оценка на силните страни и допълнителните качества и възможности, които могат да повишат конкурентноспособността им на реалния пазар на труда. На база индивидуалния профил на потребителите с ниска квалификация или без образование ще се проучват възможности за активно социално включване. Според индивидуалните заявки и предлаганите свободни работни места от работодателите ще се предлагат хора от целевата група за осигуряване на заетост. Това е изцяло иновативен подход за включване в трудова дейност на хора от уязвимите групи. Центъра за трудова подкрепа ще функционира като иновативна подкрепяща услуга към Бюро за социални услуги, с екип от 2 души – трудов и ресурсен консултант за период от 10 месеца. За внедряване на иновативни методики за предоставяне на подкрепа за заетост, ще бъде нает консултант за трудова подкрепа, който да подпомегне изготвянето на методика за услугите на Центъра за трудова подкрепа. Услугите в центъра ще бъдат в две основни направления: - общо трудово консултиране на безработни лица и хора с трайни увреждания за намиране на подходяща заетост и специализирани консултации за заетост в социалното прдепирятие. За създаване на центъра ще бъдат предприети следните дейности: подбор на специалисти за работа в центъра, обучение, оборудване на помещение в сградата на Домашен социален патронаж (компютърна конфигурация, мултифункционално устройство, обзавеждане на 2 работни места и място за консултиране на клиенти), разработване на правилник за дейността и методики за работа, разработване на специализирани обучителни програми. В рамките на осем месеца Центъра ще предоставя социални и трудови консултации на хора с трайни увреждания, както и менторство и подкрепа на безработни лица за заетост в социалното предприятие.
Развитие на професионални умения и трудови компетенции Тази дейност включва организирането на курсове за придобиване и развитие на професионални умения в различни аспекти на рекламната дейност и високите технологии, както и по отношение предлагането на услуги за деца, които да са пряко обвързани с услугите на социалното предприятие. За подготовка на човешки ресурси за заетост в „Ателие за реклама” ще бъдат организирани следните курсове: „Графичен дизайн” в рамките на 180 учебни часа. Обучението включва изучаване на софтуерни продукти Photoshop, CorelDraw, предпечатна подготовка. – участие на 10 лица в професионални курсове с продължителност 2 месеца. От общо обучените 10 човека, трима ще бъдат подбрани за участие в стажантска програма в действаща рекламна агенция в рамките на 2 месеца. Втората група от 10 безрабонти човека от целевата група ще премине обучение по WEB дизайн в рамките на 2 месеца, като също трима от тях най-напреднали и усвоили материята ще бъдат изпратени на стаж във фирми предлагащи такива услуги. С така изложената схема ще се повиши професионалната квалификация на безработните лица за заетост в социалното предприятие, както и ще повиши мотивацията за усвояване на материята, както и ще се повиши конкурентноспособността на хората от целевата група преминали през обучителните курсове. За подготовка на човешки ресурси за заетост в другата дейност на социалното предприятие „Детски център” ще бъдат проведени следните обучения: Общо 10 безработни лица ще бъдат включени в модул „Съвременни методи за грижи за децата”, в рамките на 30 учебни часа, след което лицата ще бъдат разделени в две направления: Курс за аниматори – 5 човека, с продължителност 1 месец. В края на обучението си аниматорите ще имат 3 дневен стаж в детска парти агенция в някой от големите градове за да може да придобият практически опит. Курс за подготовка на детегледачи – 5 човека, с продължителност 1 месец. Обучението ще се проведе от специализирана обучителна организация, като се предвижда и практическа подготовка.
Създаване на социално предприятие „Ателие за реклама” и Детски център В рамките на тази дейност се предвижда закупуване на оборудване и обзавеждане за обособяване на социалното предприятие в две помещения от Център „Младежки и социални дейности” в гр. Лясковец. За оборудване на „Ателие за реклама” се предвижда закупуване на компютърна конфигурация, мобилен компютър, климатик, цветна мултифункционална копирна машина, режещ плотер, цифров фотоапарат, гилотина, гребенарка, ламинатор, касов апарат, както и обзавеждане за две работни места и работна маса. За оборудване на Детски център се предвижда закупуване на детски столчета, детски маси, оборудване – DVD устройство, телевизор, дигитална камера, караоке комплект, и специализирано детско оборудване – надуваем трамплин. В рамките на тази дейност ще се извърши проучване за подходящата правно-организационна форма и ще се извърши регистрация на социалното предприятие. За реализация на тази дейност се предвижда наемането на правен консултант за проучване на правната форма, регистрация на социалното предприятие, и подготовка на договори и правни докумнети, както и наемането на консултант по управление и развитие на социално предприятие, който да предоставя специализирана бизнес подкрепа и консултации. Тази дейност ще осигури основата за функциониране и развитие на социалното предприятие като се предвижда да се ползват услугите на консултанти в различни апекти на дейността –правно консултиране, бизнес консултиране, разработване на правилници и процедури за дейността на социалното предприятие. Освен това се предвижда разработване на технологични карти за услугите, както и създаване на функционираща система за получаване на заявки, управление на качеството и контрол. За работа в Детски център ще бъдат наети 1 аниматор и отговорник на детския център, какато и ще се създаде възможност за почасова заетост на 2 лица. Предвижда се отговорника на „Ателие за реклама” и Детски център да бъдат подпомогнати от бизнес консултант за развитие на стопанската дейност.
Развитие на услугите на социалното предприятие. В Детски център ще се извършват няколко платени услуги: 1) Почасово гледане на деца в две възрастови групи – от 3 до 6 години, и от 7 до 10 години за ползване от гражданите на гр.Лясковец. 2) Организиране детски партита за рождени дни, именни дни и т.н. на територията на цялата община Лясковец с участието на клоун, озвучаване, кетъринг. За развитие на тази услуга ще бъдат закупени детски парти артикули /шапки, маски, парти свирки, парти украса/, костюми за клоуни, професионални бои за лице, балони. Другото направление на социалното предприятие – „Ателие за реклама” ще предлага следните услуги: изработката на визитни картички, календари, брошури, флаери, плакати, дипляни и други печатни материали, подвързване на документи, дипломни и курсори работи, ще се предоставя цветно копиране и разпечатване по желание на клиента, изработка и поддържане на сайтове и др. Тук се предвижда закупуване на материали за изработка на реклами – цветни листи, картон, PVC фолио, ножици, макетни ножчета, фолио за ламиниране и др. Предлаганите услуги са нови за Община Лясковец и разкриват иновативния характер на проектопредложението за социално предприемачество и новите възможности за целевата група. При развитие на услугите ще се подготвят сценарии за детски партита, както и различни интерактивни игри за занимания на децата, ще бъдат организирани 6 пробни детски партита във всички населени места от общината, както и ще се организира представяне на детския център по всички образователни институции. При развитие на услугите на социалното предпирятие се предвижда изготвяне на ценова листа на услугите, изработка на интернет страница, разпространение на рекламни материали за новите услуги.
Изграждане на капацитет за социално предприемачество В рамките на тази дейност се предвижда провеждането на специализирани обучения и консултации за развитие на бизнес умения на лица с увреждания и доставчици на социални услуги за извършване на стопанска дейност, която да създава заетост за лицата в неравностойно положение. Предвижда се провеждането на следните модули: - въведение в социалното предприемачество, генериране на бизнес идеи, бизнес планиране за социални предприятия, финансово управление на социално предприятие, маркетинг и пазарни стратегии. Обучението ще бъде организирано в два цикъла от тренинги за групи от 20 човека в следните модули: - въведение в социалното предприемачество и генериране на бизнес идеи – 2 пъти х 1 ден, бизнес планиране за социални предприятия (2 дена), финансово управление на социално предприятие (2 дена), маркетинг и пазарни стратегии (2 дена). За развитие на капацитета на екипа на новосъздаденото социално предприятие и хората с увреждания, освен участие в обученията се предвижда експертна и консултантска помощ при разработване на бизнес плана за развитието на социалното предприятие, план за продажбите и планирането на финансовите потоци.
Информационна кампания за популяризация на проекта и социалната икономика За осигуряване на публичност на проекта ще бъдат предприети следните действия: организиране на пресконференция за обявяване началото на проекта, изготвяне на 3 прессъобщения в хода на проекта, изработка и поставяне на 2 информационни табели на всички сгради, където ще се реализират дейности по проекта, организиране на демонстрационно посещение в социалното предприятие, изработка и разпространение на 4 типа брошури – една за представяне на проекта и социалното предпиремачество, брошура за Център за трудова подкрепа, една за Детски център и парти клуб и една за рекламно студио. Важен елемент на дейностите за публичност на проекта е записването на 2 минутен радиоклип за представяне дейността на социалното предприятие и предлаганите в него услуги и продукти. Радиоклипът ще се излъчва по общинския радиовъзел. Подготвен материал с услугите предоставяни от социалното предприятие ще има публикуван на интернет сайта на Община Лясковец. Рекламно каре в месечния бюлетин на Община Лясковец. Изработка на Интернет страница на социалното предприятие, която да служи и като инструмент за споделяне на опит и добри практики от реализацията на проекта, както и за популяризация на социалното предприятие. Освен това за популяризация на социалното предприемачество като иновативен модел за услуга, се предвижда организирането на регионална кръгла маса с хора от целевите групи, доставчици на социални услуги и общини, за популяризиране на добри практики на социално предприемачество.
Контрол, мониторинг и вътрешна оценка на проекта За осигуряване на надеждна система за мониторинг на проекта се предвижда хората от целевата група, включени в дейностите и социалното предприятие, периодично да попълват анкетна карта. Анкетната карта ще дава обратната връзка с цел анализ на удовлетвореността и повишаване качеството на предлаганите услуги и продукти. Екипа по изпълнение на проекта и представители на заинтересованите страни ще извършват периодична оценка на качеството на услугите предлагани в социалното предприятие. Друга дейност на екипа по проекта е да съблюдава и контролира извършваните разходи и постигането на качествени резултати до постигане устойчивост на предприятието. Като елементи на системата за вътрешен мониторинг се предвиждат следните дейности: ежемесечна оценка от страна на екипа на проекта за изпълнение на дейностите, оценка от страна на консултативната група за партньорство, както и окончателна оценка на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 511 BGN
Общ бюджет: 119 381 BGN
БФП: 119 381 BGN
Общо изплатени средства: 119 205 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 119 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 502 BGN
2011 89 703 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 205 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 101 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 077 BGN
2011 76 248 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 324 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 425 BGN
2011 13 455 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 881 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой създадени социални предприятия.
Индикатор 3 Брой безработни лица придобили професионални умения
Индикатор 4 Брой лица с увреждания повишили познанията си за СП
Индикатор 5 Проведени информационни кампании,
Индикатор 6 Брой създадени работни места в СП
Индикатор 7 Лица, получили трудова подкрепа
Индикатор 8 Лица, получили подкрепа за самостоятелна стопанска дейност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз