Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0075-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/006
Наименование: “Изграждане на парк “Арпезос-Север” и “Бизнес парк” – І и ІІ етап – гр. Кърджали
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 10.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Ускоряване развитието на град Кърджали като икономически и социален център, предоставящ достъпна и привлекателна градска среда за своите жители, посетителите и работещите в него.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип по проекта
Дейност 2 Информационна кампания, публичност и визуализация
Дейност 3 Избор на консултант и подготовка на тръжна документация
Дейност 4 Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
Дейност 5 Строителен надзор над обектите
Дейност 6 Изпълнение на строително-монтажни дейности
Дейност 8 Одит на проекта
Дейност 9 Администриране и отчетност на проекта
Дейност 7 Въвеждане на обекта в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 870 027 BGN
Общ бюджет: 6 194 745 BGN
БФП: 6 194 745 BGN
Общо изплатени средства: 6 198 505 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 194 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 99 566 BGN
2011 3 695 873 BGN
2012 1 387 887 BGN
2013 1 015 179 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 198 505 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 265 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 84 631 BGN
2011 3 141 492 BGN
2012 1 179 704 BGN
2013 862 902 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 268 729 BGN
В т.ч. Национално финансиране 929 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 935 BGN
2011 554 381 BGN
2012 208 183 BGN
2013 152 277 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
929 776 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп.
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони.
Индикатор 7 Създадени нови работни места: постоянни и временни
Индикатор 8 Брой деца, облагодетелствано от обновената градска среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз