Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0004-C0001
Номер на проект: 58301-С-007
Наименование: Възстановяване на местообитание и биологичното разнообразие на територията на природен парк "Българка"
Бенефициент: Дирекция на Природен парк Българка
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 31.07.2009
Дата на приключване: 30.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Ландшафтно възстановяване на бивша каменна кариера в района на с. Потока и подобряване на биоразнообразието на растителни и животински видове на територията на природен парк „Българка
Дейности: Дейност 1. Избор на членове на екипа Пряко отговорен за изпълнението на дейността е ръководителят на проекта. Той ще бъде подпомаган от експерта по връзки с обществеността. Общо трябва да бъдат избрани 4-ма члена на екипа: сътрудник техническо изпълнение на проекта, експерт обществени поръчки и избор на изпълнители, ветеринарен лекар и животновъд. Основните стъпки при реализиране на дейността са: 1. Изготвяне на документацията, необходима за избор на съответните членове на екипа. Тя ще включва: минимални изисквания за образование, стаж и допълнителни умения; основни задължения и задачи за длъжността, произтичащи от позицията в екипа по проекта; необходими документи за кандидатстване; начин и срок за кандидатстване. 2. Изготвяне на обявите и тяхното публикуване в един национален и регионален ежедневник. Публикуване на информация за търсените членове на екипа в Интернет – www.jobs.bg. 3. Подаване на информация за търсените членове на екипа в териториалното бюро по труда. 4. Не по-късно от 10 (десет) работни дни след приключване на срока за подаване на документи, ръководителят на проекта трябва да избере членове на екипа, сред подалите документи. 5. С подписване на договор с избраните приключва изпълнението на дейността.
Дейност 2. Избор на изпълнители За прякото изпълнение на дейността отговорност носи експертът по обществени поръчки и избор на изпълнители. Той ще бъде подпомаган от сътрудника по техническо изпълнение на проекта, както и от експрета по връзки с обществеността. За изпълнението на проекта е необходимо да се изберат външни изпълнители за следните дейности: (1) строителни дейности за техническа рекултивация на каменната кариера – Дейност 3; (2) избор на одитор по проекта – Дейност 7 (3) създаване на генна банка (Дейност 4) и изграждане на адаптационни клетки, както и 2 бр. кошари (Дейност 5); (4) производство на материали за мерките за информация и публичност – Дейност 6; (5) избор на изпълнител на геоложкото проучване на каменната кариера – Дейност 3. Основни стъпки при реализиране на дейността: 1. Избор на изпълнител за техническа рекултивация на каменната кариера: Подготовка: а) Подготовка на тръжната документацията за избор на изпълнител за техническа рекултивация на каменната кариера. Изготвянето на документацията ще се основава на техническата спецификация, представена в Приложение 1. б) Съгласуване на документацията с междинното звено. в) Нанасяне на необходимите корекции Изпълнение: а) Публикуване на обявата б) Назначаване на комисия в) Работа на комисията и избор на изпълнител г) Сключване на договор за изпълнение 2. Избор на изпълнител за създаване на генна банка, на адаптационни клетки и на 2 бр.кошари: Подготовка: а) Подготовка на запитването за набиране на оферти от потенциални изпълнители б) Събиране на информация и проучване на възможностите на пазара Изпълнение: а) Изпращане на запитването до минимум 3 фирми. б) Назначаване на комисия за избор в) Избор на изпълнител г) Сключване на договор за изпълнение 3. Избор на изпълнител на геоложко проучване на каменната кариера: Подготовка: а) Подготовка на запитването за набиране на оферти от потенциални изпълнители б) Събиране на информация и проучване на възможностите на пазара Изпълнение: а) Изпращане на запитването до минимум 3 фирми. б) Назначаване на комисия за избор в) Избор на изпълнител г) Сключване на договор за услуга 4. Избор на изпълнител за производство на материалите за осъществяване на мерките за информация и публичност – 3 бр. информационни табели, брошури с тираж 5 000 бр.: Подготовка: а) Подготовка на запитването за набиране на оферти от потенциални изпълнители б) Събиране на информация и проучване на възможностите на пазара Изпълнение: а) Изпращане на запитването до минимум 3 фирми. б) Назначаване на комисия за избор в) Избор на изпълнител г) Сключване на договор за услуга 5. Избор на одитор по проекта: Подготовка: а) Подготовка на запитването за набиране на оферти от потенциални изпълнители б) Събиране на информация и проучване на възможностите на пазара Изпълнение: а) Изпращане на запитването до минимум 3 фирми. б) Назначаване на комисия за избор в) Избор на изпълнител г) Сключване на договор за услуга
Дейност 3. Геодезично изследване в района на с.Потока Пряко отговорен за дейността е изпълнител, избран от кандидата. Сътрудникът по техническото изпълнение на проекта ще осъществява комуникацията с изпълнителя. Основни стъпки при реализирането на дейността са: 1. Геодезични дейности: - Полагане и измерване на геодезична мрежа - Изработване на подробна геодезическа снимка - Измервания на контролни точки по рисковите участъци, необходими за следене на свлачищни и ерозионни процеси - Изработване на подробен топографски план М 1:1000 - Контролни периодични измервания за установяване на динамиката и промените в изследваната територия - Изработване на тематични планове, изобразяващи териториалните промени във времето, на кариерата 2. Изработване на пространствен геоинформационен модел за територията на бившата кариера: - Изработка на цифров тримерен модел на територията - Изработка на георефериран пространствен модел на територията с нанасяне на екосистемите и земното покритие. - Генериране на тримерни фотореалистични изображения за илюстрация на моментното състояние на кариерата - Нанасяне и изобразяване в пространствения модел на проектните мероприятия за укрепване и рекултивиране на района на кариерата - Генериране на пространствени изображения през установен период от време с нанесените изменения в ландшафта и растителната покривка (мониторинг на територията)
Дейност 4. Мероприятия по спиране на активната ерозия и биологична рекултивация в района на с. Потока От страна на кандидата пряко отговорен за изпълнението е сътрудникът по техническото изпълнение под контрола на ръководителя на проекта. За правилното и качествено извършване на предвидените мероприятия е необходимо да се стъпи на резултатите от геодезичното изследване. Основните стъпки при реализирането на дейността са: 1. Стабилизиране на най-стръмните участъци чрез поставяне на триизмерна, армирана геомрежа. Геомрежата е съставена от два компонента: триизмерна полимерна геомрежа и армираща структура от усукана телена мрежа. Последната осигурява по-голяма якост на опън на материала, което повишава противоерозионната защита. Мрежата е изработена в зелен цвят с цел предпазване на семената от прегряване. Подобни съоръжения се използват често за ерозионна защита като принципът им на действие се основава на повишаване на коефициента на триене между почвата и повърхността на геомембраната. 2. Приготвяне и внасяне на хидропосев. Хидропосевът предствлява водна суспензия на тревни семена, торове и хранителни вещества. След поставяне на геомрежата и внасяне на тънък почвен слой, хидропосевът се нанася чрез впръскване. 3. Стабилизиране на съществуващите площадки и по-малките наклони чрез направа на малки тераски с плетчета. 4. Укрепване на основата на кариерните склонове чрез поставяне на габиони и каменни прагове. Каменните прагове ще са изработени от суха зидария с височина до 1 м. над височината на терена и дебелина 50-70 см. Габионите представляват правоъгълни телени клетки запълнени с кариерен камък. В основата, успоредно на откоса габионите ще са с размери 2х1х1 м. последвани от по-малки клетки (1.5х1х1 м.) поставени перпендикулярно на откоса. 5. Почвоподготовка и засаждане на растителност.
Дейност 5. Създаване на генна банка от местни горскоплодни и овощни видове. Пряко отговорен за извършването на дейността е външен изпълнител, който ще работи под контрола на експерта по биоразнообразие. Той ще бъде отговорен и лично ще извърши подбора на видовете, включени в генната банка, тяхното засаждане и отглеждане. Подбраните фиданки ще бъдат засадени на площ от 1000 кв. м. в местността на с. Потока. Отглеждането на дърветата ще се извършва съгласно класическите овощарски практики- върху т. нар. тревостой. Основните стъпки при реализиране на дейността са: 1. Подготовка и почистване на терена 2. Подбор и закупуване 70 бр. фиданки. 3. Оформяне на изкопи с размери 1х1х1 м. и засаждане на фиданките с разряд от 3.8-4 м. 4. Обозначаване на видовете чрез поставяне на малки информационни табели. 5. Поставяне на ограда по границите на генната банка. 6. Прекопаване и торене на площите около фиданките. 7. Косене на тревостоя през летните месеци. 8. Контролирано опасване на тревостоя през пролетта и есента от пилотното стадо каракачански овце (през месеците, когато билните поляни са все още заснежени).
Дейност 6. Възстановяване на местни животински видове Пряка отговорност за изпълнение на дейността носи ръководителят на проекта. На негово подчинение по изпълнение на отделните стъпки ще работят експертът по биоразнообразие, ветеринарният лекар, животновъдът и сътрудникът по техническото изпълнение. Основните стъпки по реализиране на дейността са: 1. Изграждане на адаптационна клетка с размери 6х4х4 м. (д/ш/в) за средни грабливи птици. 2. Изграждане на адаптационна клетка за дребни грабливи птици с размери 6х4х2 м. (д/ш/в). 3. Осигуряване на електрическо захранване (220 V, 5 kW max.) до площадката. 4. Закупуване и монтиране на готова дървена постройка с вътрешни размери 3х3 м. - стая за видеонаблюдение на птиците. 5. Закупуване на фризер за съхранение на храната за птиците. 6. Закупуване на свързана система от 4 броя куполни цифрови видеокамери, видеоконтролер, компютърна конфигурация и необходимия софтуер и монтирането им в клетките/стаята за видеонаблюдение. 7. Изграждане на лятна кошара (егрек) с прилежащо помещение за домуване на персонал по отглеждането на 30 бр. каракачански овце на обща площ от 40 кв. м. в местността Мъхченица. 8. Изграждане на торови площадки в близост до селскостопанските постройки на лятната кошара. 9. Изграждане на зимна кошара в близост до каменната кариера (с. Потока) с прилежащо помещение за домуване на персонал по отглеждането на 30 бр. каракачански овце на обща площ от 40 кв. м. Помещението за животните ще бъде с височина 2.0 метра, над което върху гредоред в подпокривното пространство ще бъде оформено помещение за съхранение на сено за зимно изхранване на животните. 10. Изграждане на торови площадки в близост до селскостопанските постройки на зимната кошара. 11. Осигуряване на електрическо захранване (220 V, 5 kW max.) до площадките на зимната кошара. Лятната ще бъде електрифицирана с помоща на генератор (6 kW), тъй като това е икономически най-изгодният начин. 12. Подбор и закупуване на лекотоварен автомобил за транспортиране на храна и оборудване, необходими за отглеждане на овцете и птиците.
Дейност 7. Мерки за информация и публичност Пряко отговорен за изпълнението на дейността е експерта по връзки с медиите. Той ще прилага мерките за информация и публичност спрямо целевите групи. Групите са: (1) регионални и национални медии; (2) широка общественост; (3) междинно звено на ОПОС; (4) регионални и национални държавни институции. Основните ПР стъпки са: 1. Организиране на 2 прес конференции в началото на проекта и при завършването му. На прес конференциите ще бъдат поканени регионални медии, за да им се представи информация за целите и дейностите по проекта, както и за постигнатите резултати; 2. Изготвяне и разпространение на прес съобщения при всеки етап от реализирането на проекта – минимум 10 прес съобщения до регионалните и национални медии; 3. Организиране на 2 интервюта с ръководителя на проекта за регионални медии; 4. Изработване на 3 информационни табели, които ще бъдат поставени при кариерата, при кошарите и при волиерите. Табелите ще съдържат информация за проекта и финансовия принос на Структурните и Кохезионния фонд; 5. Изработване на информационна брошура за проекта в тираж 5 000, която ще бъде разпространена до всички заинтересовани институции, както и в информационните центрове в парка, архитектурно етнографски комплекс „Етър”; 6. Изготвяне и разпространение на писма до представителите на местните власти след приключване на основни етапи от реализирането на проекта; 7. Поддържане на архив на всички публикации свързани с проекта и други доказателства необходими за изготвянето на докладите по напредъка. Архивът ще бъде част от общия архив на проекта; При осъществяването на всички мерки ще бъдат спазени изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност. Дейностите предварително ще бъдат консултирани с междинното звено на програмата.
Дейност 8. Одит на проекта Пряко отговорен за извършването на одит на проекта е външен изпълнител. Счетоводителят на проекта, под контрола на ръководителя ще осъществява оперативната връзка с одитиращата организация. Основни стъпки по реализиране на дейността от страна на кандидата: 1. Предоставяне на необходимите разходно-оправдателни документи за извършването на всяка дейност по проекта на одитиращата организация. 2. Предоставяне на други документи, необходими за извършването на одитните дейности. 3. Приемане на доклада от одита. За да бъде извършен качествен одит, кандидатът ще поддържа съответния архив на проекта, така че да гарантира адекватната одитна пътека.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 836 760 BGN
Общ бюджет: 762 208 BGN
БФП: 762 208 BGN
Общо изплатени средства: 762 208 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 762 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 167 352 BGN
2010 0 BGN
2011 499 963 BGN
2012 94 892 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
762 208 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 647 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 142 249 BGN
2010 0 BGN
2011 424 969 BGN
2012 80 659 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
647 877 BGN
В т.ч. Национално финансиране 114 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 25 103 BGN
2010 0 BGN
2011 74 995 BGN
2012 14 234 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 331 BGN
Финансиране от бенефициента 8 800 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз