Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/016-02
Наименование: "Община Луковит – преобразуване на инвестиции в знания"
Бенефициент: Община Луковит
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 02.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1. Информиране и публичност
Дейност 2: Извършване на замерване / входно и изходно/ от органите на районна инспекция по контрол на общественото здраве / РИОКОЗ/ на обекти СОУ „Алеко Константинов” и ОУ „Хр.Ботев”.
Дейност 3: Подготовка на конкурсна документация за ремонт на сгради на СОУ „Алеко Константинов” – гр. Луковит и ОУ”Христо Ботев”-с.Румянцево и общежитие към него
Дейност 4 .Провеждане на конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за възлагане ремонт на СОУ „Алеко Константинов” – гр. Луковит и ОУ”Христо Ботев”-с.Румянцево и общежитието към него
Дейност 5: Провеждане на неформална процедура за възлагане на дейностите по извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол за ремонт на СОУ „Алеко Константинов” и ОУ”Христо Ботев”-с.Румянцево и общежитието към него
Дейност 6.Изпълнение на ремонта на сграда и дворно място на СОУ”Алеко Константинов” – гр.Луковит
Дейност 7. Изпълнение на ремонта на сграда ОУ”Христо Ботев”-с.Румянцево и общежитието към него
Дейност 8. Детайлно обследване за енергийна ефективност на сградата на ОУ”Христо Ботев”-с.Румянцево и общежитието към него”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 945 452 BGN
Общ бюджет: 909 635 BGN
БФП: 909 635 BGN
Общо изплатени средства: 909 635 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 909 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 189 090 BGN
2010 720 545 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
909 635 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 773 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 160 727 BGN
2010 612 463 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
773 190 BGN
В т.ч. Национално финансиране 136 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 28 364 BGN
2010 108 082 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 445 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура на Луковит
Индикатор 5 Създаване на нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз