Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0040-C0001
Номер на проект: BG051PO001-3.3.04-0041/21.06.2011
Наименование: Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения
Бенефициент: Институт по информационни технологии БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 26.09.2009
Дата на приключване: 31.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се създадат по-добри условия за повишаване на квалификацията и мотивацията на младите изследователи за решаване на научни задачи при използване на съвременните информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения.
Дейности: Подготовка на Дейност 1.1* Стимулиране на образователния процес на докторантите
Изпълнение на дейност 1.1.1 * Еднократни годишни стипендии
Изпълнение на дейност 1.1.2. * Материално стимулиране за разработване на реферати по темите на изпити от образователната програма
Изпълнение на дейност 1.1.3* Осигуряване на лекции и консултации от изтъкнати учени в научните области на докторантите
Изпълнение на дейност 1.1.4. * Осигуряване на участие в сезонни школи за докторанти в областта на докторантурата
Подготовка на дейност 1.2. * Подкрепа за подготовката на дисертационни трудове
Изпълнение на дейност 1.2.1. * Информационно осигуряване на докторантските програми
Изпълнение на дейност 1.2.2* Доклади пред докторантския семинар на проекта и отличаване на най-добрите доклади
Изпълнение на дейност 1.2.3 * Материално стимулиране за завър-шени и положително оценени основ-ни части от дисертационния труд
Изпълнение на дейност 1.2.4 * Заплащане на оценители на завършени основни части и на целия дисертационен труд
Изпълнение на дейност 1.3.1. * Материално стимулиране на публикации в научни списания като част от дисертационния труд
Подготовка на дейност 1.4* Подкрепа за насърчаване на академичната мобилност на докторантите
Изпълнение на дейност 1.4.1. * Участие в семинари по съвместни проекти по многостранното сътрудничество
Изпълнение на дейност 1.4.2.* Подпомагане на краткосрочни визити при чуждестранни партньори за обмен на информация и резултати
Подготовка на дейност 1.5* Участие в национални и международни конференции
Изпълнение на дейност 1.5.1* Участие в специализирани и постерни докторантски сесии
Изпълнение на дейност 1.5.2.* Участие в научни конференции при авторство в представен доклад
Изпълнение на дейност 1.6.* Подобряване на научната инфраструктура
Подготовка на дейност 2.1.* Организиране на програми за повишаване на квалификацията на пост-докторантите и младите учени
Изпълнение на дейност 2.1.1.* Осигуряване на лекции от изтъкнати учени в научните области на пост-докторантите и младите учени
Изпълнение на дейност 2.1.2* Участие в сезонни школи за млади изследователи в областта на научните им интереси
Подготовка на дейност 2.2.* Насърчаване на академичната мобилност на пост-докторантите и младите учени
Изпълнение на дейност 2.2.1.* Осигуряване на мобилност при съвместни научни дейности
Изпълнение на дейност 2.2.2* Подпомагане на краткосрочни визити при чуждестранни партньори за обмен на информация и резултати
Изпълнение на дейност 2.3. * Участие в национални и международни научни прояви
Изпълнение на дейност 2.4* Информационно осигуряване на изследователската дейност
Изпълнение на дейност 2.5.* Подобряване на научната инфраструктура
Изпълнение на дейност 2.6.1.* Еднократни годишни стипендии
Изпълнение на дейност 2.6.2.* Материално стимулиране на публикации в престижни научни списания и конференции
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 719 529 BGN
Общ бюджет: 262 618 BGN
БФП: 262 618 BGN
Общо изплатени средства: 262 618 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 262 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 143 906 BGN
2011 0 BGN
2012 118 713 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
262 618 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 223 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 122 320 BGN
2011 0 BGN
2012 100 906 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
223 226 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 586 BGN
2011 0 BGN
2012 17 807 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 393 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз