Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0107-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0068
Наименование: Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Тетевен
Бенефициент: Община Тетевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Тетевен
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи; на семействата, в които има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на труда. Предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на семейства, в които има деца с увреждания. Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез надграждащи обучения. Усъвършенстване и подобряване на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си. Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги, за хора търсещи работа.
Дейности: Дейност 1 Набиране на желаещи да ползват такъв вид социални услуги и разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Обявяване на период за набиране на молби на желаещи да ползват услугите на “Социален асистент” или “Домашен помощник”. На всяко лице подало молба за ползване на социални услуги се разработва индивидуална оценка на потребностите . Оценките се разработват от социален работник от Дирекция “Социално подпомагане”, и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителни потребности; безопасност и рискове и др.
Дейност 2 Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” и работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на страните по договора. Екипът на проекта подготвя договори за сключване с потребителите и разяснява правата и отговорностите на страните по договора-права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик- социален асистент или домашен помощник, права и отговорности на бенефициента-доставчик на социални услуги.
Дейност 3 Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” на всеки потребител. Индивидуалният план се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Индивидуалният план се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребностите от социални услуги и оценка на риска. Индивидуалният план съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на индивидуалните потребности на потребителя, както и на областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Индивидуалният план включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, както и процедури/действия за контролиране на основните рискови фактори, включително на онези от тях, произтичащи от евентуалната склонност на потребителя към (авто)агресивно поведение или към злоупотреба с вредни субстанции. Рисковете се формулират описателно, на разбираем и приемлив за потребителите неутрален език, така че да не провокират тревога или негативни чувства у тях. Планът се актуализира от доставчика веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана.
Дейност 4 Подбор на потребителите на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Подборът на потребители на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” ще се извърши чрез Оценка на потребностите на всеки потребител, извършена от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Тетевен и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове, съгласно Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”. Лицата се уведомяват за взетото решение.
Дейност 5 Подбор на социалните асистенти и домашните помощници. Обявяване на период , в който всички желаещи да бъдат назначени като социални асистенти или домашни помощници подават молби . Екипът на проекта разглежда подадените молби, кандидатите задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което се извършва окончателен подбор на социалните асистенти и домашните помощници . Сключване на трудови или граждански договори с кандидатите.
Дейност 6 Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги. Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на социалните асистенти и домашни помощници преди да започнат работа в дома на потребителя за изграждане на умения и знания , необходими за удовлетворяване на неговите потребности. Обучението се провежда по съответна Програма от екип от специалисти по психология, социални дейности и медицински специалисти; с предхождащ опит в областта на социалните усулги.
Дейност 7 Реализиране на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Ще се предлага услугата „социален асистент” и „домашен помощник” на територията на община Тетевен.
Дейност 8 Провеждане на дейности за информация и публичност на проекта и услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” 1. Провеждане на информационна среща за старта на проекта – запознаване на обществеността и заинтересованите страни със същността и обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне. - Проектът ще стартира с информационна пресконференция на коята ще бъде представен екипа за управление и запознаване на обществеността с целите на проекта, същността и обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне. Ще се проведе дискусия за изпълнението на дейностите по проекта, като в последствие екипа за изпълнение на проекта ще се съобрази с мнението на заинтересованите страни. Срещата ще се проведе в заседателната зала на общинска администрация; . 2. Провеждане на Кръгла маса с участието на местната общност, представители на медиите и всички заинтересовани страни за оценка на предоставяната услуга и нуждите от допълнителни социални услуги. Ще бъдат отчетени резултатите от реализирането на проекта и ефективността от предоставените социални услуги. Ще се отчете ролята и необходимостта от такива проекти насочени към социалната сфера с акцент върху хора в неравностойно положение.Срещата ще се проведе в заседателната зала на общината. 3. Изготвяне на брошура/дипляна с информация за процеса на предоставяне на услугата (оценка на потребностите, оценка на риска, планиране на услугата, периодична преоценка на потребностите); описание на правата и задълженията на социалния асистент и на потребителя; размер на потребителската такса; описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка, организации, които защитават интересите им. 4. периодични съобщения в медиите и на интернет страницата на общината, поставяне на информационна и указателна табели. Върху всички материали по проекта ще се поставят отличителните знаци на ЕС, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на ЕСФ съгласно изискванията за информация и публичност
Дейност 9 Координация, администриране, мониторинг, текуща и крайна отчетност на проекта Администриране Цялостното администриране на проекта ще се извърши от община Тетевен . Ще включва: - Провеждането на планови и извънредни работни срещи на ръководния екип на проекта. - Разпределение на конкретните длъжности и персонални задачи на всеки един от участниците и определяне на срокове за тяхното изпълнение начините и формулярите за отчетност. - Ежемесечни заседания на ръководния екип за отчет на резултатите и възлагане на оперативни задачи. - Изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екипа на проекта и целевите групи. - Водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. Мониторинг Мониторинг ще се осъществява от ръководния екип на проекта. Ще се проверява воденето на документи, точността им, пълнотата им. При необходимост, ще се вземат коригиращи мерки. Текуща отчетност Текущата отчетност ще се състои от: - Отчети за дейността – пред финансиращата организация и пред ръководния екип на проекта. - месечни отчети от членовете на екипите. За финансовата отчетност по проекта отговарят Счетоводителят и Ръководителя на проекта Чрез тази дейност ще се реализира администрирането на проекта. В нея са заложени изискванията на програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” за отчетност и контрол върху изпълнението на дейностите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 968 BGN
Общ бюджет: 69 009 BGN
БФП: 64 275 BGN
Общо изплатени средства: 63 832 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 394 BGN
2010 46 439 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 832 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 785 BGN
2010 39 473 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 258 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 609 BGN
2010 6 966 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 575 BGN
Финансиране от бенефициента 6 404 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз