Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0011-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0004
Наименование: „Надежда за достоен живот – гр. Мадан”
Бенефициент: Дружество за заетост и структурно развитие „Мадан” ООД гр. Мадан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 24.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Мадан
Описание
Описание на проекта: Целта е да се разшири обхвата и да се усъвършенстват предоставяните от организацията социални услуги в общността в община Мадан, да се създадат възможности за участие в пазара на труда на възрастни с увреждания и за повишаване на независимостта и за самостоятелно справяне с ежедневните дейности на зависими групи от хора.
Дейности: 1. Подготовка за изпълнението на проекта. Провеждане на кампания за информиране на обществеността Тази дейност ще се реализира чрез следните поддейности: 1.1. Сформиране на екип и разпределение на функциите. Ще се осъществи чрез подбор на екип от специалисти, които ще разпределят помежду си функциите и отговорностите. Подготовителните дейности са предпоставка за реализация на целия проект. Всички останали дейности са в пряка и непосредствена зависимост от добре структурирания и фнкциониращ екип и начин на управление. Сформирането на екип от специалисти с подходяща квалификация и опит и подходящо разпределение на функциите между тях ще създаде предпоставки за успешното изпълнение на проекта, което ще позволи изпълнението на специфичните цели на проекта. 1.2. Провеждане на кампания за информиране на обществеността Провеждане на 2 информационни кампании в началото и в края на проекта: Изготвяне на 2 съобщения за медиите; Провеждане на 2 конференции с участието на регионални медии; Реклами съобщения за набиране на потребители и персонал; Платени публикации в два регионални вестника; Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали: информационни брошури; Изработване на рекламни материали: химикали, направа на идентификационни знаци /баджове/ на персонала; информационни табели.
2. Организиране и провеждане на семинар Семинарът ще се проведе през третия месец на проекта, в началото на предоставяне на услугите. Обсъждани теми: „"Социална работа и социални услуги за специфични групи потребители” и „Качество на социалните услуги – изработване на критерии, специфични за услугата в общността”. За целите на семинара се провеждат две лекционни сесии, една за работа по групи и обсъждане. В заключение се изработват критерии за качество на услугите в общността и се избира Съвет на потребителите, който извършва вътрешен мониторинг на качеството на услугата по тези критерии.
3. Повишаване на професионалния капацитет на персонала: Подбор, обучение и наемане на „социален асистент” и „домашен помощник” Кандидатите за домашни помощници и асистенти се набират чрез обявите в медиите и Д „БТ” гр. Мадан, чрез рекламните материали, насочени към безработни, работещи и пенсионери със съответна мотивация и подходяща квалификация; Изработват се критерии за подбор на асистенти и помощници; изготвя се длъжностна характеристика за двете длъжности; Подборът се извършва по документи, а окончателният подбор след събеседване с кандидатите. Обучението за придобиване на знания и умения по професиите се извършва съгласно методика. За „социален асистент” в рамките на 5 дни за 25 учебни часа, за „домашен помощник” -3 дни за 15 учебни часа. Поддържащото обучение цели поддържане и развиване на социални и професионални умения. Дейността по обучението се извършва след избор на обучаваща организация; да се дадат знания за етични стандарти, справяне в кризисна ситуация е процедури за осигуряване на качество на услугите. При назначаване на кандидатите се спазват следните процедури: сключване на договори /трудов, граждански/, подписване на декларация за поверителност, запознаване с длъжностната характеристика и Правилника за вътрешния ред на организацията, инструктаж за безопасност на труда. Месечното отчитане на извършения обем работа, начисляване и изплащане на възнагражденията се извършва в началото на месеца, следващ отчетния. На назначените лица се осигуряват работно облекло, лични предпазни средство и сключена групова застраховка.
4. Включване на ползвателите на услугите – подбор, разработване на социални оценки, индивидуални планове и др, сключване на договори. Информацията за услугата е разпространена в общността чрез рекламните материали, организациите на инвалидите и пенсионерите, институциите, кметствата в селата. Подборът на потребителите се извършва след подаване на молби за включване в услугата. Изготвя се списъка на потенциалните потребители, който се предоставя на социалните работници от Д „СП” Мадан. Изготвя се от тях социална оценка. Оценката се актуализира на 6-я месец или по-рано при необходимост – настъпили промени в състоянието на потребителя или по молба /негова или на близките му/. Изготвя се индивидуален план за предоставяне на услугите, поотделно или заедно, с участието на потребителя/или негов представител, Включва конкретните ангажименти на доставчика, максимално съобразени със социалната оценка, начина на живот и личните предпочитания на потребителя; оценката на риска за здравето и безопасността на потребителя. Актуализира се, съгласно методиката, на 6-я месец след социална оценка или при възникване на нови потребности. Сключва се договор – Определя се потребността от вида услуги и броя часове за ползване на база на социалната оценка на потребителите, изработена от социалните работници; Обработват се данните за доходите на потребителите, договарят се на срещата с потребителя и/или негов представител услугите, които се ползва, часовете и размера на месечната такса; В срещата участват потребителя/негов представител, асистента/помощника и представител на доставчика. Разработват се графици за предоставяне на услугите, като организацията на доставчика дава възможност за оптимално удовлетворяване желанията на потребителя, в т.ч при промяна на потребностите и за предоставяне на услуги по време на отпуск на титуляра.
5. Предоставяне на качествени услуги В продължение на 10 месеца, нуждаещите се от грижи ще бъдат подпомагани в ежедневната си дейност от социални асистенти и домашни помощници, подбрани от средите на жителите на общината. Услугите се предоставят от Община Мадан, а социалната оценка за придобиване на правото за ползване на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” се извършват от Д „СП” Мадан При промяна на потребностите и декларирано желание от потребителите се извършва своевременна промяна в организацията за предоставяне им. Услугите, които предоставя социалният асистент, са насочени към преодоляване изолацията на потребителите - помощ при общуването, поддържане на социални контакти, занимания в дома и извън него, административни и медицински услуги, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. Домашният помощник осъществява хигиенизиране на обитаваните помещения, поддържане на личната хигиена, подпомага приготвянето на храна и храненето, извършва други битови услуги. В работата на доставчика и неговия персонал основно място заема оценката на риска. Тя се извършва преди предоставяне на услугата и се актуализира на 6 –я месец. Въз основа направената оценка, съвместно с потребителя и други професионалисти, се разработва и план за намаляване на риска, който също се актуализира. В Правилника за вътрешния ред и длъжностната характеристика на помощниците и асистентите се залагат и принципите за закрила на личността, отработват се правила и процедури за защита имуществото и финансовите средства на потребителите. ДЗСР като доставчик разполага с ясна процедура за работа с жалбите на потребителите, както и с дневник на похвалите. В община Мадан са включени 44 населени места – 1 град и 43 села на площ 175 кв. км. Населените места са отдалечени. С цел постигане на по добри и трайни резултати по проекта е необходимо да се закупи преносим компютър за улеснение на бенефициентите да имат достъп до информация, базови познания, свързани с техните интереси (предвид неравностойното им положение и социалната им изолация).
6. Управление на проекта, мониторинг и контрол на дейностите. Вътрешния мониторинг следи за качеството на осигуряваните услуги, обратната връзка с потребителите и персонала, оценката и превенцията на рисковете, предприеманите действия за корекция Съгласно методиката се организират месечни посещения на потребителите, а при нужда и по-често, като се проверява и дейността на назначените лица, проверка на «Дневника на потребителя»/; Резултатите се отразяват в «Протокол за проверка /чек-лист/» и се обобщават се в ежемесечния отчет; Направените оценки се обсъждат на срещи на екипа и се вземат съответни решения. Веднъж месечно се организират открити срещи на партньорите, в които участва и създаденият Съвет на потребителите. За целите на мониторинга се извършнва и периодична проверка и преглед на документацията – досиета, графици, дневници за жалби и похвали и др.
Партньори
Партньори:
Община Мадан
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 656 BGN
Общ бюджет: 67 733 BGN
БФП: 64 034 BGN
Общо изплатени средства: 62 660 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 931 BGN
2010 33 048 BGN
2011 14 680 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 660 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 691 BGN
2010 28 091 BGN
2011 12 478 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 261 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 240 BGN
2010 4 957 BGN
2011 2 202 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 399 BGN
Финансиране от бенефициента 4 309 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз