Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0015-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/012
Наименование: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ В ОБЩИНА ВАРНА
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2008
Начална дата: 04.06.2008
Дата на приключване: 04.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на предлагания проект е формулирана като: Подобряване на достъпността до североизточните райони на община Варна и връзките ú с общините на север, което от своя страна да допринесе за социално-икономическото сближаване между центъра град Варна и северните черноморски курортни ядра.
Дейности: Сформиране екип за изпълнение на проекта
Официално обявяване стартирането на проекта и дейности по визуализация
тръжни процедури за избор на подизпълнители
строително-ремонтни работи
Междинни технически и финансови отчети
Постоянен инвеститорски контрол
Мониторинг и отчитане на проекта. Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 870 318 BGN
Общ бюджет: 4 095 327 BGN
БФП: 4 095 327 BGN
Общо изплатени средства: 4 091 100 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 095 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 597 302 BGN
2010 1 173 684 BGN
2011 0 BGN
2012 - 789 412 BGN
2013 0 BGN
2014 109 527 BGN
2015 0 BGN
4 091 100 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 481 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 057 706 BGN
2010 997 631 BGN
2011 0 BGN
2012 - 671 001 BGN
2013 0 BGN
2014 93 098 BGN
2015 0 BGN
3 477 435 BGN
В т.ч. Национално финансиране 614 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 539 595 BGN
2010 176 053 BGN
2011 0 BGN
2012 - 118 412 BGN
2013 0 BGN
2014 16 429 BGN
2015 0 BGN
613 665 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - постоянни - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз