Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0030-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/028
Наименование: С грижа за бъдещето на Община Сатовча – ремонт и оборудване на детски заведения в Община Сатовча
Бенефициент: Община Сатовча
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сатовча
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектопредложение е подобряване на услугите в областта на образованието в община Сатовча, чрез обновяване на свързаната с тях инфраструктура, което ще допринесе за повишаване на качеството и средата на живот, а оттам и за устойчивото развитие на общината.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 Подготовка за изпълнение на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Строително-монтажни работи (СМР)
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 Извършване на строителен надзор от фирма изпълнител
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 Извършване на авторски надзор
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 Одит на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 Изготвяне на документацията по проекта
Подготовка и на дейност 8 Осигуряване на информация и публичност на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 Изготвяне на документацията по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 995 908 BGN
Общ бюджет: 955 547 BGN
БФП: 955 547 BGN
Общо изплатени средства: 955 547 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 955 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 199 182 BGN
2010 756 366 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
955 547 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 812 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 169 304 BGN
2010 642 911 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
812 215 BGN
В т.ч. Национално финансиране 143 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 29 877 BGN
2010 113 455 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 332 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз