Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0025-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на професионалната квалификация на студентите във факултет “Биология” чрез стажантска практика в научно-изследователския сектор и бизнеса
Бенефициент: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 05.10.2009
Дата на приключване: 05.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на образованието и обучението на студентите от факултет “Биология” в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез създаване на кадри с подходяща квалификация, осигуряваща по-висока заетост и социална интеграция
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 * Дейности, свързани с координиране на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2* Провеждане на информационни кампании
Подготовка и изпълнение на дейност 3* Подбор на студенти и преподаватели за изпълнение на целите на проекта
Подготовка на дейност 4* Практическо и теоретично обучение на студенти и преподаватели в „Биовет” АД
Изпълнение на дейност 4* Практическо и теоретично обучение на студенти и преподаватели в „Биовет” АД
Подготовка на дейност 5* Практическо и теоретично обучение на студенти и преподаватели в ИЗК „Марица”, Лаборатория по тъканни и клетъчни култури
Изпълнение на дейност 5* Практическо и теоритично обучение на студенти и преподаватели в ИЗК „Марица”, Лаборатория по тъканни и клетъчни култури
Подготовка на дейност 6* Практическо и теоретично обучение на студенти и преподаватели в АгроБиоИнститут
Изпълнение на дейност 6* Практическо и теоретично обучение на студенти и преподаватели в АгроБиоИнститут
Подготовка на дейност 7* Практическо и теоретично обучение на студенти и преподаватели в НП „Централен Балкан”
Изпълнение на дейност 7* Практическо и теоретично обучение на студенти и преподаватели в НП „Централен Балкан”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 168 BGN
Общ бюджет: 70 543 BGN
БФП: 68 391 BGN
Общо изплатени средства: 68 391 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 034 BGN
2011 42 855 BGN
2012 8 503 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 391 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 479 BGN
2011 36 427 BGN
2012 7 227 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 133 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 555 BGN
2011 6 428 BGN
2012 1 275 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 259 BGN
Финансиране от бенефициента 2 679 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз