Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0034-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0002
Наименование: Грижи за достоен живот
Бенефициент: Община Искър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 24.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Искър
Описание
Описание на проекта: С проекта се цели да се подобри качеството на живот на хора с увреждания, самотно живеещи възрастни хора от община Искър и техните семейства и да се избегне риска от попадане в институционален тип грижи, като се създадат условия за ефективно упражняване на правото им на труд и социално включване; да се установи модел за предоставяне на социални услуги от комплексен тип, съобразени с индивидуалните нужди на хората с увреждания в общината; да се повиши качеството на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”; да се разширят видовете и териториалния обхват на социалните услуги и да се повиши ефективността от участието на ключовите заинтересовани публични институции и организации в процеса на реализация на социалните услуги и организирането им в местна мрежа
Дейности: Дейност 1. Информационна кампания . Представяне на проекта пред обществеността. 1. В рамките на проекта ще се реализират 2 пресконференции: встъпителна и заключителна. Проектът ще бъде представен пред медиите и обществеността на пресконференциите с участието на кмета на общината, екипа, представители на социалните институции, здравеопазването и местните читалища. Присъстващите ще бъдат запознати с целите, задачите, дейностите и резултатите от реализацията на проекта. Участници: в двете пресконференции ще вземат участие по 15 души- кмета и 3-ма представители на общината; 2-ма представители на партньорите; 6 репортери; 3 представители на социални институции; 2. Ще бъдат изработени и монтирани 3 информационни табели с размери 1,8 / 0,6 м. с името на проекта при спазени изисквания за визуална идентификация. Те ще бъдат монтирани в помещенията и сградите, където ще бъдат разположени местните офиси на проекта. 3. Ще бъде издадена дипляна, формат А4 пълно цветен печат, 500 бр. за по-широко информиране на обществеността и потребителите за услугата и параметрите на предоставянето й. Дипляната ще бъде разпространена чрез социалните служби, читалищата, лечебните заведения от служителите на водещата организация и партньора по проекта. Тя ще бъде предложена на регионалните медии за представяне на проекта и социалните услуги. Ще бъде раздадена на всички ползватели на услугата в рамките на проекта.
Дейност 2: Разработване и прилагане на система за вътрешен мониторинг, контрол на качеството на социалните услуги. Екипът на проекта ще разработи система за вътрешен мониторинг и контрол на дейностите по предоставяне на услугите. Създаване на механизми за постоянно проследяване на качеството на предоставяните услуги и техния ефект чрез ясни индикатори и правила при предоставяне на услугата. Системата се прилага от ръководителя на проекта и координатора чрез ежемесечни посещения в дома на потребителя на социалната услуга и посещения в отговор на възникнали потребности. Дейността включва: • Оценяване качеството на услугата; • Обратна връзка с потребителя на социалната услуга; • Обратна връзка със социалните асистенти и домашните помощници; • Извършване на консултиране и обучение на работното място по специфични проблеми на конкретния потребител, • Оценка на рисковете за потребителите, • Консултации по прилагане на индивидуалните планове за намаляване на риска, • Предложения за промени в индивидуалните планове за социални услуги. Резултатите от всяка проверка се записват в специален формуляр и се обобщават в ежемесечен отчет.
Дейност 3: Оценка на потребностите в рамките на целевата група. Подбор на потребители • Оценката на потребностите ще се извърши по утвърдена методика от служители на Дирекция „Социално подпомагане” - на всички заявили желание да ползват услугите. • Подборът на потребители по проекта ще се извърши от Комисия, която включва представители на екипа на проекта, Общинска дирекция „Социално подпомагане” и сектор „Социални дейности” в Общината, представители на местни НПО /читалища. Подборът ще се извършва на два етапа. Първоначално и последващо-динамично, с оглед на реалните потребности на ползвателите и наличните ресурси /финансови и човешки/ за предоставяне на услугите в рамките на проекта. При необходимост екипът по проекта ще извършва актуализация на потребителите като при отпадане, възникнали нови потребности и излишък на ресурси ще се извършва процедура за включване на следващи класирани потребители и предоговаряне на услугите. Лицата, които желаят да се включат в проекта ще бъдат подбрани съгласно процедура, разработена от доставчика на услугата с участието на екипа по проекта при спазване на следните основни критерии: • Да са лица, живеещи на територията на гр. Искър и с. Долни Луковит с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот. • Да са самотно живеещи възрастни хора на територията на гр. Искър и с. Долни Луковит, които поради различни причини от здравословен характер, не са в състояние сами да организират бита си. Предвид очакванията за значително по-голям брой потребители, заявили желание да ползват услугата, ще се приложи следната процедура за подбор. 1. Прием на заявления и документи на потенциални потребители. 2. Изготвяне на социална оценка на потребностите. 3.Селекция по документи, съобразно заложените критерии. Изготвяне на „дълъг списък” на кандидат-потребителите според количествената оценка на медико-социалното им състояние. 4. Избор на потребители, с решение на Комисията по подбора. 5. Сключване на индивидуален договор с всеки от потребителите
Дейност 4. Изработване на критерии за подбор и избор на социални асистенти и домашни помощници Комисия по подбора, подпомогната методически и организационно от партньора по проекта, ще изработи критериите за подбор и ще подбере лицата, които ще предоставят услугата „социален асистент”и „домашен помощник”.В Комисията ще участват 3-ма представители на социалните институции в Общината и 3-ма - на проектния екип. Комисията при определяне на Критериите за подбор на социални асистенти и домашни помощници ще се съобрази с: • действащата нормативна уредба, стандарти, правила и критерии; • особеностите на целевата група; • териториалния обхват на проекта. Основни изисквания при подбора на „социален асистент” и „домашен помощник”: • Да са търсещи работа, както и желаещи да работят допълнително лица и/или членове на семействата на потребителите, които да бъдат обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги. • С предимство при подбора ще се ползват безработни лица и пенсионери, • При равни други условия предимство ще имат посочени от потребителите лица за изпълнители на социални услуги. Процедурата за подбор на социални асистенти включва: 1. Обявяване на работните места. 2. Поддържане на регистър за постъпилите заявления на кандидати за социални асистенти и домашни помощници. 3. Предварителен подбор по документи. 4. Събеседване и оценка за професионална пригодност. 5. Сключване на договор с кандидата.
Дейност 5. Обучение на социални асистенти и домашни помощници. 1. Въвеждащо обучение. Наетите лица ще преминат курс на въвеждащо обучение за предоставяне на услугата „социален асистент”и „домашен помощник”. Обучението ще се проведе в 4 групи. Програмата на обучението включва 7 специализирани обучителни модула /30 учебни часа/, съобразени с изискванията на утвърдената Методика за предоставяне на услугата „ социален асистент” Изготвя се Програма за обучение; Идентифицират се лекторите; Прави се график на обучението; Изготвя се учебно помагало. В рамките на 5 дни се провежда обучение в 7 модула, както следва: • общи познания за домашните грижи – 4 часа; • основни задължения на социалния асистент и домашния помощник- 4 часа; • специфика на грижите за стари хора, за деца и лица с увреждания, за терминално болни -6 часа; • методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”-4 часа; • етични стандарти в работата на социалния асистент и домашния помощник – 6 часа; • здравословни и безопасни условия на труд, включително въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт – 4 часа; • процедури за осигуряване на качество на услугата и мониторинг.Работа с документи -4 часа 2.Супервизия. Извършва се като поддържащо обучение от 1 консултант – експерт супервизия. • Ежемесечни срещи – последващо обучение и консултации по качеството на предлаганите услуги. със социалните асистенти в 4 групи по 4 часа месечно. • Оказване на коригиращо въздействие върху изпълнението на услугата с цел подобряване качеството. Разработва се месечен план за супервизия. Ще се води присъствена форма на участниците.Резултатите от всяка среща-супер визия ще се описват във формуляр на месечен доклад.
Дейност 6. Предоставяне на услугата от социалните асистенти и домашните помощници Дейностите ще се извършват при спазване на утвърдената методология на АСП за предоставяне на услугите . 1. Услугите ще се предоставят след сключване на договор между доставчика на услугата и потребителя и въз основа на индивидуален план за всеки един потребител. 2. Изработват се индивидуални графици за предоставяне на услугата “Социален асистент” и/или ”Домашен помощник” на всеки потребител. 3. Дейностите на „социалния асистент” се определят от потребностите на конкретния потребител и могат да включват следните основни функции: • Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; • Административни услуги ; • Медицински услуги ; • Осигуряване на достъп до продължаващо обучение; • Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа на семействата на потребителите, с цел социално включване, превенция на институционализацията и развитие на личностния потенциал; • Посредничество при търсене на работа; • Услуга „от и до работно място”; • Подкрепа на работното място, съобразно индивидуалните графици, за лица с ментални увреждания 4. Дейностите на „домашния помощник” се определят от потребностите на конкретния потребител и могат да включват следните основни функции: • Текущо и основно почистване; • Поддържане на лична хигиена; • Хранене; • Битови услуги.
Дейност 7. Клуб „Семейство и приятели” Възможностите за интеграция на хората с увреждания в социалния живот на местната общност са силно ограничени, а самите те са с понижено самочувствие и дистанцирани от обществения живот. В рамките на дейността мултидисциплинарен екип от 4 експерти – 2 психолози и 2 социални работници, с помощта на доброволци и социални асистенти ще развият и приложат индивидуални и групови програми за преодоляване на социалната изолация и интеграция на потребителите на социални услуги в живота на местната общност. Изготвя се Програма за работа на клуба, идентифицират се консултантите и доброволците; прави се ежемесечен план и график за: Посещения в дома на потребителя: • психологическо консултиране, емоционална подкрепа и подпомагане процеса на общуване със семейството и близкото обкръжение. • Провеждане на индивидуални и групови занимания за осмисляне на свободното време, развитие на творческия потенциал на личността и стимулиране на компенсаторните умения на потребителя. Дейности за интегриране в местната общност • занимания в групи по интереси • мотивационен тренинг и групова психотерапевтична работа • участие в срещи с популярни личности, беседи и дискусии, образователни и професионални програми и др. според идентифицираните потребности
Дейност 8. Ден на отворените врати Услугите „социален асистент” и „домашен помощник” са все още малко известни сред широката общественост, макар и доста търсени. Популяризирането им ще доближи услугите до евентуалните бъдещи потребители. В деня на отворените врати ще бъдат поканени да участват 60 представители на централни и местни институции и организации, които имат отношение към предоставянето на социални услуги в общността - представители на социалните служби в областния център, общинска администрация, представител на АСП, медии,граждани. 1. Ръководителят на проекта ще представи резултатите от дейностите с мултимедийна презентация. 2. Представител на партниращата организация ще представи сътрудничеството с институциите, възможностите за трансфер на добри практики и мултиплициране на резултатите от проекта. 3. Кметът на общината ще представи възможностите за социално предприемачество и промяна на политиките на местно ниво в областта на социалните услуги. Ще бъдат оповестени възможностите за по-нататъшно предоставяне на социални услуги на територията на Община Искър. 4. Ще се осъществи свободен прием на граждани. 5. Ще се разпространява информационната дипляна.
Дейност 9. Изготвяне на междинни и заключителни отчети • Всички социални асистенти и домашни помощници предоставят ежемесечен отчет за предоставените услуги, съобразно разработените графици на координатора на проекта. • Всички консултанти и експерти изготвят ежемесечни отчети за дейността си и ги представят на координатора на проекта. • Счетоводителят на проекта изготвя ежемесечен и финален финансов отчет и чрез Ръководителя на проекта го представя пред Възложителя • Ръководителят на проекта изготвя ежемесечен и финален отчет за напредъка на проектните дейности и го предоставя на Възложителя.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 663 BGN
Общ бюджет: 99 461 BGN
БФП: 93 782 BGN
Общо изплатени средства: 91 043 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 733 BGN
2010 63 870 BGN
2011 5 440 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 043 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 473 BGN
2010 54 290 BGN
2011 4 624 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 386 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 260 BGN
2010 9 581 BGN
2011 816 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 656 BGN
Финансиране от бенефициента 6 582 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз