Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0045-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/008
Наименование: Подобряване на уличната и паркова инфраструктура в град Гоце Делчев – рехабилитация на 25 улици и зелени площи
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 15.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да осигури устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за интегрирано икономическо и социално развитие на град Гоце Делчев чрез подобряване на физическата, жизнената и работна среда.
Дейности: дейност 1 Стартиране, управление и вътрешен мониторинг на проекта
дейност 2 Тръжни процедури – подготовка и провеждане
дейност 3 Дейности за популяризиране на проекта и приноса на ЕС
деиност 4 Работно проектиране
дейност 5 Рехабилитация на 25 улици в гр. Гоце Делчев, Реконструкция на Градски парк, "Благоустрояване на междублоково пространство (зелена площ) и улично платно на ул. Бяло море"
дейност 6 Авторски и строителен надзор
Дейност 7 Въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 8 Финално отчитане и финален одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 948 411 BGN
Общ бюджет: 7 462 199 BGN
БФП: 7 462 199 BGN
Общо изплатени средства: 7 315 686 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 462 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 990 666 BGN
2012 2 556 242 BGN
2013 1 906 037 BGN
2014 - 134 127 BGN
2015 - 3 132 BGN
7 315 686 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 342 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 542 066 BGN
2012 2 172 806 BGN
2013 1 620 132 BGN
2014 - 114 008 BGN
2015 - 2 662 BGN
6 218 333 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 119 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 448 600 BGN
2012 383 436 BGN
2013 285 906 BGN
2014 - 20 119 BGN
2015 - 470 BGN
1 097 353 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп.
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони.
Индикатор 7 Създадени нови работни места: постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз