Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0050-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/ 036
Наименование: ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СОУ ”СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” И ОДЗ “МЕЧО ПУХ” В ГР.СЛИВО ПОЛЕ, И ОУ “ИВАН ВАЗОВ” В С.ГОЛЯМО ВРАНОВО
Бенефициент: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Сливо поле
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение “ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СОУ ”СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” И ОДЗ “МЕЧО ПУХ” В ГР.СЛИВО ПОЛЕ, И ОУ “ИВАН ВАЗОВ” В С.ГОЛЯМО ВРАНОВО” е да осигури конкурентна и рентабилна образователна инфраструктура в Община Сливо поле, допринасяща за устойчиво местно развитие, преодоляване на междурегионалните различия, интеграция на малцинствените групи и прилагане на националната стратегия за енергийна ефективност.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 (Процедура по ЗОП за избор на подизпълнители за изпълнение на СМР, строителен надзор и доставки на оборудване)
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 (Извършване на СМР-ремонт покриви)
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 (Внедряване на мерки за енергийна ефективност - топлоизолация на покриви и външни стени, дограма, ремонт на отопл. инсталация)
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 (Монтаж на слънчеви колектори в ОДЗ „Мечо Пух” в гр.Сливо поле монтаж)
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 (Осигуряване на достъпна архитектурна среда за улесняване на достъпа на хора с увреждания)
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 (Упражняване на авторски надзор и строителен надзор)
Подготовка и Изпълнение на дейност 8 (Разпространение на информацията и публичност на проекта )
Подготовка и Изпълнение на дейност 9 (Мониторинг и отчитане)
Подготовка и Изпълнение на дейност 10 (Одиторски контрол)
Подготовка и Изпълнение на дейност 11 (Организация и управление)
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 (Доставка на оборудване)
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 (Упражняване на авторски надзор и строителен надзор)
Подготовка и Изпълнение на дейност 10 (Одиторски контрол)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 998 466 BGN
Общ бюджет: 786 377 BGN
БФП: 786 377 BGN
Общо изплатени средства: 786 388 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 786 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 394 385 BGN
2010 430 143 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 38 140 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
786 388 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 668 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 335 227 BGN
2010 365 621 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 32 419 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
668 429 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 59 158 BGN
2010 64 521 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 5 721 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 958 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз