Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0046-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0034
Наименование: Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”
Бенефициент: Център за подкрепа на социалната интеграция - Приоритети
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 12.11.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: 1. Учредяване и регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”. 2. Подготвителни дейности по създаване на материално технически условия на работа. 3. Лицензиране на ЦИПО /Център за информация и професионално ориентиране/ към Фондация „Рехабилитация на слепи” 4. Дейности за информация и визуализация 5. Набиране и подбор на кандидати за работа в бюрото – месеци 6. Създаване на електронна „банка информация” 7. Допълнително специализирано обучение на специалистите в предприятието. 8. Набиране и експертно проучване на кандидати за работа със зрителни увреждания. 9. Допълнителна предреализационна подготовка на кандидатите за работа от целевата група. 10. Настаняване на работа и последващо подпомагане на кандидати от целевата група. 11. Анализ, обопщаване и разпространяване на резултатите от дейността на Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания. 12. Администриране, мониторинг и вътрешен контрол.
Дейности: Учредяване и регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”. За по-добрата организация на работата е необходимо да се учреди търговско дружество, еднолично дружество с ограничена отговорност „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”. В тази дейност се включва подготовка на необходимите за вписване в Търговския регистър документи и съответно подаването им в Агенцията по Вписванията. След това ще бъдат направени съответните постъпки за вписване в регистъра на доставчиците на социални услуги и регистрация в Агенцията по заетостта.
Подготвителни дейности по създаване на материално технически условия на работа Центърът за подкрепа на социалната интеграция „Приоритети” заедно с партньорите по проекта имат свои собствени ресурси за изпълнение на проекта : подходящи офиси, опитен ръководен персонал. Специално за този проект с цел постигане на добро управление, организация, планиране, координиране и контрол на работата ще бъдат ангажирани ръководител, координатор и счетоводител. Освен това към предприятието, което ще бъде създадено, ще бъдат привлечени на работа специалисти по посредничество на пазара на труда, психолози, специалисти по компютърно обучение, по ориентиране и мобилност и всекидневни умения. В началото на плановия период ще се извърши подготовка на помещенията, в които ще работи «Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания» В тях ще бъде обособена приемна за посетители, както и място за разговори между кандидатите за работа със служителите на Бюрото. За осигуряване техническата обезпеченост на служителите за нуждите на тяхната работа трябва да бъде закупено офис оборудване, компютри, Интернет, необходим общ и специализиран софтуер и други необходими материали, прокарана телефонна линия, чрез които ще се извършва цялостното техническо информационно и административно обслужване на дейностите по проекта
Лицензиране на ЦИПО /Център за информация и професионално ориентиране/ към Фондация „Рехабилитация на слепи” Фондация «Рехабилитация на слепи» от няколко години работи в областта на професионалното ориентиране на зрително затруднени лица посредством своите международни проекти. Проект ”OBVIOUS”, финансиран по програма „Леонардо да Винчи” 2004-2006 г. беше насочен към младите хора със зрителни увреждания и към техните родители за изследване в семейна среда на наклонностите на детето и насочването му към подходяща професия. По Проект „PROTECT” /2006-2008/ бяха формулирани и тествани индикатори за качество в професионалното ориентиране и обучение на зрително затруднени. Лицензирането на ЦИПО ще институционализира дейността на Фондацията и ще даде възможност за по-задълбочени изследвания и активна работа в тази област. За лицензиране и развитие на ЦИПО ще бъдат предприети следните мерки: 1. Предварителна подготовка на всички необходими лицензионни документи 2. Подаване на документите в НАПОО и лицензиране. 3. Разработване на инструментариум за начално и последващо професионално ориентиране на зрително затруднени. 4. Сключване на Договор и разработване на стратегия за дългосрочна съвместна дейност с ЕООД „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”. Необходимостта от създаване и лицензиране на такъв център е належаща. Всяка година мин. 25 зрително затруднени млади хора напускат двете специализирани училища в София и Варна без идея как да продължат своето развитие. Още между 10 и 15 зрително затруднени младежи и девойки над 18 г. от страната се дипломират като интегрирани ученици. И в двата случая зрително затруднените млади хора нямат достъп до специализирани услуги за професионално ориентиране. Още по-трудно е стартирането на ново начало при късноослепели в трудоспособна възраст. Повечето от тях загубват работата си и се нуждаят от специална подкрепа за преодоляване на социалната изолация. Те имат нужда от специализирана подкрепа за проучване на възможностите и ориентиране към подходяща преквалификация. Наличието на специализирано звено за професионална ориентация, което работи в сътрудничество със специализирано бюро по труда, ще улесни и ускори достъпа на зрително затруднените до трудовия пазар, както и тяхната по-бърза социална интеграция.
Дейности за информация и визуализация Сдружение Център за подкрепа на социалната интеграция «Приоритети» ще осъществи възможно най-широка информационна кампания за стартирането, развитието и постигнатите резултати по настоящия проект. Тази дейност ще обхваща три фази: 1. Начална фаза, която включва всички Подготвителни дейности, които ще стартират в самото начало на плановия период. Те съдържат : - подготовка на информационни материали - изготвяне, набор и печат на информационна брошура. Ще бъде издадена брошура на Проекта на плоскопечатен и брайлов шрифт, както и в дигитален формат на CD, удобен за четене от речеви синтезатор за пълно информиране на незрящите хора. В съдържателен аспект в брошурата ще бъдат изчерпателно обяснени основните дейности по проекта, същността и обхвата на предлаганите услуги, начините и формите на получаването им и пр. Специално място ще бъде отделено за кратка презентация на ЕСФ и ОП „РЧР”. - организиране на информационна среща; Ще бъдат разпратени покани на всички заинтересовани организации, институции и лица за участие в тази среша. Ще бъдат подготвени обяви за срещата – плакати и съобщения в интернет сайтове. 2. Перманентно осигуряване на информация за дейността на Социалното предприятие - създаване и поддръжка на уеб-страница на Бюрото по труда: Ще бъде създадена уеб-страница по всички правила за достъпност на информацията за хора със зрителни увреждания. - прес-информации: Периодично изпращане прес-съобщения до широк кръг печатни и електронни медии. При избора на медии ще се акцентира на специализираните издания за незрящи хора. - образователни материали - издаване на 5 помагала – наръчници. Изработените в резултат от работата по проекта наръчници и образователни материали ще бъдат разпространени безплатно между интересуващите се от целевата група, организациите на и за хора с увреждания, работодатели и работодателски организации, заинтересовани държавни институции и медии. 3. Заключителна фаза - Национална конференция по перспективите и възможностите, които предлага свободния пазар на труда за професионалната реализация на лица със зрителни увреждания - пресконференция – предвижда се провеждането на пресконференция, в която да вземат участие успешно реализирани потребители на проекта.
Набиране и подбор на кандидати за работа в бюрото 1. Подготовка: - Съставяне на комисия за подбор на кандидати; един от членовете на комисията задължително ще бъде специалист «Човешки ресурси», комисията ще извършва подбора на базата на интервю, автобиография и препоръки. - Информиране и набиране на кандидати; Ще бъде изготвена информираща обява с прикрепени към нея длъжностни характеристики за психолог и трудов посредник в Бюро по труда за лица със зрителни увреждания, която ще бъде разпространена в интернет и в плоскопечатен вариант. 2. Изпълнение: Подбор на кандидатите за работа в Бюрото по труда: след изтичане срока за подаване на заявления ще бъде изготвен списък на всички кандидати. На първия етап членовете на комисията ще отсеят онези от тях, чиито данни не съответстват на изискванията в длъжностните характеристики. След това ще бъдат проведени интервюта с допуснатите кандидати с цел получаване на необходимата информация относно тяхната мотивация, теоретична и практическа подготвеност за предлаганата работа. На базата на данните от автобиографиите и интервютата комисията ще класира кандидатите на първо, второ и т.н. място. Ръководителят и координаторът по проекта ще проведат разговори с класираните кандидати и с одобрените ще бъдат сключени съответните договори. Договори ще бъдат сключени само с кандидати, които са показали добри резултати, и за които е преценено, че ще са в състояние да предлагат висококачествени услуги на потребителите. Подборът и наемането на персонал ще съответства на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство и ще бъде съобразен с принципите за равенството между половете.
създаване на електронна „банка информация” Специалистите в Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания ще набират и анализират голямо количество информация както за клиентите от целевата група, така и за техните работодатели, за предлаганите работни места, за появили се в хода на работата проблеми и техните решения и т.н. Ето защо тази информация трябва не само да се акумулира в Бюрото, но и да се съхрани в такъв формат, в който тя да бъде максимално лесно достъпна, максимално надеждно съхранена, чрез задаване на търсените крос-пойнти да може да се модифицира бързо и удобно в желания формат и, не на последно място, да бъде адаптирана така, че да е удобна за ползване и с помощта на речеви синтезатор. За нуждите на работата ще бъдат набелязани съществените показатели, по които ще се набира информация, операциите, чрез които тя ще се обработва и вариантът, в който тя ще бъде достъпна за ползване и от незрящи ползватели. След като бъдат изпълнени тези изисквания, продуктът ще бъде тестван от служителите в Бюрото по труда и от други незрящи потребители. С нейното въвеждане в експлоатация цялата свързана със същностната работа на предприятието информация вече ще се съхранява и обработва с нейна помощ. Това несъмнено ще доведе до повишаване качеството и скоростта на работата на специалистите и в крайна сметка и до увеличаване на броя на кандидатите за работа, които ще бъдат регистрирани в бюрото.
Допълнително специализирано обучение на специалистите в предприятието Този етап от работата на предприятието се обуславя от това, че в процеса на своето образование специалистите психолози и трудови посредници не са имали възможност за получаване на знания и умения за работа, които да са конкретно и точно ориентирани към повишаване на възможностите за професионална реализация на хората със увредено зрение на свободния пазар на труда. Ето защо върху своята добра университетска подготовка и върху натрупан някакъв свой собствен житейски опит те трябва да надградят специални познания относно спецификите на зрителното увреждане, начините и формите, чрез които то влияе върху форматирането на цялостната личност на засегнатия индивид. Заедно с това те трябва да усвоят и някои специфични методики на изследване на психологическите особености на зрително увредения човек, да се научат да разкриват къде и какви са причинените деформации, както и начините за тяхното пълно или частично коригиране. На второ място у нас вече има някакъв натрупан опит в сферата на посредничеството на пазара на труда, но категорично отсъства такъв специализиран опит в сферата на посредничество, когато става дума за търсещи работа кандидати със зрителни увреждания. Доколкото такъв опит въобще съществува, той е в латентно, разпръснато и неосмислено състояние. Обобщаването на този макар и съвсем малък опит в комбинация с използване на достижения и добри практики, които са налични в други страни от Европейския съюз, е смисълът на специализираното обучение на хората, които ще се занимават с посредничество между зрително увредените кандидати за работа и техните потенциални работодатели, а впоследствие и техните бъдещи колеги по месторабота. Общата продължителност на този етап на обучението ще бъде един месец. След това те ще могат да повишават своята квалификация посредством предвидените часове за консултации с експерт–консултантите по проекта, които ще бъдат на разположение на служителите общо тридесет часа всеки месец считано от четвъртия месец нататък. През осмия и дванадесетия месец ще се проведат интензивни кратки двудневни обучения тип брейнсторминг, целящи облекчаване процеса на анализиране и обобщаване на придобития в хода на практическата дейност на специалистите от бюрото опит.
Набиране и експертно проучване на кандидати за работа със зрителни увреждания. Тук вече навлизаме в същинската дейност на Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания. Както при всички случаи на обработване на кандидатури за заемане на някаква длъжност, така и в случая с кандидатите за работа от целевата група е необходимо да се набере определена стандартна информация, имаща отношение към възрастта, образованието, професионалната квалификация, минал професионален опит, мотиви за започване на работа и т.н. При кандидатстване за по-квалифицирана или по-отговорна длъжност на кандидатите се създава психологически профил, с което се прави опит да се прецени степента на съответствие между техните личностни особености и изискванията на длъжността, за която се кандидатства. В случая с експертното оценяване на трудовия потенциал на лице със зрителни увреждания е необходимо да се направят и някои допълнителни проучвания, за да може да се получи по-пълна представа за индивидуалните особености на зрително увредения кандидат. Това пък от своя страна е необходимо, за да може колкото е възможно по-точно да се прецени каква е средата, в която той най-добре и най-безпроблемно би се внедрил. По тези причини психолозите от Бюрото по труда трябва да проучат къде, кога и по какъв начин е придобита съществуващата професионална квалификация на кандидата, ако има такава, какви точно са неговият минал професионален опит и настояща месторабота и длъжност (ако има такава), по какви причини желае да си намери друга работа; Набиране на информация за характера и степента на неговото визуално увреждане; Оценка на степента и спецификата на влияние на увреждането върху личността на кандидата, за да се направи опит за идентификация на възможните субективни пречки пред интегрирането му в нормална трудова среда; Установяване на мотивационната скала и диверсификация на мотивационните доминанти на кандидата; Оценка на персоналната мобилност и способностите за адаптация в непозната среда; Използвани системи за достъп до информация: Кога, къде и по какъв начин си е търсил работа -успехи и неуспехи; Собствената оценка на кандидатите за причините за техни предишни неуспехи; Обсъждане с кандидатите на стоящите пред тях проблеми и провеждане на консултации, с цел повишаване шансовете им за достъп до предпочитаните от тях работни места: Обсъждане и уточняване с кандидатите за работа на предпочитаните от тях видове работа и условия на труд.
Обучения – специализирана предреализационна подготовка на кандидатите за работа от целевата група. Същността на дейността се състои в организирането и провеждането на следните видове обучения: 1. Обучения по професионално ориентиране. Провеждат се 4 пъти през периода на проекта в лицензирания ЦИПО в Пловдив. В тях участват както млади хора за първоначално професионално ориентиране, така и късноослепели за обучение за преквалификация. Целта на обученията е да се тества и определи насочеността на потребителите към дадена професия чрез разработения Инструментариум за професионално ориентиране. Обученията се провеждат в групи до 8 човека. Обучения по придобиване на умения за кандидатстване за работа на свободния пазар на труда. Провеждат се 4 пъти през периода на проекта в лицензирания ЦИПО в Пловдив. В тях участват не само потребителите, преминали през обученията по професионално ориентиране, а и всички кандидати, които имат желание да се състезават на свободния пазар на труда. Целта на обученията е да се мотивират потребителите за упражняване на дадена професия чрез разработените мотивационни програми. Обученията се провеждат в групи до 8 човека. 2. Обучения, свързани със самостоятелността на зрително увредения потребител. - ориентиране и мобилност - полезни /всекидневни/ умения - компютърна грамотност За кандидатите, които са напълно лишени от зрение или са близки до това състояние, трябва да се оцени степента на техните умения по ориентиране и мобилност и съответно те би трябвало да преминат кратко обучение по тази дисциплина. Също така не е маловажно това в каква степен кандидатите за работа умеят да се самообслужват във всекидневието, което има особено голямо значение при последващото им внедряване на новото работно място. Заниманията по Ориентиране и мобилност и Полезни умения ще протичат по индивидуален план за всеки един от кандидатите с цел за възможно най-кратко време да се придобият точно онези знания и умения, които към дадения момент са в най-голяма степен дефицитни за тях. В случаите, когато това е възможно, ще се създават и групи, които ще бъдат обучавани заедно. Съвременните работни позиции почти винаги изискват компютърни познания и затова сме предвидили курсове по начална компютърна грамотност, работа с Microsoft word, Microsoft exel, internet, skype, електронна поща. През тези курсове ще преминат между 30 и 40 регистрирани в Бюрото по труда кандидати за работа със зрителни увреждания
Настаняване на работа и последващо подпомагане на кандидати от целевата група. След преминаване на специализираното обучение наетите за работа към Бюрото по труда трудови посредници трябва да започнат установяването на контакти с различни работодатели, при които има свободни работни места. В тези контакти трябва да се установява степента на готовност на съответния работодател да наема на работа лица със зрителни увреждания, мотивите, поради които той се въздържа или, още повече, не желае да ги наема на работа. Набирането на тази информация върви паралелно с усилия за информиране и убеждаване на подходящи за целта работодатели да опитат да назначат при себе си хора с увредено зрение. На този етап вече идва времето за създаване на контакт между работодателя и подходящ или подходящи кандидати от контингента на Бюрото по труда. Трудовият посредник установява контакта и съдейства на двете страни в процеса на тяхното взаимно опознаване и намирането на решения за констатирани проблеми. В резултат от проведените срещи и разговори се очаква постигане на споразумение и съответно назначаване на кандидат със зрителни увреждания на определеното работно място. Работата няма да е напълно завършена, ако трудовият посредник не поеме след това и ролята на „наставник”, „ментор”, който да подпомага новоназначения работник или служител в процеса на адаптирането му на новото работно място. Заедно с това той трябва да изпълнява и функции по медиация между лицето със зрителни увреждания и неговите нови колеги. През първите няколко месеца от започването на работа на ново работно място текат процеси на опознаване, приемане и отхвърляне на новопостъпилите колеги. В случаите, с които ще се занимава Бюрото по труда, ще възникват проблеми, породени от незнанието на останалите колеги за това какво може и какво не може новоназначеното лице, какъв е нормалният стил на поведение към него и т.н. Разбира се напълно възможно е в процеса на себеутвърждаване новоназначеният работник или служител да засегне интереси на други работници или служители, което несъмнено ще доведе до различни по форма и интензитет конфликти. Трудовият посредник трябва да съдейства за по-бързото и по-ефикасно преодоляване на възникналите недоразумения и конфликти, като се стреми да достигне ситуация, в която новоназначеният работник или служител с увредено зрение относително трайно се е утвърдил в новата среда и е в състояние относително самостоятелно да се справя с възникналите в хода на изпълнение на неговите професионални задължения проблеми. На този етап от процеса на своята професионална реализация новоназначеният служител може да потърси и да ползва и квалифицираната помощ на специалиста по информационни технологии и работа със специализиран софтуер. Трудовите посредници водят отчет за срещите си с работодателите, за причините за успехите и неуспехите за настаняване на работа на конкретните кандидати, за възникнали проблеми в процеса на тяхната адаптация на работното място, както и за формите и начините, по които те са били преодолявани. Трудовите посредници консултират дейността си с психолозите вБюрото, както и с експерт – консултантите.Специалистите от Бюрото по труда също така оказват помощ на работодателите, за да могат последните да се възползват от предимствата, които предоставят различните програми за насърчаване на заетостта на хора с увреждания.
Анализ, обобщаване и разпространяване на резултатите от дейността на Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания Както вече беше споменато, психолозите и трудовите посредници ще водят писмена документация за работата си с кандидатите за работа и с потенциалните работодатели. Техният опит ще бъде предмет на перманентно обсъждане, като през осмия и дванадесетия месец от времетраенето на проекта ще бъдат организирани два семинара с участието и на външни специалисти, на които в работен порядък да се очертае спецификата на проблематиката, както и оформящият се в работата на бюрото по труда позитивен и негативен опит. На тази основа трябва да се изработят и публикуват няколко брошури, тип методически помагала, които да дадат възможност резултатите да бъдат обобщени, съхранени и оформени по начин, който да ги прави достъпни и приложими за работата на други лица и институции. Примерните заглавия на тези методически ръководства е следният: „Наръчник на трудовия посредник на лица със зрителни увреждания”, „наръчник на специалиста Човешки ресурси и работодателя - Какво да очакваме и какво да изискваме от работник или служител с увредено зрение”, Наръчник на назначения на работа в обичайна трудова среда човек със зрителни увреждания: „Как да се държим когато сме сред хора със зрение”, „Наръчник на кандидата за работа с увредено зрение: Какво не трябва да правим, когато си търсим работа”, наръчник на назначения на работа в обичайна трудова среда човек със зрителни увреждания: „Как да помогнем на работодателя да преодолее недоверието си към нас”. Тези наръчници ще бъдат отпечатани на плоскопечатен шрифт, а освен това ще бъдат достъпни на сайта на Бюрото по труда, както в дигитален, така и в аудиоформат, и ще бъдат представени като доклади на националната конференция посветена на проблемите, възможностите и ограниченията, които предлага свободния пазар на труда за лица със зрителни увреждания
Администриране, мониторинг и вътрешен контрол. Основните дейности и професионални задължения на ръководния екип, отразени в длъжностните характеристики ще бъдат следните: - Ръководство, ефективно планиране и управление на проекта– ръководител; Стратегически решения и висш контрол – УС на Център за подкрепа на социалната интеграция «Приоритети», УС на Фондация «Рехабилитация на слепи». - Координиране, текущ контрол, текуща организация, гъвкави решения – координатор; - Мониторинг на текущата работа (ежемесечно) и при използването на изработена от ръководителя и координатора по проекта система за вътрешна оценка – координатор и ръководител; Мониторинг и оценка на висше ниво (всяко полугодие) – Председател на сдружението с членове от УС и представители на партньорите; Управление на риска, разглеждане и действия при жалби и конфликти, супервизия и мотивация на персонала – Ръководител и експерт-консултант; Финансова отчетност, водене на документация – счетоводител; Изготвяне на междинни съдържателни и финансови отчети – счетоводител и координатор; Подписване на договори и важни документи с трети страни, висше ръководство – председател на Център за подкрепа на социалната интеграция «Приоритети» с одобрението на Управителния съвет на сдружението; Тримесечно информиране на Управителния съвет на сдружението и на партньорите за изпълнението на проекта; организационно консултиране на всички ангажирани в изпълнението на проекта – експерт-консутантите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 292 198 BGN
Общ бюджет: 267 717 BGN
БФП: 267 717 BGN
Общо изплатени средства: 266 128 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 267 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 90 634 BGN
2011 175 494 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
266 128 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 227 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 77 039 BGN
2011 149 170 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
226 209 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 595 BGN
2011 26 324 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 919 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Създадено социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”
Индикатор 3 Създаден Център за професионална ориентация на зрително затруднени в град Пловдив
Индикатор 4 Проведена Национална конференция и пресконференции
Индикатор 5 Проведени интензивни обучения за повишаване на квалификацията на девет специалисти от бюрото по труда
Индикатор 6 Регистрирани в Бюрото по труда кандидати за работа със зрителни увреждания
Индикатор 7 Консултирани кандидати за работа със зрителни увреждания
Индикатор 8 Установени контакти с работодатели
Индикатор 9 Създадена в съответствие с изискванията за достъпност за хора със зрителни увреждания и съобразена със специфичните за бюрото по труда показатели „Банка информация”
Индикатор 10 Получили начална компютърна грамотност и придобили допълнителни квалификации за работа с компютър кандидати със зрителни увреждания
Индикатор 11 Подобрили своите умения по самостоятелно Ориентиране и мобилност и усъвършенствали уменията си за самообслужване във всекидневието.
Индикатор 12 Преминали обучение за професионално ориентиране и обучение за придобиване на умения за кандидатстване на свободния пазар на труда
Индикатор 13 Подпомогнатипри търсене на работа кандидати от целевата група
Индикатор 14 Издадени помагала – наръчници за работата в сферата на посредничеството на пазара на труда за лица със зрителни затруднения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз