Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/ 029-01
Наименование: „Енергоефективна реконструкция на ОУ „Хр. Смирненски“ с. Пристое и ОУ „Г. Ст. Раковски“ с. Климент“
Бенефициент: Община Каолиново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каолиново
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1: Осигуряване на информация и публичност
Подготовка и Изпълнение на дейност 2: Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители
Подготовка на дейност 3: Енергиен одит
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 : Изпълнение на инвестиционното намерение и въвеждане в експл.
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 : Мон;иторинг върху изпълнението на проекта
Подготовка на дейност 6 : Междинно плащане
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 : Междинен отчет
Подготовка и Изпълнение на дейност 8: Окончателно плащане
Подготовка и Изпълнение на дейност 9: Одит на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 10: Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 970 523 BGN
Общ бюджет: 809 945 BGN
БФП: 809 945 BGN
Общо изплатени средства: 809 945 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 809 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 743 671 BGN
2010 123 518 BGN
2011 0 BGN
2012 - 57 243 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
809 945 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 688 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 632 121 BGN
2010 104 990 BGN
2011 0 BGN
2012 - 48 657 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
688 454 BGN
В т.ч. Национално финансиране 121 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 111 551 BGN
2010 18 528 BGN
2011 0 BGN
2012 - 8 587 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 492 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура .


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз