Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0039-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/005-01
Наименование: ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА КРАЙРЕЧНА ЗОНА ЛОМ
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 19.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да допринесе за повишаване качеството на живот на територията на общината и подобряване на физическата среда на градска крайречна зона Лом и улиците водещи към нея.
Дейности: Дейност 1 Среща на екипа по проекта
Дейност 2 Осигуряване на визуализация и публичност
Дейност 3 Провеждане на встъпителна пресконференция
Дейност 4 Избор на консултант и подготовка на тръжна документация
Дейност 5 Провеждане на тръжни процедури
Дейност 6 Извършване на СМР и строителен надзор
Дейност 9 Одит на проекта
Дейност 10 Отчитане
Дейност 7 Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 8 Финална пресконференция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 916 949 BGN
Общ бюджет: 4 593 987 BGN
БФП: 4 593 987 BGN
Общо изплатени средства: 5 272 477 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 593 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 815 983 BGN
2012 1 487 658 BGN
2013 1 519 198 BGN
2014 - 550 362 BGN
2015 0 BGN
5 272 477 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 904 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 393 586 BGN
2012 1 264 509 BGN
2013 1 291 318 BGN
2014 - 467 808 BGN
2015 0 BGN
4 481 605 BGN
В т.ч. Национално финансиране 689 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 422 397 BGN
2012 223 149 BGN
2013 227 880 BGN
2014 - 82 554 BGN
2015 0 BGN
790 872 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп.
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 5 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 6 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони.
Индикатор 7 Създадени нови работни места: постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз