Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0065-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/012-01
Наименование: Белослав – промяна на физическата и жизнена среда за жителите му, привлекателен за туристи и инвеститори
Бенефициент: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 21.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Белослав
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се подобри физическата среда на общината, която да допринесе за развитието на устойчивия градски ареал на град Белослав. Проектното предложение приоритетно е насочено към подобряване привлекателността и развитието на градската среда, гаранция за устойчивото й развитие като ключов център за сближаване и растеж в цялата община
Дейности: ОРГАНИЗАЦИОННА
ВЪЗЛАГАНЕ НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
ОДИТ на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 469 074 BGN
Общ бюджет: 4 566 152 BGN
БФП: 4 566 152 BGN
Общо изплатени средства: 4 290 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 566 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 056 847 BGN
2011 2 918 002 BGN
2012 315 943 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 290 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 881 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 898 320 BGN
2011 2 480 301 BGN
2012 268 551 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 647 172 BGN
В т.ч. Национално финансиране 684 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 158 527 BGN
2011 437 700 BGN
2012 47 391 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
643 619 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 3 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 4 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз