Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0104-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0133
Наименование: Грижа за хората – предлагане на алтернативната социална услуга „домашен помощник” в община Угърчин
Бенефициент: Община Угърчин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 02.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Угърчин
Описание
Описание на проекта: Целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора в населените места на Община Угърчин чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, предлагане и разширяване на обхвата потребители на алтернативната социална услуга в общността - „домашен помощник” - за обслужване на болни възрастни хора и самотни лица, които остават извън обхвата на съществуващите програми; Повишаване професионалните умения и мотивация на домашните помощници чрез обучение; Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги. Укрепване и разширяване на създадената мрежа за предлагане на социални услуги в общността.
Дейности: 1. Организация и управление на проектните дейности Организационни дейности. Информиране на местната общественост за предлаганите услуги. Разработване на Правилник за вътрешния ред с процедури. Ежемесечен мониторинг на удовлетвореността от предоставяната услуга. Технически и финансови отчети за изпълнението на проекта.
2. Предлагане и предоставяне на услугата „домашен помощник” Приемане на заявления за включване в проекта. Индивидуалната оценка на потребностите и разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услугата (от експерти от Дирекция „Социално подпомагане”). Предлагане на качествена социална услуга в семейна среда.
3. Подбор, обучение и назначаване на работа на домашни помощници Подбор ще се извърши след провеждане на интервюта с желаещите да предоставят услуги за установяване на мотивацията им за работа и нагласите им към потребителите на услугата и към работата. Предимство при подбора ще имат лица, завършили педагогическо или медицинско образование / медицински сестри/, лица, работили в здравни и социални заведения, или такива, които са се грижили за близки и имат положително отношение към болни или стари хора. Осигуряване на въвеждащо и поддържащо обучение Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
4. Популяризиране и визуализация на проекта Дейностите за визуализация включват: Поставяне на табела за офиса на проекта; издаване на плакати и листовки с информация за проекта, които ще се разпространяват във всички населени места на общината. Публичност ще се осигури чрез: - предавания по местния общински радиовъзел; - платени публикации в медиите - 3 начални информационни срещи в гр. Угърчин и селата Драгана и Лесидрен и заключителна пресконференция. Всички дейности ще бъдат съобразени с насоките за осигуряване на информация и публичност на изпълняваните проекти, съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 487 BGN
Общ бюджет: 91 373 BGN
БФП: 84 438 BGN
Общо изплатени средства: 82 189 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 297 BGN
2010 51 892 BGN
2011 13 000 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 189 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 703 BGN
2010 44 108 BGN
2011 11 050 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 861 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 595 BGN
2010 7 784 BGN
2011 1 950 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 328 BGN
Финансиране от бенефициента 7 106 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз