Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0203-C0001
Номер на проект: ESF-2102-07-08002
Наименование: "Квалификационно обучение на шивачи"
Бенефициент: МЕЛИСА ТЕКСТИЛ ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.07.2009
Начална дата: 24.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
Описание
Описание на проекта: Обучение за придобиване на професионална квалификация по професия "Шивач" на 90 заети лица в "Мелиса текстил" ООД. Курсът на обучение е в рамките на 300 часа, като е предвидено обучаемите да бъдат разпределени в 6 групи по 15 лица. Времетраенето на обучението е 8 месеца.
Дейности: Дейност 1 Презентиране на проекта Разгласяване в местните медии стартирането на проекта; провеждане на пресконференция; изготвяне на брошури и листовки.
Дейност 2 Избор на обучителна организация Изборът на обучителна организация – Подизпълнител ще се осъществи при спазване на Постановление 55/12.03.2007
Дейност 3 Провеждане на квалификационно обучение по професия „Шивач” сформиране на шест групи по 15 човека; обучението ще се провежда без откъсване от работния процес и намален за обучаемите 6 часов работен ден; общият брой на часовете по програмата е 300 часа, от които 90 часа теория и 210 часа практика.
Дейност 4 Вътрешен мониторинг С цел осъществяване на правилното управление и успешната и в срок реализация на всеки момент от изпълняването на дейностите, от началото до края на проекта,
Дейност 5 Приключване и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 599 BGN
Общ бюджет: 62 251 BGN
БФП: 49 801 BGN
Общо изплатени средства: 49 798 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 320 BGN
2010 33 577 BGN
2011 2 901 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 798 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 322 BGN
2010 28 541 BGN
2011 2 466 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 328 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 998 BGN
2010 5 037 BGN
2011 435 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 470 BGN
Финансиране от бенефициента 16 650 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз