Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0491-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Свободно време – свободен избор
Бенефициент: Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” - Севлиево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 18.09.2009
Дата на приключване: 18.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Да се създаде среда за осмисляне и ангажиране на свободното време и условия за развитие потенциала на младите хора в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1 Сформиране на екип, раз-пределяне на ангажимен-тите и отговорностите, изпълнение на ангажи-ментите и отговорностите за дейностите по проекта
1.1.Определяне ръководи-тели на клубовете.
1.2.Изработване на дневници и присъствени листи за клубовете.
1.3.Изработване на формуляри за отчет, заявления за участие в клубната форма, анкетни карти за обратна връзка
2.Подготовка на дейност 2 Изграждане на клубни форми в направленията „Наука”, „Изкуство”и „Спорт”,
2.1 Разпределяне на учениците на база изра-зени желания и изявени способности.
2.2 Избор на клубен съвет
2.3. Изработване и ут-върждаване на клуб-ните програми
2.4. Формиране на работни групи и направления в рамките на съответния клуб.
3.Подготовка на дейност 3 Надграждане и разширя-ване дейността на съще-ствуващите клубни фор-ми в направление „Граж-данско образование”
3.1 Ангажиране на нови членове въз основа на изявен интерес и предпо-читание.
3.2.Обновяване програмите на клубовете
3.3 Продължаване на конкретни инициативи: 3.3.1 Археологически разкопки
3.3.2 Пролетен бал
3.3.3 Мениджър за един ден
3.3.4 За един по – чист свят
3.4. Изработване на лис-товки, популяризиращи дейността на съответната клубна форма
4.Изпълнение на дейност 4. Работа в клубните форми
5.Подготовка на дейност 5 Организиране и провеж-дане на общоучилищна инициатива „Коледно чудо” с участието на всички клубове в ПГМЕТ
5.1.Междуучилищно състезание „Сблъсък на интелекти”
5.2 Провеждане на благо-творителен коледен базар.
5.3 Коледен концерт
5.4 Театрална постановка
5.5 Издаване на учили-щен вестник по повод празниците
5.6.Изработване на мултимедиен декор
5.7. Провеждане на вътрешно училищни турнири по волейбол, баскетбол,бадминтон и тенис на маса.
5.8.Издаване на календар 2010 година.
6.Подготовка на дейност 6 6. Отчитане на дейности-те и резултатите по проекта
6.1 Провеждане на еже-месечни работни срещи.
6.2* Изготвяне на тримесе-чни отчети от ръководи-телите на клубовете към координатора на проекта.(по образец)
6.3* Изготвяне на обоб-щени тримесечни отчети от координатора към ръководителя на проекта
6.4* Изготвяне на отчети към договарящия орган съобразно изискванията на договора.
6.5* Периодична проверка на дневниците на клубовете.
6.6.Документиране и сис-тематизиране на резулта-тите от конкретните дей-ности на клубовете.
6.7.* Провеждане на анке-ти за обратна връзка в края на двете полугодия.
7.Подготовка на дейност 7 7. Публично представяне на дейностите на клубо-вете в рамките на проекта
7.Изпълнение на дейност 7.1 Провеждане на пресконференции 7.1.1 при стартиране на дейностите по проекта
7.1.2. при приключване на проекта
7.2 Изработване на информационно табло
7.3.Провеждане на кръгла маса на тема „Свободното време на младите хора” съвместно с местни и областни институции и аналогични структури.
7.4* Изработване на афиши
7.5 Изработване на тениски и шапки
7.6 Издаване на рекламни книжки, представящи оперативната програма и конкретният финансиран проект.
7.7.*Периодични публика-ции за дейностите на клубовете в рамките на проекта.
8.Подготовка на дейност 8 8.Парад на клубните форми
8.1.Във фоайето на учи-лището съответната клуб-на форма подрежда свой щанд в деня на своето представяне.
8.2.След края на учебния ден, презентиране на дейността за изминалия период
Партньори
Партньори:
Община Севлиево
Читалище „Развитие”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 600 BGN
Общ бюджет: 53 518 BGN
БФП: 53 518 BGN
Общо изплатени средства: 53 518 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 53 518 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 518 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 45 490 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 490 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 028 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 028 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз