Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0038-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/001
Наименование: „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – Централна градска градина”
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 21.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е: устойчиво повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на град Русе и развитието на екологична и достъпна жизнена градска среда, чрез реконструкция, рехабилитация и модернизация на централна градска зона за отдих - градската градина като място за социални и бизнес-контакти, предпочитано от жителите, посетителите, инвеститорите и работещите в града.
Дейности: Формиране на екип на проекта и оперативно управление
Провеждане на процедура за възлагане изработването на 4 пакета тръжна документация
Изработването на 4 пакета тръжна документация
Изготвяне на вътрешен график за поетапно изпълнение на СМР на участъците от обекта на интервенция
Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за СМР на обект градска зона за отдих – Централна градска градина.
Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителен надзор” на обекта на интервенция в проекта.
Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на авторски надзор”
Провеждане на процедура за избор на изпълнител на „Финансов одит” на проекта.
Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за обекта предмет на проекта”.
Изпълнение на строително-ремонтни и строително монтажни работи за Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – Централна градска градина.
Изпълнение на Контрол на СМР и СРР
Изпълнение на авторски надзор на обекта
Изпълнение на финансов одит
Поетапна доставка на оборудване за обекта на интервенция по проекта
Приемане на изпълнените СМР и СРР
Провеждане на пресконференции м. 2, 23
Доставка и монтаж на билбордове
Изработка и разпространение на информационни и комуникационни материали
Текущо информиране на местните медии за напредъка на проекта
Официално откриване на завършения обект – градска зона за отдих – Централна градска градина
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 692 988 BGN
Общ бюджет: 8 682 903 BGN
БФП: 7 849 916 BGN
Общо изплатени средства: 7 306 467 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 849 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 314 987 BGN
2012 0 BGN
2013 - 4 260 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 260 BGN
7 306 467 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 672 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 217 739 BGN
2012 0 BGN
2013 - 3 621 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 621 BGN
6 210 497 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 177 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 097 248 BGN
2012 0 BGN
2013 - 639 BGN
2014 0 BGN
2015 - 639 BGN
1 095 970 BGN
Финансиране от бенефициента 853 973 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп.
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 5 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 6 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони.
Индикатор 7 Създадени нови работни места: постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз