Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0275-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Спортът е лек срещу агресията
Бенефициент: Община Искър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 24.09.2009
Дата на приключване: 16.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане процеса на утвърждаване на ценностна система и норми на поведение у учениците от община Искър, осмисляне на свободното им време, превенция на насилието, противообществените прояви и отпадането от училище. Подобряване на достъпа до обучение на децата от малките населени места, създаване на чувство за принадлежност към общността, пълноценна социална интеграция и мотивацията им да продължат образованието си или да се реализират успешно на пазара на труда.
Дейности: Административно обслужване и управление на проекта
Кампания по информация и публичност
Избор на фирма изпълнител за разработване на Програма за превенция на агресията сред учениците в община Искър и изработване на информационни брошури
Проучване на учениците и анализиране на тяхното поведение в училищната среда и изработване на програма за превенция на агресията сред учениците в общината
Практическа работа с децата, с цел превенция на агресията
Закупуване на охранителни камери и поставянето им в трите сгради на училищата
Формиране на клубове по интереси - футбол, волейбол, хандбал, баскетбол - с отбор по всяка дисциплина, в който влизат ученици от всички селища на общината и провеждане на тренировки
Доставка на оборудване на спортна площадка в СОУ "Хр. Смирненски"
Организиране и провеждане на междуобщински турнир по футбол, волейбол, хандбал и баскетбол
Партньори
Партньори:
СОУ „Христо Смирненски” в гр.Искър
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 851 BGN
Общ бюджет: 52 750 BGN
БФП: 52 750 BGN
Общо изплатени средства: 52 747 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 770 BGN
2011 11 937 BGN
2012 22 040 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 747 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 955 BGN
2011 10 146 BGN
2012 18 734 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 835 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 816 BGN
2011 1 791 BGN
2012 3 306 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 912 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз