Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/014-01
Наименование: Лот 5 Рехабилитация на път ІІІ-205 Разград – Исперих и на път ІІ-49 участъци Търговище – Разград - Кубрат – Тутракан
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.06.2009
Начална дата: 08.10.2009
Дата на приключване: 08.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Политиката за регионално развитие ще подкрепи реконструкцията и модернизацията на пътната мрежа от ІІ и ІІІ клас и общинската пътна мрежа за подобряване на транспортния достъп на регионално ниво до главните транспортни коридори, както и достъпа на икономическата активност до периферните и изостаналите райони. Ремонтът на пътните отсечки ІІІ-205 Разград – Ясеновец - Исперих, ІІ-49 Търговище – Разград – Топчии - Кубрат – Тутракан и на ІІ-49 Търговище – Разград – Кубрат – Задруга - Тутракан е в съо
Дейности: дейност 1.1 Сформиране на екип, разпределение на функциите.
дейност 1.4. Избор на консултант за оказване на методическа помощ при подготовката на тръжна документация и провеждането на процедурите за избор на изпълнители
дейност 1.5. Подготовка на документация за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителството.
дейност 1.6. Провеждане на процедура за избор и сключване на договор с изпълнител на строителството.
дейност 1.7. Подготовка на документация за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителен надзор.
дейност 1.8. Провеждане на тръжна процедура за избор и сключване на договор с изпълнител на строителен надзор.
1.9. Избор на консултант за изпълнение на дейност “Аналитичен мониторинг”
дейност 1.10. Избор на одитор
дейност 1.11. Избор на външен консултант за оказване на методическа помощ при изпълнението на дейност “Публичност и визуализация”
дейност 1.12. Подготовка на дейностите по публичност и визуализация.
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
дейност 4.1. Изявления за пресата дейността ще се изпълнява през м.2,3 и 22.
дейност 4.2. Инсталиране на билбордове/информационни табели за периода на реализация на проекта
дейност 4.4. Публикуване на информация за проекта в интернет страниците на НАПИ и Областна администрация Разград дейността ще се изпълнява през м.2,3, 21 и 22
дейност 4.5. Излъчване на съобщение по местна радиостанция дейността ще се през м.2,3 и 22
Дейност 5. АНАЛИТИЧЕН МОТИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 7: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
дейност 4.3. Инсталиране на постоянни обяснителни табели
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 815 897 BGN
Общ бюджет: 9 827 610 BGN
БФП: 9 827 610 BGN
Общо изплатени средства: 9 827 610 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 827 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 983 899 BGN
2011 6 657 371 BGN
2012 2 187 242 BGN
2013 - 901 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 827 610 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 353 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 836 314 BGN
2011 5 658 766 BGN
2012 1 859 155 BGN
2013 - 766 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 353 469 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 474 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 147 585 BGN
2011 998 606 BGN
2012 328 086 BGN
2013 - 135 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 474 142 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 Реконструирани и рехабилитирани пътища третокласна пътна мрежа
Индикатор 4 Реконструирани и рехабилитирани пътища второкласна пътна мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз