Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0005-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/006-02
Наименование: Рехабилитация на общинска пътна мрежа – Път LOV 2074 / Българене-Севлиево/Малиново-Стефаново от 0+000 до 0+190 км, от 1+580км до 5+210км и път LOV2075 /ІІІ-3505, Казачево-Стефаново/-Българене-/ІІ-35/ от 0+000 км до 3+200 от 5+065 до 6+560км
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2008
Начална дата: 04.06.2008
Дата на приключване: 04.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Да се подобри достъпността, взаимосвързаността и сближаването в региона чрез рехабилитация на местни пътища.
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта
Избор на изпълнител на СМР
Избор на изпълнител на строителен надзор
Изпълнение на СМР
Осигуряване на безопазност и временна организация на движение
Осъществяване на мониторинг и отчетност на проекта
Въвеждане на обектите в експлоатация
Популяризация и осигуряване на публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 879 125 BGN
Общ бюджет: 4 775 280 BGN
БФП: 4 775 280 BGN
Общо изплатени средства: 4 775 280 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 775 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 487 913 BGN
2009 2 844 935 BGN
2010 1 444 082 BGN
2011 - 1 649 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 775 280 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 058 988 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 414 726 BGN
2009 2 418 195 BGN
2010 1 227 469 BGN
2011 - 1 401 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 058 988 BGN
В т.ч. Национално финансиране 716 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 73 187 BGN
2009 426 740 BGN
2010 216 612 BGN
2011 - 247 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
716 292 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз