Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0034-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/034-01
Наименование: Доизграждане и ремонт сгради на училища и детски заведения в общината
Бенефициент: Община Искър
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Искър
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се оптимизират условията за протичане на учебно-възпитателния процес, посредством осигуряване на качествена материално-техническа база, комфорт на ученици, педагогически и непедагогически персонал, достъп на хора с увреждания и подходяща температура в класните стаи. Стремежът е чрез осигуряване на по-добра подготовка в основното и средно общообразователно училище да се създадат подготвени кадри, които да продължат образованието си или да се реализират успешно на пазара
Дейности: 1. Управление и изпълнение на проекта
2. Кампания за популяризиране на проекта
3. Избор на изпъл-нител на услугите:извърш-ване на авторски надзор, извършва-не на строителен надзор и публич-ност на проекта
4. Избор на изпъл-нител на ремонт-ните и строителни дейности и доста-вка на машини, съоръжения и оборудване
5. Доставка на машини, съоръже-ния и оборудване
6. Строително-монтажни работи
7.Осъществяване на строителен надзор
8. Авторски надзор
9. Администрати-вно обслужване на проекта
10. Външен одит на отчетите по проекта
11. Приемане на обекта или въвеждане в експлоатация
12. Финално отчитане към МРРБ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 981 BGN
Общ бюджет: 962 979 BGN
БФП: 962 979 BGN
Общо изплатени средства: 845 094 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 962 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 962 979 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 117 885 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
845 094 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 818 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 818 532 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 100 202 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
718 330 BGN
В т.ч. Национално финансиране 144 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 144 447 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 17 683 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 764 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз