Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0192-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0045
Наименование: Създаване на възможности за по-пълно включване в социалния живот и подобряване на икономическия статус на 46 жители на община Асеновград, представители на всички етнически общности, на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора чрез предоставяне на услугата “Домашен помощник”.
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 26.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора, представители на всички етнически общности на територията на Община Асеновград, чрез осигуряване на социалната услуга “Домашен помищник”. Разширяване на обхвата на социалните услуги на територията на общината чрез предоставяне на качествено обгрижване в обичайната домашна среда и намаляне на риска от институционализация на целевата група.
Дейности: Дейност № 1 Формиране на екип за управление и организация. Подбор на специалисти с добър опит, организационни умения и управление на проекти за предоставяне на социални услуги в общността. Успешният подбор на специалисти гарантира качеството на предоставяната услуга.
Дейност № 2 Информиране на населението на Община Асеновград за предоставянето на новия вид социална услуга. Отразяване в медийното пространство. Информиране на населението за предоставянето на социалната услуга.
Дейност № 3 Прием и окомплектоване на необходимият пакет от документи за ползване на социалната услуга. Набавяне на необходимите документи съгласно ЗСП, ППЗСП и съответните указания и методологии.
Дейност № 4 Изготвяне на оценка на потребностите от социални услуги. Описание на здравословен, битов и социален статус на лицето.
Дейност № 5 Сключване на договор с потребителя. Договаряне на взаимоотношенията между двете страни.
Дейност № 6 Оценка на риска, изготвяне на индивидуален план за предоставяне на услугата и извършване на оценка на индивидуалния план Индивидуалния план и оценките му се изготвят на база на установените в ППЗСП изисквания.
Дейност № 7 Своевременно запознаване на потребителите с възникнали промени, процедури за жалби и похвали. Своевременно информиране на потребителите за правата и задълженията им. Дейността се обуславя от необходимостта от обратна връзка за качествено предоставяне на услугата.
Дейност № 8 Прием и окомплектоване на необходимият пакет от документи за сформиране на персонал на длъжност “Домашни помошници”. Набавяне на необходимите документи съгласно КТ.
Дейност № 9 Подбор и назначаване на “Домашни помошници”. Качествен подбор и наемане на персонал съобразно изискванията на българското трудово и административно законодателство.
Дейност № 10 Обучение на персонала. Преминаване курс на обучение и получаване на сертификат за придобитите умения и преквалификация.
Дейност № 11 Изготвяне, оценка и актуализация на индивидуални работни планове на домашните помошници. Разработване на индивидуални планове въз основа на съответните методики, оценка, контрол и актуализация.
Дейност № 12 Предоставяне на услугата “домашен помощник”. Дейността включва текущо почистване, поддържане на лична хигиена, хранене, закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, помощ при заплащане на комунално-битови разходи. Извършването на дейността се обуславя от необходимостта от активна социална защита на потребителите и ограничаване на риска от зависимост от институционален тип грижа.
Дейност № 13 Създаване, поддържане и съхраняване на съпътстваща документация. Разработване, поддържане и съхраняване на необходимата документация, съгласно изискванията на проекта и в съответствие с българското законодателство.
Дейност № 14 Организация и управление и мониторинг на цялостната дейност на проекта през периода на реализация. Организация, ръководство и контролиране осъществяването на основните дейности, заложени в проекта. Осъщесвяване на контакти с Договарящата институция. Дейността е от изключително значение за качественото изпълнение на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 169 BGN
Общ бюджет: 114 329 BGN
БФП: 104 211 BGN
Общо изплатени средства: 103 587 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 834 BGN
2010 81 668 BGN
2011 85 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 587 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 559 BGN
2010 69 418 BGN
2011 72 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 049 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 275 BGN
2010 12 250 BGN
2011 13 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 538 BGN
Финансиране от бенефициента 10 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз