Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0006-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/018
Наименование: Обновена и модернизирана градска среда в гр.Нова Загора
Бенефициент: Община Нова Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 22.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта кореспондира със специфичната цел на операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”от Схемата за безвъзмездна финансова помощ, съгласно Насоките за кандидатстване.
Дейности: дейност 1 Управление и отчетност дейността се извършва : от 1 до 15 и от 20 до 27 месеци от началодо на проекта
дейност 2 Избор на фирма за осъществяване на мерките за информираност и публичност
дейност 3 Осигуряване на информираност и публичност на проекта дейността се извършва от 1 до 15 и от 20 до 27 месеци от началото на проекта
дейност 4 Избор на фирма – изпълнител на СМР за дейностите по реконструкция и рехабилитация на улиците, Централна пешеходна зона и междублоково пространство жк. „Загоре”
дейност 5 Избор на фирма – изпълнител за упражняване на строителен надзор
дейност 6 Избор на лицензиран одитор за извършване на независим финансов одит дейността се извършва от 2 до 9 и 12 месеци
дейност 7 Дейности свързани с реконструкция и рехабилитация на Централна пешеходна зона
дейност 8 Дейности свързани с реконструкция и рехабилитация на междублоково пространство в жк.”Загоре”
дейност 9 Дейности свързани с реконструкция и рехабилитация на ул.Хан Крум
дейност 10 Дейности свързани с реконструкция и рехабилитация на ул.”Поборническа”
дейност 11 Дейности свързани с реконструкция и рехабилитация на ул.”Ангел Кънчев”
дейност 12 Дейности свързани с реконструкция и рехабилитация на ул.”Димитър Благоев”
дейност 13 Дейности свързани с реконструкция и рехабилитация на ул.”Димчо Дебелянов”
дейност 14 Дейности свързани с реконструкция и рехабилитация на ул.”Училищна”
дейност 15 Дейности свързани с реконструкция и рехабилитация на ул.”Черно море”
дейност 16 Дейности свързани с реконструкция и рехабилитация на ул.”Родопи”
дейност 17 Дейности свързани с реконструкция и рехабилитация на ул.”Петко Енев”
дейност 18 Въвеждане на обектите в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 431 358 BGN
Общ бюджет: 5 038 159 BGN
БФП: 5 038 159 BGN
Общо изплатени средства: 5 038 159 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 038 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 55 856 BGN
2011 3 042 853 BGN
2012 1 941 750 BGN
2013 - 2 300 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 038 159 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 282 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 47 478 BGN
2011 2 586 425 BGN
2012 1 650 487 BGN
2013 - 1 955 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 282 435 BGN
В т.ч. Национално финансиране 755 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 378 BGN
2011 456 428 BGN
2012 291 262 BGN
2013 - 345 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
755 724 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп.
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 5 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 6 Създадени нови работни места: постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз