Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0020-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/009
Наименование: Обновяване и преоборудване на образователната инфраструктура на територията на Община Аксаково
Бенефициент: Община Аксаково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2008
Начална дата: 16.07.2008
Дата на приключване: 16.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, да обнови и модернизира детските градини и учебните заведения на територията на община Аксаково, да се осигури социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, включително и ромите. Проектното предложение „Обновяване и преоборудване на образователната инфраструктура на територията на община Аксаково” има за цел оптимизация и модернизация на образователната инфраструктура,
Дейности: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на СМР и строителен надзор на обекта.
: Осъществяване на информационна кампания: 2.1 Представяне на проекта пред обществеността
2: Осъществяване на информационна кампания 2.2 Мерки за визуализация
3.Подготовка и изпълнение на СМР
4.Мониторинг, оценка и контрол
5.Отчети и финален доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 705 974 BGN
Общ бюджет: 5 580 436 BGN
БФП: 5 580 436 BGN
Общо изплатени средства: 5 580 436 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 580 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 570 597 BGN
2010 4 504 295 BGN
2011 505 544 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 580 436 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 743 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 485 008 BGN
2010 3 828 651 BGN
2011 429 712 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 743 371 BGN
В т.ч. Национално финансиране 837 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 85 590 BGN
2010 675 644 BGN
2011 75 832 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
837 065 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз