Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0188-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0022
Наименование: „За достоен и независим живот в Родопите”
Бенефициент: Сдружение "Дружество за разпространение на знание - Смолян"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Подобряване възможностите за независим живот и социално включване чрез разширяване обхвата и повишаване качеството на предлаганите социални услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” за възрастни с увреждания и самотно живеещи лица. Промяна на обществените нагласи и повишаване информираността на общността за право на избор за независим живот и социално включване на потребителите; Подпомагане на хората с увреждания за организиране на самостоятелен живот; Предотвратяване институционализацията за самотно живеещи лица със затруднено самообслужване; Социално психологическа подкрепа на лица с ментални увреждания за развиване на социални умения. Насочване към заетост и придружаване на работно място; Увеличаване броя и развиване професионалния капацитет на заетите в социалните услуги; Усъвършенстване на партньорската мрежа и повишаване управленският и технически капацитет на организациите, мултиплициране на добри практики.
Дейности: Дейност 1 Провеждане на информационни кампании; Разработване на информационно - рекламни материали и мултимедийна презентация; Провеждане на 3 информационни кампании: - Провеждане на две пресконференции с поканени регионални и национални медии - вестници, радиа и телевизии; - Изготвяне на две съобщения за медиите; - Публикация за постигнати резултати по време на проекта - в 2 местна медия; - Разпространяване на информационни и рекламни материали чрез партньорската мрежа, Съюза на инвалидите, клубове на пенсионера, институциите, доброволци - 300 бр. флаери, 100 бр. диплянки с информация за услугите и доставчика; - Мултимедийна презентация – 50 диска; - Визуализация на проекта – 3 табели /информационна и 2 насочващи / за офиса и проекта, идентификационни знаци екип и персонал, визитки на екипа 200 бр, рекламни папки 100 бр, визитници 100 бр;
1.2 Провеждане на информационни кампании; Разработване на информационно - рекламни материали и мултимедийна презентация; втора информационна кампания
1.3. Провеждане на информационни кампании; Разработване на информационно - рекламни материали и мултимедийна презентация; трета информационна кампания
Дейност 2 Подбор на потребители - проучване и оценка на специфичните потребности на целевата група; След информационната кампания по проекта – пресконференция, медийни съобщения и обяви, флаери и диплянки за услугата и доставчика, екипът на проекта обработва постъпилите заявления и изготвя предварителни списъци на кандидатите при спазване принципите за равнопоставеност. Социалните работници от Д„СП” Смолян изготвят социалните оценки на база на утвърдената методика. Екипът извършва окончателния подбор на потребителите на база на методиката и класирането на Д„СП”. Социалната оценка се актуализирането на 6-я месец или по-рано при необходимост и по желание на потребителя или негови близки, с което се гарантира гъвкавостта на услугите.
Дейност 2.1. Подбор на потребители - проучване и оценка на специфичните потребности на целевата група; След информационната кампания по проекта – пресконференция, медийни съобщения и обяви, флаери и диплянки за услугата и доставчика, екипът на проекта обработва постъпилите заявления и изготвя предварителни списъци на кандидатите при спазване принципите за равнопоставеност. Социалните работници от Д„СП” Смолян изготвят социалните оценки на база на утвърдената методика. Екипът извършва окончателния подбор на потребителите на база на методиката и класирането на Д„СП”.
Дейност 3 Сключване на договори с потребители, разработване на индивидуални оценки, планове и друга документация; Екипът разработва формуляри за договори за услугите „СА „ и „ДП” - на база на досегашната практика. Изготвяне на индивидуален план - с участието на потребителя/или негов представител. Включва определяне на вида услуги съобразно потребностите, максимално съобразени със социалната оценка, начина на живот , личните пред-почитания, социално-психологическия статус; оценката на риска за здравето и безопасността на потребителя. Актуа-лизира се, съгласно методиката, на 6-я месец след социална оценка или при възникване на нови потребности. Сключване на договор - Определя на база на индивидуалния план вида услуги, броя часове за ползване, периодичността на предоставяне, размера на месечната потребителска такса съобразно мето-диката, задължения на потребителя, доставчика и персонала. Сключва се в 7-дневен срок след стартиране на услугата, страни по договора са потребителя и/или негов представител, доставчика на услугата с участието на асистента / помощника ; Изготвяне на графици за предоставяне на услугите с възможност за гъвкаво реагиране на променени потребности.
3.1. Сключване на договори с потребители, разработване на индивидуални оценки, планове и друга документация Екипът разработва формуляри за договори за услугите „СА „ и „ДП” - на база на досегашната практика. Изготвяне на индивидуален план - с участието на потребителя/или негов представител. Включва определяне на вида услуги съобразно потребностите, максимално съобразени със социалната оценка, начина на живот , личните пред-почитания, социално-психологическия статус; оценката на риска за здравето и безопасността на потребителя. Актуа-лизира се, съгласно методиката, на 6-я месец след социална оценка или при възникване на нови потребности. Сключване на договор - Определя на база на индивидуалния план вида услуги, броя часове за ползване, периодичността на предоставяне, размера на месечната потребителска такса съобразно мето-диката, задължения на потребителя, доставчика и персонала. Сключва се в 7-дневен срок след стартиране на услугата, страни по договора са потребителя и/или негов представител, доставчика на услугата с участието на асистента / помощника ; Изготвяне на графици за предоставяне на услугите с възможност за гъвкаво реагиране на променени потребности.
Дейност 4 Подбор на социални асистенти и домашни помощници, сключване на договори; Осигуряване на дейността с човешки ресурс; Разкрити общо 22 работни места и сключени 11 граждански договори; Увеличен брой на заетите в сферата на социалните услуги в общината;
Дейност 5 Обучение, професионална подкрепа и развитие на персонала; Дейността по обучението и професионалната подкрепа на персонала се извършва от назначен специалист - консултант по обучение и социално-психологическа подкрепа през целия период, с което се гарантира устойчивост при изграждане и развитие на персонала с цел качество на услугата; Въвеждащото обучение: за СА – формира се една група, за ДП се формират 2 групи. Обучението е с продължителност 24 учебни часа за всяка професия, провежда се преди предоставяне на услугата и след подбор на персонала.
5.1. Обучение, професионална подкрепа и развитие на персонала; Поддържащото обучение – включва учене чрез положителни практики, обсъждане на казуси, решаване на конфликти, оказване на психоло-гическа подкрепа, разтоварване от стреса, изграждане на професионално само-чувствие; Провежда се организирано - за социалните асистенти 1 път месечно първите 3 месеца, след това през месец; за домашните помощници – през месец. Индивидуалните консултации се провеждат през целия период за асистентите, работещи с лица с ментални увреждания, както и за всички други назначени, при нужда;
Дейност 6. Организиране и предоставяне на качествени услуги съобразно потребностите на целевата група и индивидуалните потребности Предоставяне на качествени услуги чрез обучен персонал и назначения по проекта консултант по обучение и социално-психологическа подкрепа, съобразно индивидуалния план на потребителя и сключения договор. Услугите, които предоставя социалният асистент, са насочени към преодоляване изолацията, осигуряване на социалното включване на потребителите - помощ при общуването, поддържане социални контакти, занимания в дома и извън него, административни и медицински услуги. За лицата в трудоспособна възраст, с потенциал за работа – запознаване с професии, търсене на подходяща квалификация, развиване умения за пред-ставяне пред работодател, запознаване с правилата на работното място, подпомага-не на трудови умения; при намиране на работа – оценка на риска от отхвърляне от работно място /работа с колектива/, усвояване правила за поведение при конфликти, мотивиране за положителни преживявания от успеха и изграждане на самочувствие; Работа с подкрепящата среда – създаване на „подкрепено” работ-но място; Домашният помощник подпо-мага бита - хигиенизира обитаваните помещения, оказва помощ при личната хигиена, дейности по хранене, извършва различни битови услуги; Консултантът – оказва помощ за преодоляване на житейски кризи. За лицата с ментални увреждания дейността му е насочена към оценка на личностния ресурс, планиране на професионална реализация и поддържане на психическо равновесие. Според потребностите и желанията на потребителите услугите се предоставят поотделно или заедно в обем и начин /време/, отразени в договора и плана. При промяна на потребностите и декларирано желание от потребителите се извършва своевременна промяна в организацията за предоставяне на услугите.
Дейност 7. Разширяване и поддържане на социалната мрежа и партньорство, изграждане на подкрепяща среда; Продължава изграждането на успешното партньорство между доставчиците на социални услуги започнато при реализа ция на проекта по 1 фаза на ОП „РЧР”. За развиване на подкрепяща среда и гарантиране качеството на предлаганите услуги се провежда кръгла маса „За независим и достоен живот в Родопите” – в 2 части. Участват потребители, персонал заинтересовани лица, организации на общността, институции, други достав чици. В първата част участниците се информират за услугите, работата на доставчика за гарантиране качеството на услугата, споделят се мнения и се правят предложения за система за устойчивост на качеството. Във втората заключителна част доставчикът представя мултимедийна презентация, отчита се работата на систе мата и постигнатото качество на услугите.
7.1. Разширяване и поддържане на социалната мрежа и партньорство, изграждане на подкрепяща среда Продължава изграждането на успешното партньорство между доставчиците на социални услуги започнато при реализа ция на проекта по 1 фаза на ОП „РЧР”. За развиване на подкрепяща среда и гарантиране качеството на предлаганите услуги се провежда кръгла маса „За независим и достоен живот в Родопите” – в 2 части. Участват потребители, персонал заинтересовани лица, организации на общността, институции, други достав чици. В първата част участниците се информират за услугите, работата на доставчика за гарантиране качеството на услугата, споделят се мнения и се правят предложения за система за устойчивост на качеството. Във втората заключителна част доставчикът представя мултимедийна презентация, отчита се работата на систе мата и постигнатото качество на услугите.
Дейност 8 Управление на проекта, мониторинг и контрол За управлението се осигурява екип за управление с участието на партньорите, ясно разпределени функции и отговор ности; общината осигурява офис с достъп за потребителите; закупува се подходяща техника и офис-оборудване за провеждане на срещи, психологически консултации с потребителите с ментални увреждания и техните асистенти, с останалия персонал при необходимост. Екипът разработва Правилник за вътрешния ред, с цел осигуряване на качество, с ясни правила за работа; Като част от този правилник се разработват съобразно методиката прави ла за работа с жалби и сигнали, за обезопа сяване на дома на потребителите и работа с финансови средства, както и деклара ции, попълвани от всички участници за неразпространяване на информация. Целта на вътрешния мониторинг и отчетност е оценка на качеството на услугите, обратната връзка с потреби телите и персонала, оценка и превенция на рисковете, промени в индивидуалните планове, графици, в организацията на услугата. Включва посещения на потре бителите /месечно/, при нужда по-често – мониторира се и дейността на назначени те лица /воденето на дневник на потреби теля/; Резултатите се отразяват в протокол за проверка, обобщават се в ежемесечния отчет; Провеждат се месечни срещи на екипа за обсъждане на проблеми, вземане решение, открити работни срещи на парт-ньорите, изготвят се междинни и окон-чателен отчети за донора; извършнва се периодична проверка и преглед на документацията. Разходите по проекта се извършват съобразно изискванията, води се и се съхранява необходимата финансово - счетоводна документация по съответен ред.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 580 BGN
Общ бюджет: 109 899 BGN
БФП: 101 964 BGN
Общо изплатени средства: 100 674 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 716 BGN
2010 78 958 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 674 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 459 BGN
2010 67 114 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 573 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 257 BGN
2010 11 844 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 101 BGN
Финансиране от бенефициента 8 450 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз