Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0003-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/007-03
Наименование: Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец
Бенефициент: Община Лясковец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2008
Начална дата: 04.06.2008
Дата на приключване: 04.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Лясковец
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е подобряване и развитие на пътнотранспортната инфраструктура на Община Лясковец и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентноспособност и устойчиво развитие.
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта
Процедура за избор на подизпълнители
Избор на изпълнител на СМР
Избор на изпълнител на строителен надзор
Изпълнение на СМР
Осигуряване на безопазност и временна организация на движение
Осъществяване на мониторинг и отчетност на проекта
Популяризация и осигуряване на публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 989 104 BGN
Общ бюджет: 2 715 067 BGN
БФП: 2 621 182 BGN
Общо изплатени средства: 2 899 882 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 621 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 305 235 BGN
2010 2 438 552 BGN
2011 0 BGN
2012 156 096 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 899 882 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 228 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 259 450 BGN
2010 2 072 769 BGN
2011 0 BGN
2012 132 681 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 464 900 BGN
В т.ч. Национално финансиране 393 177 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 45 785 BGN
2010 365 783 BGN
2011 0 BGN
2012 23 414 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
434 982 BGN
Финансиране от бенефициента 937 156 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 @Създаване на нови работни места
Индикатор 5 #Създаване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз