Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0449-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на конкурентните предимства на фирмата"
Бенефициент: "ТОКАШ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на конкурентните предимства на фирмата"
Дейности: Определяне на ръководител проект и асистент по проекта
Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация
Провеждане на търг за избор на доставчик/ци на оборудването, избор на доставчик/ци и подписване на договори
Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото за доставка оборудване и СМР
Мониторинг и цялостна комуникация
Финансово отчитане и одит на дейностите по проекта
Визуализация на проекта
Провеждане на търг за избор на консултант, избор на консултант и подписване на договор
Изготвяне на маркетинговата стратегия
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 257 076 BGN
Общ бюджет: 349 905 BGN
БФП: 227 438 BGN
Общо изплатени средства: 227 438 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 227 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 227 438 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
227 438 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 193 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 193 322 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
193 322 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 34 116 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 116 BGN
Финансиране от бенефициента 138 426 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз