Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/ 037-03
Наименование: ”Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура на СОУ”Васил Левски”гр. Ябланица и ЦДГ ”Райна Княгиня” гр. Ябланица”
Бенефициент: Община Ябланица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ябланица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринясяща за устоичиво местно развитие в община Ябланица, област Ловеч.Също така да се подобрят образователната конкурентоспособност,качеството на живот и се повиши привлекателността на общината и района като цяло.Тази обща цел на проектното предложениенапълно съответства на целта на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Формиране на екипа за управление и ръководство на проекта
Дейност 2 Изпълнение на мерки свързани с информация и публичност на проекта
Дейност 3 Подготовка на тръжната документация за строителство и независим строителен надзор
Дейност 4 Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР и независим строителен надзор и сключване на договори по реда на НВМОП.
Дейност 5 Осъществяване на мониторинг по време на изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 996 635 BGN
Общ бюджет: 919 040 BGN
БФП: 919 040 BGN
Общо изплатени средства: 919 040 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 919 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 446 529 BGN
2010 473 276 BGN
2011 - 765 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
919 040 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 781 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 379 550 BGN
2010 402 285 BGN
2011 - 650 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
781 184 BGN
В т.ч. Национално финансиране 137 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 66 979 BGN
2010 70 991 BGN
2011 - 115 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 856 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз