Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-1139-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Моето училище – моят интересен свят
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 18.09.2009
Дата на приключване: 18.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Създаване на благоприятни условия за развитие на творческия, физически и интелектуален потенциал на децата в град Добрич за осигуряване на пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация. Подобряване достъпа до образование и превенция на отпадането от училище чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищни форми.
Дейности: 1.Изпълнение на дейност 1 Организация и управление на проекта
2.Изпълнение на дейност 2 Извършване на освежителни строително-ремонтни дейности, закупуване и доставка на оборудване
3.Подготовка на дейност 3 Идентифициране на целевите групи и обособяване на групите за извънкласни форми
3.Изпълнение на дейност 3 Идентифициране на целевите групи и обособяване на групите за извънкласни форми
4.Изпълнение на дейност 4 Реализация на извънкласните дейности
5.Изпълнение на дейност 5 Организиране и провеждане на публични изяви на децата
6.Изпълнение на дейност 6 Визуализация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 367 628 BGN
Общ бюджет: 308 019 BGN
БФП: 308 019 BGN
Общо изплатени средства: 307 708 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 308 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 200 035 BGN
2011 107 673 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
307 708 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 261 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 170 030 BGN
2011 91 522 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
261 552 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 005 BGN
2011 16 151 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 156 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз