Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0032-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/009
Наименование: Подкрепа за независим живот, чрез предоставяне на услугата „Домашен помощник” в Община Левски
Бенефициент: Община Левски
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Левски
Описание
Описание на проекта: Целта е да се осигури социално включване на хора с увреждания и самотни възрастни хора от Община Левски в обществения живот, да се допринесе за подобряване качеството на живот и да се предотврати настаняването им в специализирани институции,чрез предоставяне на социалната услуга „домашен помощник”; да се разшири и усъвършенства социалната услуга „домашен помощник” и да се повишат професионалните умения и мотивация на домашните помощници
Дейности: 1. Формиране на екип по проекта Подробно времево и ресурсно разпределение на задачите и отговорностите между водещата организация и партньора. Управленската структура ще съответства на обема на дейността , на обхвата и сложността на предоставяната услуга - разработен детайлен график на дейностите с подробно времево и ресурсно разпределение на задачите и отговорностите. Определяне на регулярни срещи на екипа.
2. Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители на услугата за набиране на желаещи Сдружение „Надежда – 2002” публикува и разпространява брошури, които съдържат пълна и разнообразна информация за предоставяната услуга „Домашен помощник”. В брошурата се съдържа информация за процеса на предоставяне на услугата, описание на правата и задълженията на домашния помощник и на потребителя, размер на потребителската такса, описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка. Потребителите се информират за организациите, които защитават интересите им. Община Левски извършва прозрачен и справедлив подбор на желаещите лица, въз основа на извършената оценка на потребностите от социални услуги, като се спазват стриктно хоризонталните принципи по настоящата схема.
3. Подбор и обучение на домашни помощници Подборът и наемането на персонал ще съответства на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство и ще осигурява защита на потребителите. Кандидатите за домашни помощници задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани. Новоназначените домашни помощници подписват трудов договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, запознават се с длъжностната си характеристика, в която са описани техните задължения, отговорности и подчиненост. Сдружение „Надежда – 2002” ще проведе въвеждащо обучение на всички новоназначени домашни помощници, преди да започнат работа в дома на потребителите, което ще трае 3 дни и задължително включва теми ясно разписани в Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, Приложение К към настоящите насоки за кандидатстване. Община Левски съвместно със Сдружение „Надежда – 2002” ще осигуряват консултиране и супервизия на домашните помощници, както и психологическа подкрепа в кризисни ситуации.
4. Предоставяне на услугата „Домашен помощник” Услугата „Домашен помощник” се изразява в извършване на дейности в домашни условия, свързани с обслужване на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи възрастни лица с цел удовлетворяване на специфичните им потребности. Услугата подпомага личната активност и правото на участие в обществения живот. Услугите предоставяни от домашния помощник са: 1. Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение). 2. Основно почистване (измиване на прозорци и врати, сервизни помещения, кухненски уреди и др.). 3. Поддържане на личната хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване и др.). 4. Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране). 5. Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на потребителя, заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на потребителя, осигуряване на отоплителни материали със средства на потребителя, цепене на дърва, палене на печка през зимния сезон, дребни технически ремонти и др.). Услугата „Домашен помощник” започва да се изпълнява след сключване на договор между Община Левски – като възложител, домашния помощник – като изпълнител и нуждаещото се лице – като ползвател на услугата. Услугата ще се предоставя от домашните помощници в рамките на пълен работен ден, като ще се обслужват двама или повече преки потребители. За ползване на услугата потребителите заплащат месечна потребителска такса, в размер определен съгласно Методика за изчисление на потребителската такса по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”. Потребителите получават гъвкава и надеждна услуга, съответстваща на индивидуалните им потребности.
5. Наблюдение, отчитане и оценка на проекта Вътрешен мониторинг на проекта ще осъществява екипът по проекта. Дейностите, които ще извършват домашните помощници ще се мониторират и оценяват веднъж месечно. Координаторът по проекта ще посещава потребителите на услугата веднъж месечно, за да мониторира на място предоставянето на услугата. Резултатите от проведените срещи и предприетите действия ще се документират. Ще се изготвят индивидуални планове за предоставяне на услугата, които ще са съобразени със специфичните потребности на потребителите и ще се актуализират веднъж на 6 месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Веднъж годишно потребностите от обучение на домашните помощници ще се оценяват от екипа. Копие от тази оценка ще се съхранява в трудовото досие на домашния помощник. Екипът по проекта ще оценява количествените и качествените индикатори изпълнението на проектните дейности, ще се изготвят месечни отчети, доклади и препоръки за оптимизиране на дейностите по отношение на очакваните резултати.
6. Провеждане на информационна кампания Дейностите за разпространение на информацията и публичност на проекта ще се осъществяват съгласно коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006, Комуникационната стратегия и план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приложение О към Насоките за кандидатстване по настоящата схема. Дейността включва подготовка, публикуване и разпространение на информационни материали популяризиращи, че проекта се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и се съфинансира от Европейския съюз, чрез Европейският социален фонд.
7. Изготвяне на окончателен доклад, финансов отчет и искане за окончателно плащане Анализиране на постигнатото при реализацията но проекта. Отчитане на трудностите и възникналите рискове през изминалия период и набелязване на мерки за преодоляването им.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Надежда - 2002"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 390 BGN
Общ бюджет: 61 047 BGN
БФП: 55 138 BGN
Общо изплатени средства: 54 252 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 278 BGN
2010 33 421 BGN
2011 8 552 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 252 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 436 BGN
2010 28 408 BGN
2011 7 269 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 114 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 842 BGN
2010 5 013 BGN
2011 1 283 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 138 BGN
Финансиране от бенефициента 6 578 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз