Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0189-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0100
Наименование: „Подкрепа за достоен живот”
Бенефициент: Община Баните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Баните
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на деца и лица с увреждания и самотни стари хора в община Баните. Промяна на обществените нагласи, повишаване информираността на общността за право и възможност на избор за независим живот и социално включване на лицата от уязвимите групи; надграждане на съществуващите социални услуги в общината по НП „АХУ” и „ОСПОЗ” , повишаване качеството и увеличаване тяхната достъпност и обхват; Подпомагане на хора с различни видове увреждания за организиране на самостоятелен живот; намаляване риска от попадане в институция за самотноживеещи лица със затруднено самообслужване; психологическа и социална подкрепа и помощ за деца с увреждания и техните семейства; Разширяването на възможностите за трудова заетост в общината чрез нарастване обема и многообразието от социални услуги, които се предоставят в общността; Повишаване професионалния капацитет и мотивация на заетите асистенти и домашни помощници
Дейности: 1. Провеждане на информационни кампании, изготвяне на информационни и рекламни материали Провеждане на три кампании: Първа кампания – провеждане пресконференция, поканени 8 медии, Разпространение на информационни материали - 300 бр флайери, 300 бр дипляни; 1 обява в регионален вестник и 2 в две кабелни телевизии; направа на външна реклама – 2 информационни табели; рекламни папки – 200 бр. идентификационни знаци на персонала 49 бр, издаване първи брой на информационен бюлетин „Проектът – подкрепа за достоен живот” – инфор- мира за началото на проекта, предлаганите услуги, начин на доставяне, отговорности на доставчика, права на потребителя; разпространява се в общността, организациите, кметствата – осигурява информирана и подкрепяща среда, създава условия за обществен контрол за качеството на услугата; Втора кампания – безплатна публикация в специализирано издание, издаване втори брой на информационен бюлетин „Проектът – ...”- впечатления, мнения на потреби тели и заинтересовани страни за качеството на услугата, обратна връзка и външен мониторинг; Трета кампания – безплатна публика- ция в специализирано издание за резултатите от проекта; заключителна среща - дискусия „Настоящето и бъдещето на социалните услуги в община Баните” участват потребители, заинтересовани страни /семейства, организации на общността/ местна власт, институции; трети брой на информационния бюлетин- съдържа впечатления, мнения на потребители, заинтересовани страни, обратна връзка и външен мониторинг за качеството на услугата;
2. Подбор на потребители, разработване на оценки, планове и друга документация, сключване на договори; След активна кампания за информиране на общността се организира приемане на заявления от кандидат- потребителите, екипът изготвя списък на кандидатите и го представя по съответен ред в Д „СП” Мадан – отдел Баните. В 15- дневен срок социалните специалисти изготвят социални оценки. Актуализирането на социалната оценка става на 6-я месец или по-рано при необходимост и по желание на потребителя, с което гарантира гъвкавостта на услугите. Д „СП” класира кандидатите на база на утвърдената методика. Окончателния подбор на потребителите се извършва от доставчика/екипа/ на база класирането на ДСП и целите на проекта. Изготвянето на индивидуален план за предоставяне на услугата предхожда договорирането й; извършва се от екипа, с участието на потребителя или негов представител. Включва оценка на специфичните потребности, предпочита ния, дейностите по удовлетворяването им, оценката на риска за здравето и безопасността на потребителя. Актуализира се, съгласно методиката, на 6-я месец след оценка на изпълнението на планираните дейности или при възник- ване на нови потребности. Договорът за предоставяне на услугата съдържа задълженията на потребителя, доставчика и асистента/помощника, правата и отговорностите, вида услуга/ дейности, тяхната периодичност, продъл жителност, брой часове за ползване и размер на потребителската такса; съдържа клаузи за отговорности и права на страните; сключва се с участието на потребителя и/или негов представител, асистента/помощника и доставчика на услугата; Разработването на графици е средство за организиране на услугите с възможност за гъвкаво реагиране на променени потребности, както и за предоставяне на услуги по време на отпуск на титуляра.
3. Подборът и обучението на персонала – условие за качество на услугите Обявите в медиите и ДБТ са насочени към безработни, работещи и пенсионери. След подаване на заявление и съпътстващи документи се изготвя списък на кандидатите. Подборът се извършва на база утвърдени от ръководителя на екипа критерии, изготвени от екипа Окончателният подбор се извършва след събеседване с кандидатите и оценка на техните умения професионална квалифи кация, опит и мотивация за работа, като особено високи са критериите за подбор на асистентите за работа с деца-потребители ; Обучението на кандидатите се извършва след подбора, Провежда се от наета по проекта организация с опит в дейността, която след обучението издава съответендокумент за квалификация. Целта е създаване на система за развитие на персонала с цел предоставяне качествени услуги; Началното обучение се провежда: за СА – в 1 група, с продължителност 24 учебни часа, за домашните помощници - в 3 групи, с продължителност 24 учебни часа; Обучението се провежда по утвърдени от АСП теми, под формата на интерактивен семинар; Поддържащото обучение – включва учене чрез положителни практики, обсъждане на казуси, разрешаване на конфликти, оказване на психологическа подкрепа и разтоварване от стреса, изграждане на професионално самочувствие; Провежда се - за социалните асистенти 6 сесии, 1 път месечно първите 3 месеца, след това през месец; за домашните помощници – 4 сесии, през месец. Индивидуалните консултации се провеждат през целия период за асистентите, работещи с лица с ментални увреждания, както и за всички други назначени, при нужда; Персоналът се назначава след успешно завършен курс на пълно / непълно работно време на трудов договор и за почасова работа – граждански договор за период от 9 месеца; Сключването на договора се съпътства със запознаване с Правилника за вътрешния ред и инструкциите към него, длъжностната характеристика, с провеждане на начален инструктаж за безопасност на труда; Доставчикът осигурява работно облекло и ЛПС; В договора се уговарят задълженията на страните, изплащането на възнагражденията на база на отчитане на отработеното;
4. Организиране и предоставяне на качествени социални услуги съобразно индивидуалните потребности; Предоставянето на социалните услуги се извършва чрез обучените асистенти и помощници съобразно индивидуалния план на потребителя и сключения с него договор. Услугите, които предоставя социалният асистент, са насочени към подпомагане на децата с увреждания за посещаване на училище /придружа ване до и от училище/, подпомагане тяхното ежедневие, удовлетворяване на техните ежедневни и образователни потребности, организиране на свобод- ното време, развиване на лични контакти и социални умения ; Проектът предвижда дейности и за комплексна подкрепа на семействата на децата-потребители. За работа с децата се организира интердисциплинарен екип с участието на психолог, ресурсният учител и личният лекар на детето. Екипът прави експертно консултиране за ресурсите на детето, като се отчитат специфичните му потребности; Психологът- ръководител на екипа, изготвя индивидуална развиваща програма в подкрепа на детето, с план за действие, конкретни мерки, срокове, отговорни лица и очаквани резултати; В зависимост от идентифицираните нужди и набелязаните цели в предвидените дейности се привличат още специалисти - логопед/ дефектолог, рехабилитатор; Специалистът психолог прави оценка и на ресурсите на семейството и извършва психологическо консултиране за развитието му като най-значима подкрепяща детето система; Психоло гът работи и с назначения асистент с цел приемането му от семейството и детето, вписването му в подкрепящата среда. Цялостната дейност с децата и за децата-потребители се извършва при строго спазване на принципите, критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца. Поради отсъствието на специалисти в общината с нужната квалификация /детски психолог, дефектолог, логопед/, те се привличат от гр. Смолян от партньора по проекта, а за останалите се разчита на местен ресурс. Домашният помощник подпомага бита на потребителите – текущо и основно почистване, личната хигиена, хранене, различни битови услуги; Услугите се предоставят при зачитане на личното достойнство, с уважение към потребителите, целят запазване и развиване на техните социални умения. Според установените потребностите и желанията на потребителите услугите се предоставят поотделно или заедно в обем и начин /време/, отразени в договора и плана. При промяна на потребностите и декларирано желание от потребителите се извършва своевременна промяна в организацията за предоставяне на услугите по начин, договорен в договора.
5. Управление на проекта, мониторинг и контрол; За управлението се осигурява ресурс от проекта - екип за управление с ясно разпределени функции; офис с осигурен достъп и комуникации за потребителите, подходящо оборудване и консумативи; финансови средства Целта е осигуряване на качествена услуга за потребителите. Екипът разработва Правилник за вътрешен ред при предоставяне на услугата, инструкции за достъп и осигуряване безопасността на домовете, за работа с финансовите средства на потребителите, правила за работа с жалбите, длъжностни характеристики, което като система дава гаранции за качеството на услугата. Целта на вътрешния мониторинг и отчетност е оценка на постигнатото качеството, обратната връзка с потребителите и персонала, оценка и превенция на рисковете, промени в индивидуалните планове, графици, в организацията на услугата. Включва срещи с потребителите /месечно/, при нужда по-често, проверява се дейността на назначените лица /воденето на Дневник на потребителя/; Резултатите се отразяват протоколи, обобщават се в ежемесечния отчет; извършнва се периодична проверка и преглед на документацията. провеждат се редовни срещи на екипа с обсъждане на проблеми и вземане на решения, открити месечни работни срещи на партньорите; изготвя се междинен и окончателен отчет за донора; организира се заключителна среща – дискусия с участие на потребители, техни близки и представители, организации на общността, други заинтересовани за оценка на предоставените услуги, мнения и предложения;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 389 BGN
Общ бюджет: 105 488 BGN
БФП: 98 969 BGN
Общо изплатени средства: 97 054 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 877 BGN
2010 61 110 BGN
2011 14 068 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 054 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 595 BGN
2010 51 943 BGN
2011 11 957 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 496 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 282 BGN
2010 9 166 BGN
2011 2 110 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 558 BGN
Финансиране от бенефициента 7 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз