Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0018-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0031
Наименование: „Искам да се трудя”
Бенефициент: Център за социални услуги в общността
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 12.11.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: 1. подготовка, организиране и реализация на проекта 2. подбор на участници от целевите групи 3. създаване и организиране дейността на центъра за подкрепа - ремонт, обзавеждане и оборудване на центъра - разработване на мотивационни и обучителни програми - изготвяне на регистър с подбраните лица от целевите групи - осъществяване на социална подкрепа и консултации на лицата от целевите групи 4. повишаване на пригодността за труд: - организиране на мотивационни тренинги - провеждане на обучение по модули /камериери/ки, сервитьори/ки, готвачи, поддръжка на паркове и озеленяване/ - провеждане на практически занятия в съответствие с модулите на обучение 5. взаимодействие с работодатели за включване на целевите групи в реалния пазар на труда 6. популяризиране на финансиращата програма, проектните дейности и постигнатите резултати 7. мониторинг и отчитане, проследяване на социалния ефект от реализацията на проекта
Дейности: Подготовка, организиране и реализация на проекта Насочена е към изграждане на организационната структура на кандидата и организиране на качествен работен процес, създаване на ясни правила за работа в екип с цел реализиране на дейностите и целите на проекта. Създаване на материални и логистични предпоставки за успешно реализиране на проекта.
Подбор на участници от целевите групи Провеждане на информационни срещи и интервюта с лица от целевите групи за включване в мотивационните модули и обучителните програми
Създаване и организиране дейността на центъра за подкрепа Организиране на ремонт, обзавеждане и оборудване на центъра: избор на фирма изпълнител на ремонтните дейности и избор на фирма доставчик на обзавеждане и оборудване; разработване на мотивационни и обучителни програми с помощна на партньора по проекта; изготвяне на регистър с подбраните лица от целевите групи за представянето на лицата пред бъдещи работодатели; осъществяване на социална подкрепа и консултации на лицата от целевите групи по психо-социални, трудово-правни и здравно-осигурителни въпроси с помощта на външни специалисти.
Консултиране и обучение за създаване и развитие на социално предприятие, за бенефициента по проекта. Дейността включва: 4.1. запознаване с концепцията на социалното предприемачество 4.2. консултации за изготвяне на бизнес план за осигуряване на устойчивост на центъра за подкрепа 4.3. изготвяне на образци на необходимите документи за функциониране на центъра и осъществяване на дейностите в него (договори, задания за работа/длъжностни характеристики, планове за работа, планове за консултиране на лица от целевите групи и т.н.).
Повишаване на пригодността за труд Изготвяне на индивидуална оценка и програма за всяко лице от целевите групи; организиране на мотивационни тренинги според направената оценка; провеждане на обучение по модули в зависимост от избора на професионална кваликация на представителите на целевите групи /камериери/ки, сервитьори/ки, готвачи, поддръжка на паркове и озеленяване/; провеждане на практически занятия в съответствие с модулите на обучение и осигуряване на база за провеждане на практика Постигнато ниво на социални и трудови умения и професионална квалификация за включване на пазара на труда
Взаимодействие с работодатели за включване на целевите групи в реалния пазар на труда Събиране и обобщаване на база-данни с потенциални работодатели в сферата на туризма; проучване на изисквания към нужния персонал; договаряне на условия за наемане на лица от целевите групи
Популяризиране на финансиращата програма, проектните дейности и постигнатите резултати Изготвяне на информационно табло за Центъра за подкрепа. Публикации в местните медии за старта, развитието и края на проекта – 6 публикации. Организиране на пресконференции за презентиране на проектните дейности и резултатите от проекта – 4 пресконференции. Изработване на информационни материали за проекта с логото на ОП „Развитие на човешките ресурси” (150 плаката и 500 брошури). Изработване на интернет сайт
Мониторинг и отчитане, проследяване на социалния ефект от реализацията на проекта При реализацията на настоящия проект основните принципи, от които ще се ръководи екипът, са прозрачност и гласност при изпълнение на всички дейности. Екипът е убеден, че вътрешният мониторинг и контрол са задължителен елемент за гарантиране на успешна реализация на всеки вид дейност. Ще бъде разработена система за вътрешен мониторинг, включваща протоколи от срещите на екипа по проекта и партньора, технически и финансови отчети по изпълнение на дейностите, програми за обучение и анкетни карти. Системата за мониторинг предвижда осъществяване на постоянен контрол от ръководителя на проекта върху спазването на графика за изпълнение на заложените дейности, както и върху ежедневната работа по проекта. Ръководителят на проекта ще контролира и провеждането на предвидените обучения. Основната цел на систематичния мониторинг е да се постигне максимално съответствие между предвидените и постигнати резултати, както и реализиране на заложените цели и осигуряване на прозрачност на осъществяваните дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 349 942 BGN
Общ бюджет: 252 575 BGN
БФП: 252 575 BGN
Общо изплатени средства: 270 742 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 252 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 51 539 BGN
2011 231 243 BGN
2012 - 1 608 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 10 431 BGN
270 742 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 223 555 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 43 808 BGN
2011 196 557 BGN
2012 - 1 367 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
238 997 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 731 BGN
2011 34 686 BGN
2012 - 241 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 10 431 BGN
31 745 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой проведени консултации и обучения на бенефициента по социално предприемачество-
Индикатор 4 Брой сключени договори с работодатели
Индикатор 5 Брой обучения.
Индикатор 6 Брой обучения-.
Индикатор 7 Брой проведени информационни събития-
Индикатор 8 Брой обучени лица и разработен бизнес план
Индикатор 9 Брой обучени и преквалифицирани лица от целевите групи
Индикатор 10 Брой участници в събитията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз