Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-4.1.01-0006-C0001
Номер на проект: К09-40-6
Наименование: Укрепване на капацитета на Управляващия орган (УО) на ОПАК, Комитета за наблюдение (КН) на ОПАК и звеното за вътрешен одит на МДААР
Бенефициент: Министерство на държавната администрация и административната реформа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.10.2009
Начална дата: 07.05.2009
Дата на приключване: 07.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се осигури успешно управление, наблюдение и изпълнение на ОПАК
Дейности: 1. Подготовка и техническо обезпечаване на заседанията и работата на КН на ОПАК Подготовка, организиране и обезпечаване на поне 4 заседания на КН на ОПАК
2. Мониторинг и верификация на проектите, финансирани по ОПАК 1. Мониторинг 2. Верификация 3. Анализ на риска за изготвяне на Годишния план за проверки на място 4. Командировки в страната на експертите от УО на ОПАК, извършващи мониторинг и верификация на проектите
3. Оценки по време на изпълнението на ОПАК Извършване на междинна и текущи оценки на ОПАК по време на изпълнението на програмата през 2009 и 2010 г.
4. Анализ на риска на ОПАК Анализ на риска при управлението на ОПАК
5. Комплексна система от насоки, процедури, анализи и проучвания, проверка на тръжната документация на бенефициентите за управление и реализация на ОПАК Подпомагане на дейността на УО на ОПАК чрез разработване на анализи и проучвания, проверка на тръжната документация на бенефициентите
6. Съхранение на документацията по ОПАК и архивиране техническото обезпечаване на архива, закупуване на материали за създаване на архива и за безопасно съхранение на документите, наемане на помещение, където се съхранява архивът, и транспортиране на архива, ако мястото му е извън работните помещения на УО
7. Укрепване на капацитета на УО, КН, и звеното за вътрешен одит 1. Провеждане на обучения в страната и чужбина 2. Участия на експертите от УО на ОПАК и вътрешните одитори в технически работни групи на европейските институции 3. Провеждане на обучения в страната и чужбина за КН на ОПАК
8. Извършване на външен одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИЕЛА НОРМА" АД
Анда Консултинг ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 389 029 BGN
Общ бюджет: 202 224 BGN
БФП: 202 224 BGN
Общо изплатени средства: 202 224 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 202 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 63 675 BGN
2010 386 027 BGN
2011 42 320 BGN
2012 0 BGN
2013 - 289 797 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
202 224 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 171 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 54 124 BGN
2010 328 123 BGN
2011 35 972 BGN
2012 0 BGN
2013 - 246 327 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
171 891 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 551 BGN
2010 57 904 BGN
2011 6 348 BGN
2012 0 BGN
2013 - 43 470 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 334 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени обучения на Управляващия орган
Индикатор 2 Брой проверени технически доклади
Индикатор 3 Брой извършени проверки на място
Индикатор 4 Брой изпълнени проекти по ОПАК
Индикатор 5 Брой проведени оценки на програмата
Индикатор 6 Брой заседания на работната група
Индикатор 7 Брой идентифицирани рискове
Индикатор 8 Брой анализи, процедури, насоки и проучвания
Индикатор 9 Брой прегледани и одобрени тръжни документации на бенефициентите
Индикатор 10 Брой досиета по проекти
Индикатор 11 Брой обучения в страната, посетени от експертите на УО на ОПАК
Индикатор 12 Брой обучения в чужбина
Индикатор 13 Брой проведени учебни посещения в държави-членки
Индикатор 14 Брой проведени обучения на бенефициенти по ОПАК


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз